KUYUM TİCARETİ HAKKINDA YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

Sayfalar

KUYUM TİCARETİ HAKKINDA YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

Sayın Üyemiz,

24.12.2021 tarihli ve 31699 sayılı Resmi Gazete’de Kuyum Ticareti Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik yayımlanmış olup 14/4/2021 tarihli ve 31454 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Kuyum Ticareti Hakkında Yönetmeliğin geçici 1 inci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “31.12.2021” ibaresi, “30.06.2022” olarak değiştirilmiş, aynı geçici maddeye aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

Bu yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarih itibarıyla kuyum ticaretine ilişkin gelir veya kurumlar vergisi ya da meslek odası kaydı bulunan işletmeler adına, 30/6/2022 tarihine kadar yapılan yetki belgesi başvurularında, 6 ncı maddenin birinci fıkrasının (ç) bendinde belirtilen ustalık belgesi şartı aranmaksızın yetki belgesi verilir. Söz konusu şartı haiz olunduğunu gösteren belgenin 31/12/2022 tarihine kadar Bilgi Sistemine aktarılmaması veya İl müdürlüğüne teslim edilmemesi halinde bu işletmelerin yetki belgeleri iptal edilir” fıkrası eklenmiştir.

İlgili Yönetmelik için;

https://www.resmigazete.gov.tr/esk.../2021/12/20211224-5.htm