ÜYELİK ASKIYA ALMA

Sayfalar

ÜYELİK ASKIYA ALMA

5174 Sayılı Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ile Odalar ve Borsalar Kanunu’nun “Değişikliklerin Bildirilmesi” başlığını taşıyan 10. maddesinin ikinci fıkrasında “İçinde bulunulan yıldan önceki iki yıldan itibaren adresleri ve durumları tespit edilemeyenler ile bu süre zarfında aidat ödemeyen üyelerin isimleri, oda yönetim kurulu kararıyla, meslek grupları ve seçmen listelerinden silinir, aidat tahakkukları durdurulur”. hükmü yer almaktadır.

Bu konu ile ilgili olarak Oda Muamelat Yönetmeliğinin 14. maddesi de şöyledir.

“Odalar, Kanunun 10 uncu maddesi uyarınca her yılın Ocak ayında üye kayıtlarını güncelleştirir. Buna göre; içinde bulunulan yıldan önceki ikinci yılın Ocak ayının ilk gününden, güncelleştirme işleminin yapılacağı ana kadar adres ve durumları tespit edilemeyenler ile bu süre zarfında tahakkuk eden aidat borçlarından en az bir taksitini ödemeyenlerin üyeliği yönetim kurulu kararıyla askıya alınır. Üyeliğin askıya alınması, üyelerin isimlerinin meslek grupları ve seçmen listelerinden silinmesini ve bu üyelerin aidat tahakkuklarının durdurulmasını kapsar.”

Yukarıdaki hükümler gereğince Ocak 2017 ayı sonunda 2015-2016 yıllarında tahakkuk eden Aidatlarının en az bir taksitini ödemeyenler ile adres ve durumları tespit edilemeyen üyelerin askıya alınması işlemleri gerçekleştirilecektir.

Askıya alınan üyelerle ilgili olarak Yönetmeliğin aynı maddesinin beşinci fıkrasında ise“Adres ve durumunun tespit edilememesi nedeniyle üyeliği askıya alınan üyelerden, üyeliğin askıya alınmasına ilişkin yönetim kurulu kararını takip eden yılbaşından itibaren iki yıl içinde adres ve durumlarını bildirmeyenler 29/6/1956 tarihli ve 6762 sayılı Türk Ticaret Kanunu ve Ticaret Sicili Tüzüğü çerçevesinde gerekli işlemlerin yapılması için yönetim kurulunun teklifi ve meclisin kararıyla ilgili ticaret sicili memurluğuna bildirilir. Bu bildirimi takip eden ayın ilk günü itibarıyla oda kayıtları silinmiş sayılır.”hükmü yer almaktadır.

Ocak 2014’de askıya alınan ve bugüne kadar durumlarını bildirmeyen, aidat borçlarını ödemeyen üyelerimizin Oda sicil kayıt silme işlemleri Ocak 2017 ayında yapılacaktır.

Tüm üyelerimizin sicil kayıtlarının güncelleme işlemlerinin yapılarak, adres ve durumlarını odamıza gelerek bildirmeleri hak kaybına uğramamaları açısından önem taşımaktadır.