VİZYON-MİSYON-POLİTİKA

Misyon

Kuşadası Ticaret Odası olarak misyonumuz;

Çağdaş ve yenilikçi bir yönetim anlayışı ile, üyelerle arasında güçlü bağ kuran ve ilçenin dinamiklerine yön veren, iyi uygulamaları ile Türkiye’nin öncü odalarından olmak isteyen, üyelerini en iyi şekilde temsil eden bir meslek örgütü olmaktır.

Vizyon

Ülkesel ve bölgesel şartlara göre değişiklik gösterebilen vizyonumuz;

 • Sosyal medyada reklam ve tanıtım filmlerine ağırlık vererek en çok reel takipçisi olan sürdürülebilir sosyal medya hesapları ve aktif bir web sayfasına sahip olmak,
 • Yurt dışı bağlantılarımızı güçlendirerek, İlçemizin ve Odamızın tanınırlığını arttırmak, bununla beraber kış turizmini güçlendirici faaliyetlerde bulunmak,
 • Ticaret Odalarının üyelerine ne kadar faydalı olduğunu kanıtlamak için uzun zamandır ulaşılamayan üyelerin en az %70’ini bularak, Komite üyelerimiz aracılığıyla onlara yaptığımız çalışmaları anlatıp yüz yüze iletişime geçmek,
 • Yaşanan doğal afetler sebebiyle bir kez daha önemi anlaşılan kurum verilerinin yedeklenmesi için dijital arşiv çalışmalarını tamamlamak ve alınacak önlemleri arttırmak
 • Kalite Yönetim Sistemini kurumumuza uygun şekilde uyarlamak, bununla beraber Akreditasyon sisteminde derecemizi iyi seviyelere taşımak,

şeklinde güncellenmiştir.

Stratejik Plan’ın Temel Prensipleri:

 • Plan, odayı vizyonuna taşıyacak şekilde hazırlanmıştır.
 • Plan, ilçenin Stratejik Planı’ı değil, Oda’nın stratejik planı olacak şekilde hazırlanmıştır.
 • Plan’da yer alan amaç, hedef ve stratejiler bütünlük ve içsel tutarlılık içerisinde hiyerarşik bir yapıda, Oda’nın ulaşacağı konumu ortaya koymaktadır.
 • Plan, sadece kamu adına yürütülen görevleri değil, çağdaş odacılık hizmetleri olarak tanımlanan; üyelerin sorunlarına çözüm getirecek, ihtiyaç ve beklentilerini karşılayacak hizmetleri de en iyi biçimde sunmaya yönelik amaç ve hedefleri içermektedir.
 • Plan, odanın bölgesel kalkınmadaki rol ve önemini daha da ileriye taşıyacak; bölgesel ve sektörel sorunların tespiti, çözüm önerilerinin (politikaların) geliştirilmesi ve sürecin takip edilmesinin etkin ve verimli biçimde yerine getirilmesi için odada sürdürülebilir bir yapı oluşturulmasını sağlayacak amaç ve hedefleri içermektedir.
 • Plan, odanın öncelikle kurumsallaşmasını, daha sonra da insan kaynaklarının niteliklerini artırarak üye ihtiyaç ve beklentilerini karşılayacak kapasiteye kavuşmasını hedeflemektedir.

Temel Politikalar:

Kalite Politikamız:

Bölgesinde kanaat önderi konumda olan odamızın, “üyelerini küresel aktörler konumuna getirmek” amacına yönelik olarak;

 • Hizmetlerimizi, 5174 sayılı kanun ve ilgili mevzuat hükümleri ve TOBB Oda Borsa Akreditasyon Kriterleri çerçevesinde, üyelerimizin ihtiyaç ve beklentileri doğrultusunda, şeffaflık, tarafsızlık ve hesap verilebilirlik ilkelerini benimseyen çağdaş yönetim anlayışıyla sunmak,
 • Ulusal ve uluslararası alanda güçlü networklerin üyesi olmak ve üyelerimiz arasında sektörel networkler oluşturmak,
 • Bölgemizin kalkınmasına katkı sağlayacak politikalar geliştirmek ve lobi faaliyetlerinde bulunmak,
 • Üyelerimizin hak ve çıkarlarını korumak üzere her türlü platformda aktif rol almak,
 • Üyelerimizin ihtiyaç duyduğu her türlü bilgiyi erişilebilir kılmak,
 • Paydaşlarımızla güçlü işbirlikleri oluşturmak,
 • Çalışanlarımızın yetkinliklerini geliştirerek kurumsal performansımızı artırmak,

ve

 • Kalite altyapımızı sürekli iyileştirmek,

Kalite politikamızdır.

Mali Yönetim Politikamız:

 • Oda, üyelerinin ihtiyaçlarının karşılanması, mesleki faaliyetlerinin kolaylaştırılması ve geliştirilmesi, üyeleri ve halk arasında dürüstlük ve güveni hâkim kılmak üzere mesleki disiplin, ahlak ve dayanışmayı korumak ve 5174 sayılı kanunda yazılı hizmetleri vermek üzere faaliyetler gerçekleştirir. Söz konusu faaliyetlerin gerçekleştirilmesinde 5174 sayılı Kanun’da belirtilen gelir kaynaklarını kullanır.
 • Verilen hizmetler ve aidatlara ilişkin tarifeler, 5174 sayılı Kanun’da belirtilen hükümler doğrultusunda her mali yıl öncesinde Oda Meclisi tarafından bölgenin sosyo-ekonomik koşullarına göre belirlenir ve ilan edilir.
 • Odanın bütçesi, plan ve programlarının gerekleri ile fayda ve maliyet unsurları göz önünde tutularak verimlilik, tutumluluk ilkelerine ve hesap dönemine göre hazırlanır ve uygulanır.
 • Harcamalar odanın yıllık gelirlerine göre (kaynak) planlanır. Bu plan çerçevesince harcamalar düzenlenir ve kaynak- harcama dengesi sağlanır.
 • Bütçeden harcama, Yönetim Kurulu Başkanı veya yetkilendireceği yardımcısı ve Genel Sekreterin veya Sayman Üyenin ortak imzası ile yapılır. Genel Sekreterin bulunmadığı hallerde, genel sekreter yerine Sayman Üyenin imzası aranır.
 • Yönetim Kurulunun önerisi üzerine Meclis tarafından saptanan miktar kadar harcama, sonradan yönetim kurulunun onayına sunulmak şartıyla, Genel Sekreter tarafından re’sen yapılabilir.
 • Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliğine göre hareket eden oda, genel kabul görmüş muhasebe ilkelerine ve tek düzen hesap planına uygun olarak muhasebe kayıtlarını düzenler.
 • Oda harcamaların yapılması ve gelirlerin toplanmasında şeffaflık, verimlilik, tutumluluk, doğru ve zamanında bilgi ilkelerini benimser.
 • Şeffaflığı sağlama, mali kaynakların ve harcamaların kontrol ve yönetimini kolaylaştırmak için; düzenli olarak mali raporlarını Hesapları İnceleme Komisyonuna, ilgili organlara ve oda üyelerine sunar.
 • Oda, mevcut fonları ile gereksinim duyduğu fonları en uygun koşullarda sağlama, bu fonların değerini koruma ve etkin biçimde kullanımı konusunda bir sistem kurar.
 • Oda, sahip olduğu varlıkları vadeli mevduat olarak, likit fon olarak, iştirak olarak, bağlı ortaklıklar kurarak, devlet tahvili, hazine bonosu alarak, repo yaparak değerlendirir. Nakit mevduatın negatif getirisi olabilecek riskli yatırım alanlarında kullanılmasına izin verilmez.

Odanın maddi duran varlıkları (hizmet binası vb) terör saldırısı, yangın, deprem vb risklere karşılık sigortalanır.

İnsan Kaynakları Yönetimi Politikamız:

Kuşadası Ticaret Odası çağımızın en önemli kaynağı olan insan kaynağını planlamak, uygun işe uygun kişiyi seçerek işe almak, görevlendirmek, eğitmek ve güçlendirmek, performans yönetimi, kariyer planlaması çalışmalarını yürütmek, kariyer gelişimini sağlamak, motivasyonu artırarak çalışan bağlılığını geliştirmek için yasal mevzuata uyumlu İnsan Kaynakları uygulamalarını benimser. Uygulamaların etkililiğine yönelik olarak birimler arası sağlıklı bilgi akışı, koordinasyon ve iletişimi güvence altına alır.

Odamız bu politikası ile;

 • Hizmet içi eğitimlerle mesleki ve kişisel anlamda sürekli gelişim ortamı hazırlamayı,
 • Görev tanımının gerektirdiği sorumluluk, risk, deneyim ve liyakat doğrultusunda ücret politikası yürütmeyi,
 • Çalışanların kurum aidiyetini ve motivasyonunu ön planda tutmayı,
 • Çalışan performansını düzenli olarak izlemek, performansı doğrultusunda ceza-ödül uygulamayı ve bununla ilgili açık iletişimi desteklemeyi,
 • Çalışan öneri ve beklentilerini dikkate almayı,
 • Çalışanlar arasında fırsat eşitliği yaratmayı,
 • Çalışma hayatı ile ilgili yasa ve kuralları tam olarak uygulamayı,
 • İnsan kaynakları politikasını gözden geçirmek ve sürekli iyileştirmeyi taahhüt eder.

Haberleşme ve İletişim Politikamız:

Gelişen ve değişen şartlara uyumlu hizmet anlayışıyla, açık, şeffaf, dürüst, anlaşılabilir, uzlaşmacı ve birleştirici yaklaşımla, üyelerinin ve bölgesinin ekonomik ve sosyal gelişimine katkı sağlamak temel amacı doğrultusunda;

Oda’nın görüş ve önerilerini, yürüttüğü çalışma ve projeler ile tüm faaliyetlerini, teknolojinin sağladığı tüm imkanlar ile elektronik, yazılı, görsel ve sosyal medya organlarını kullanarak, üyeler, yerel yönetimler, iş çevreleri, sivil toplum kuruluşları ve karar alıcılar olmak üzere tüm hedef kitlesine etkin bir şekilde ulaştırmaktır.

Oda, bu politika doğrultusunda, başta üyeleri olmak üzere hedef kitlesine ulaşırken;

 • (SMS) Kısa mesaj,
 • Elektronik posta,
 • Telefon,
 • Faks,
 • Web sayfası
 • Sosyal Medya
 • Yıllık Faaliyet Raporu

ü Tüm yazılı, elektronik ve görsel basın kuruluşları ile ajanslara gönderilen basın açıklamalarını kullanmaktadır.

Bilgi Teknolojileri Yönetimi Politikamız:

Kuşadası Ticaret Odası; teknolojik ihtiyaçlarını gelişen ve değişen Dünya teknolojilerine göre geliştirmek amacıyla sürekli değişim ve yenilikleri takip etmekte ve uygulamaktır.

Bu politika çerçevesinde temel hedefimiz; hızlı, etkili, kolay uygulanabilir teknolojik sistemler ile hizmetler üretmektir.

Odamızın ihtiyacı olan her türlü teknolojik altyapı ve hizmeti, personelimiz ve üyelerimizin hizmetine sunmak suretiyle gereksiz iş yükünü azaltmak, işlemlere hız ve kolaylık kazandırmaktır.

Üye İlişkileri Yönetimi Politikamız:

Kuşadası Ticaret Odası, üyelerinin odamızın varlık sebebi olduğu bilinciyle hareket etmekte ve üye ilişkilerini yönetmeyi bu temel prensip üzerine yerleştirmektedir.

Bu bilinçle;

 • Oda üyeleri doğru, eksiksiz, anlaşılabilir ve kolay bir şekilde istedikleri bilgilere her an ulaştırabilmektedir. Tüm iletişim kanallarımız sizlere açıktır.
 • Odamız üye bilgilerinin korunması, ürettiği bilgilerinin doğruluğu, kaynakların etkin şekilde kullanılması açısından güvenilir kimliğe sahiptir.
 • Üyelerinin herhangi bir konu hakkında başvurdukları şikâyet, talep ve soruları oda tarafından ön yargısız ve adil bir şekilde değerlendirilmektedir.
 • Oda üyeye verdiği hizmetlerin kalitesini artırmayı temel ilke haline getirmiştir. KYS ve Akreditasyon sistemini oluşturmuş ve sürekliliğinin sağlanmasına yönelik çalışmaları devam etmektedir.
 • Oda Organ üyeleri ve personelin tamamı çalışmalarında mevzuata uygun ve Kalite Yönetim Sisteminde tanımlanan görevlerinin farkında olarak hareket etmektedir.
 • Üyelerinden, organ üyelerinden ve diğer kanallardan gelen Odaya ve bölgemize ait sorunları çözerken; çözüm odaklı, hızlı, üretken bir şekilde uygulanabilir çözüm önerileri üretir ve uygulamaya koyar.
 • Oda’nın kuruluşundan bugüne üye verilerin korunması son derece önemlidir. Bu nedenle kişisel veriler her zaman gizli tutulmaktadır.
 • Oda üyeye ait sicil ve tescil bilgilerini, mali bilgileri, istatistiki bilgileri ve sisteme ait diğer bilgileri daima güncel halde tutar.
 • Oda idari kadrodaki yöneticiler ile çalışan personel iş ahlakına uygun, dürüst ve etik kurullar çerçevesinde çalışır
 • Oda teknolojik yeniliklere ve yeni yönetim sistemlerine uygun olarak, çalışanları ve üyelerini devamlı eğitim vererek adaptasyon çalışmaları yapar.
 • Diğer Odalardan farklı iyi uygulamalarını artırmayı ilke edinmiştir.

Kuşadası Ticaret Odası Kalite El Kitabı için tıklayınız.

Kuşadası Ticaret Odası Stratejik Plan (2023-2026) için tıklayınız

Kuşadası Ticaret Odası Stratejik Plan (2020-2023) için tıklayınız.

Kuşadası Ticaret Odası Faaliyet Raporu (2020) için tıklayınız.

Kuşadası Ticaret Odası Faaliyet Raporu (2021) İçin Tıklayınız.

Kuşadası Ticaret Odası Faaliyet Raporu (2022) için tıklayınız.