KOOPERATİF BİLGİ SİSTEMİNİN KULLANIMINA İLİŞKİN USUL VE ESASLAR

Sayfalar

KOOPERATİF BİLGİ SİSTEMİNİN KULLANIMINA İLİŞKİN USUL VE ESASLAR

Sayın Üyemiz,

T.C. Aydın Valiliği Ticaret İl Müdürlüğü’nden Odamıza gelen yazıda belirtildiği üzere, Kooperatifler Kanununda önemli değişiklikler yapan “7339 sayılı Kooperatifler Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun” 26/10/2021 tarihli ve 31640 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Anılan Kanunun ek 5 inci maddesinin dördüncü fıkrasında yer alan yetki kapsamında hazırlanan “ Kooperatif Bilgi Sistemi Yönetmeliği” de 14/01/2022 tarihli ve 31719 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

Bu kapsamda “Kooperatif Bilgi Sisteminin Kullanımına İlişkin Usul ve Esaslar” hazırlanarak Ticaret Bakanlığı Makam Onayı ile uygulamaya konulmuştur. Söz konusu usul ve esaslara https://esnafkoop.ticaret.gov.tr/haberler/kooperatif-bilgi-sisteminin-kullanimina-iliskin-usul-ve-esaslar-yayinlandi linkinden ulaşılabilmektedir.

Ayrıca; 1163 sayılı Kooperatifler Kanunu Geçici Madde 8 ile Kooperatif Bilgi Sisteminin Kullanımına İlişkin Usul ve Esasların “ veri aktarımı süresi, idari para cezaları ve adli cezalar” başlıklı 19 uncu maddesinde; “Kooperatif ve üst kuruluşları yönetim kurulu üye-leri, kooperatifin; ticaret sicili kayıtlarını, finansal tablolarını, yönetim kurulu yıllık faaliyet raporlarını, genel kurul toplantı evrakını, ortaklarının kimlik, iletişim, pay ve ödemelerine ilişkin bilgilerini KOOPBİS’in kurulmasına müteakip bir yıl içinde KOOPBİS’e aktarmakla yükümlüdür” hükmü yer almaktadır.

Kooperatif Bilgi Sisteminin Kullanımına İlişkin Usul ve Esaslar için tıklayınız