İCRA ve İFLAS TAKİPLERİ ile ÇEK İBRAZI ZORUNLULUĞU 31.05.2021 TARİHİNE KADAR ERTELENDİ

Sayfalar

İCRA ve İFLAS TAKİPLERİ ile ÇEK İBRAZI ZORUNLULUĞU 31.05.2021 TARİHİNE KADAR ERTELENDİ

30 Nisan 2021 tarih, 31470 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Vergi Usul Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun'un 15. Maddesinde; Covid 19 salgını ile mücadele kapsamında ülke genelinde uygulanan kısıtlamalar dikkate alınarak hak kayıplarının önlenmesi amacıyla;

a)İbraz süresinin son günü 30.04.2021 ila 31.05.2021 (bu tarihler dahil) tarihleri arasına isabet eden çekler, bu tarihler arasında ibraz edilemez; 01.06.2021 tarihinden sonra, kalan ibraz süresi içinde ibraz edilebilir.

b) 30.04.2021 ila 31.05.2021 (bu tarihler dahil) tarihleri arasında vadesi gelen kambiyo senedine dayalı alacaklar hakkında; bu tarihler arasında icra ve iflas takibi başlatılamaz, ihtiyati haciz kararı verilemez ve başlamış olan takipler durur.

c) 10.12.2003 tarihli ve 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu kapsamına giren kamu idarelerinin kamu hukukundan veya özel hukuktan doğan alacakları hakkında, 30.04.2021 ila 31.05.2021 (bu tarihler dahil) tarihleri arasında icra ve iflas takibi başlatılamaz.

Denilmektedir. Önemle duyurulur.

İlgili Kanun’a aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.

https://www.resmigazete.gov.tr/.../2021/04/20210430-10.pdf