T.C. KUŞADASI İLÇE SEÇİM KURULU BAŞKANLIĞINDAN -İLAN OLUNUR-

Sayfalar

T.C. KUŞADASI İLÇE SEÇİM KURULU BAŞKANLIĞINDAN -İLAN OLUNUR-

5174 Sayılı Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ile Odalar ve Borsalar Kanunu’nun ilgili maddeleri ve organ seçimleri hakkında yönetmelik hükümlerine göre yapılacak Kuşadası Ticaret Odası Organ Seçimlerine ilişkin hususular aşağıda gösterilmiştir.

1-SEÇİM

a)Kuşadası Ticaret Odası Meslek Komiteleri asıl ve yedek üyeleri ile Oda Meclisi Asıl ve yedek üye seçimleri 9 Ekim 2022 Pazar günü Kuşadası Ticaret Odası hizmet binasında saat: 09.00’da başlayacak ve saat: 17.00’de sona erecektir.

b)Kuşadası Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı, Yönetim Kurulu Asıl ve Yedek Üyeleri, Disiplin Kurulu Asıl ve Yedek Üyeleri ile Birlik Genel Kurulu Asıl ve Yedek Delegeleri seçimi 15 Ekim 2022 Cumartesi günü Kuşadası Ticaret Odası hizmet binasında saat:14.00-17.00 arasında yapılacaktır. Yönetim Kurulu Başkanlığı seçiminde oyların eşit çıkması halinde en çok oy alan iki aday arasında ikinci tur Yönetim Kurulu Başkanlığı Seçimi aynı gün saat 17.45 - 18.15 arasında yapılacaktır.

2-LİSTELERİN ASKIYA ÇIKARTILMASI

Elektronik ortamda Bakanlık ve Birlik bünyesinde düzenlenen ortak veri tabanından sağlanan, meslek gruplarına göre hazırlanan Seçme veya Seçilme niteliklerine haiz olan üyeler ile yalnız seçme hakkına haiz olan üyeleri gösterir listeler ile seçimlerle ilgili diğer hususlar 20 Eylül 2022 Salı günü saat:08.00’de Kuşadası Ticaret Odası Hizmet Binası İlan yerinde askıya çıkartılıp, 22 Eylül 2022 Perşembe günü saat:17.00’de askıdan indirilecektir.

3-LİSTELERE İTİRAZ

Ad ve soyadı, ticaret ünvanları, ticaret ve esnaf sicil numaraları, bağlı bulundukları vergi dairesi adı ve mükellef sicil numaraları yanlış veya mükerrer yazılmış veya hiç yazılmamış veyahut seçilebilme hakkına haiz olmamasına rağmen bu listelere isimleri yazılmış üyeler bulunduğuna dair ileri sürülecek itirazların, listelerin askıda bulunduğu 20/09/2022- 22/09/2022 tarihleri arasında üç günlük ilan süresi içerisinde Kuşadası İlçe Seçim Kurulu Başkanlığı’na yazılı olarak yapılması gerekmektedir. Kuşadası İlçe Seçim Kurulu kararına karşı tebliğ tarihinden itibaren üç gün içinde İl Seçim Kuruluna itiraz edilebilir. İl Seçim Kurulunca, bu itirazların incelenmesi ve kesin karara bağlanmasından sonra kesinleşecek listeler 3-4-5 Ekim 2022 tarihlerinde Kuşadası Ticaret Odası Hizmet Binasında saat:08.00-17.00 saatleri arasında üç tam iş günü süre ile ilan edilecektir.

4-MESLEK GRUPLARI (MESLEK KOMİTESİ VE MECLİS ÜYELERİ SEÇİMİ)

a)Oda Meslek Grubu sayısı 11’dir. Bu meslek gruplarından 1,3,4,5,6,7,10 ve 11.Meslek grupları, Meslek Komitesi yedi kişiden, 2,8 ve 9. Meslek Grupları meslek komitesi beş kişiden oluşturulur. Ayrıca aynı sayıda yedek üye seçilir.

b)Oda Meclisine, meslek komiteleri beş kişiden oluşan gruplarda ikişer, yedi kişiden oluşan gruplarda üçer meclis üyesi seçilir. Ayrıca aynı sayıda yedek üye seçilir.

c) Kuşadası Ticaret Odası Meslek Komiteleri ve Meclis Üyeliği seçimlerinde herhangi bir karışıklığa meydan vermeden aynı gün içerisinde seçim sonuçlarını almak için üye sayıları da dikkate alınarak her bir meslek grubuna bir sandık oluşturularak aşağıdaki listede belirtilmiştir.

Sandık No

Meslek Grubu

1001

1. Meslek Grubu

1002

2. Meslek Grubu

1003

3. Meslek Grubu

1004

4. Meslek Grubu

1005

5. Meslek Grubu

1006

6. Meslek Grubu

1007

7. Meslek Grubu

1008

8. Meslek Grubu

1009

9. Meslek Grubu

1010

10. Meslek Grubu

1011

11. Meslek Grubu

5-MESLEK KOMİTESİ VE MECLİS ÜYELERİ SEÇİMİ

a)Her meslek grubu için ayrı zarflarda oy kullanılır. Bu zarflara konulacak her bir oy pusulasının üstüne meslek komitesi asıl üye adayları, altına meslek komitesi yedek üye adayları ayrı ayrı yazılır.

b)Meclis asıl ve yedek üyesi adayları; aynı liste üzerinde meslek komitesi asıl üyesi adaylarının yanlarına yazılarak belirtilir. Bu şekilde düzenlenen birleşik oy pusulası tek bir zarfa konulmak suretiyle sandığa atılır.

c) Tüzel kişiler meslek komitesi ile meclis üyeliğine tüzel kişi olarak seçilirler. Bu nedenle, oy pusulalarında meslek komitesi ve meclis üyeliği için tüzel kişinin sadece ünvanının yazılması zorunludur.

d) Meslek komitesi ve meclis üyeliğine seçilen tüzel kişiler, meslek komitesi ve meclis üyeliği seçimlerinin kesinleşmesinden itibaren bir (1) gün içinde meslek komitesi ve meclis üyeliğinde tüzel kişiyi temsil edecek gerçek kişinin ismini oda veya borsaya bildirir. Bu süre içinde bildirimin yapılmaması halinde, meslek komitesi ve meclis üyeliği seçimlerinde oy kullanan tüzel kişinin gerçek kişi temsilcisi, yönetim kurulu başkan ve üyeliği seçiminde oy kullanamaz.

6-YÖNETİM KURULU BAŞKAN VE ÜYELERİ, GENEL KURUL DELEGELERİ VE DİSİPLİN KURULU ÜYELERİ SEÇİMİ

Meclis, seçimlerin kesinleşmesini takip eden 15 Ekim 2022 Cumartesi günü saat: 14.00 ile 17.00 arasında seçilen meclis üyeleri arasında oda yönetim kurulu başkanı ile yönetim kurulunun asıl ve yedek üyelerini aynı listede seçer ve oda yönetim kurulu başkan adaylarının eşit oy almaları halinde en çok oy alan iki aday arasında aynı usulle ikinci tur seçimi aynı gün saat:17.45 ile 18.15 arasında yapılır. İkinci turda da oyların eşit çıkması halinde ise kura usulüne başvurulur. Bu seçimde kullanılacak oy pusulalarına, yönetim kurulu başkanı ile yönetim kurulunun asıl ve yedek üyelerinin isimlerinin birlikte yazılması zorunludur. Kanunun 96 ncı maddesinin son fıkrası uyarınca yönetim kurulu başkanı yedeği seçimi yapılmaz.

Genel Kurul asıl ve yedek delegeleri, meclise seçilenler arasından, Disiplin kurulunun asıl ve yedek üyeleri ise odaya kayıtlı üyeler arasından meclis tarafından seçilir. Yönetim Kurulu Başkan dahil, meclis üye sayısı 20’den az olan odalarda 5, 20 ile 29 arasında olanlarda 7, 30 ile 39 arasında olanlarda 9, 40 ve daha fazla olanlarda 11 kişiden oluşur. Ayrıca yönetim kurulu başkanı dışındaki tüm üyelerin yedekleri seçilir.

Odaların seçecekleri Genel Kurul Delege sayıları Kanunun 61. Maddesindeki kriterlerle uygun olarak Birlik tarafından belirlenir ve seçimlerin yapılacağı tarihten bir ay önce Odaya bildirilir.

Disiplin kuruluna altı asıl altı yedek üye seçilir.

7-OY VERME İŞLEMİ

a)Oda, borsa ve Birlik organ seçimlerinde, oy verme işleminin devam edeceği saatler ilçe seçim kurulu hakimi tarafından belirlenir. Oy verme işlemleri, toplantı yeter sayısı, aranmaksızın gizli oy ve açık tasnif esaslarına göre yapılır. Belirlenen seçim süresi sona erdiği halde, sandık başında oylarını vermek üzere bekleyen seçmenler de oylarını kullanırlar. Seçmen listelerinde adı yazılı olmayan üye veya delegeler oy kullanamaz.

Oylar, oy verenin kimliğinin oda veya borsa veya resmi kuruluşça verilen belge ile ispat edilmesinden ve listedeki isminin karşısındaki yerin imzalamasından sonra kullanılır.

b) Tüzel kişi temsilcisi gerçek kişilerin, temsil ettikleri tüzel kişinin tescilli ana sözleşmeleri gereğince temsil ve bağlayıcı işlem yapma yetkisine sahip olduklarına dair ticaret sicil müdürlüğünden doksan gün içerisinde alınmış yetki belgesinin veya sicil tasdiknamesinin oy kullanma sırasında ibrazı gerekir. İbraz edilen sicil tasdiknamesinin bir fotokopisi oy kullanılan sandık kurulu başkanına teslim edilir.

Tüzel kişi ve bunların şubelerinin gerçek kişi temsilcisi tarafından oy kullanma işlemi sırasında, temsil ve bağlayıcı işlem yapma yetkisine sahip olduğunu gösterir sicil tasdiknamesinin aslı ibraz edilerek fotokopisi seçim sandık kurulu başkanına verilir.

Sicil tasdiknamesinde münferiden yetkili kılınanlardan ilk başvurana oy kullandırılır. Sicil tasdiknamesinde müştereken temsil yetkisi verilmiş olması halinde müştereken yetkilendirilen temsilciler tarafından imzalanmış ve aralarından oy kullanacak temsilciyi gösterir dilekçe sandık kurulu başkanına verilir.

Münfesih, tasfiye haline girmiş, iflasına karar verilmiş şirketlerin temsilcileri oy kullanamazlar.

c) Oylar herhangi bir şekilde hazırlanmış oy pusulalarının, üzerinde ilçe seçim kurulu mührü bulunan ve oy verme sırasında seçim sandık kurulu başkanı tarafından her meslek grubu için ayrı ayrı verilecek zarflara konulması suretiyle kullanılır.

d) Oylar ilan edilen gün ve saatte belirlenen yerlerde, seçim sandık kurulunun huzurunda sandığa atılmak suretiyle kullanılır. Seçmenlerin oy pusulalarını gizli olarak yazmaları veya hazır ve basılı oy pusulalarını zarfa koymaları için, kendilerine kapalı oy verme yeri gösterilir. Oy pusulalarının bu kapalı yerde zarfa konulması mecburidir. Oy pusulalarında asıl ve yedek üyeliğe seçilecek olanlar ayrı ayrı gösterilir. Aday adlarının yanına sıra numarası konulmaz, konulmuş ise bunlar tercih sırasını göstermez. Seçmenin oy hakkını sınırlayacağı hiçbir tedbir alınamayacağı gibi, mükellefiyet de yüklenemez. Bir seçmen kapalı oy yerinden dışarı çıkmadıkça hiç kimse oraya giremez.

e) Zarfı alan seçmen doğrudan kapalı oy verme yerine gider ve oyunu bu yerde zarfa koyar. Kapalı oy verme yerine girmeyen veya zarfı alıp oy vermeyen, ya da açıkta oy kullanmak isteyen seçmenden zarf seçim sandık kurulunca geri alınır, bu kişiye oy kullandırılmaz, durum tutanakla tespit olunur.

f) Gerçek kişiler seçimlere bizzat iştirak ederler. Bu kişiler seçme ve seçilme haklarını vekaleten kullandıramazlar.

8-OY PUSULALARI

a)Her bir oy pusulasının üstüne meslek komitesi asıl üye adayları, altına ise meslek komitesi yedek üye adayları ayrı ayrı yazılır. Meclis asil ve yedek üyesi adayları; aynı liste üzerinde meslek komitesi asil üyesi adaylarının yanlarına yazılarak belirtilir. Bu şekilde düzenlenen birleşik oy pusulası tek bir zarfa konulmak suretiyle sandığa atılır.

b)Tüzel kişiler, Meslek Komiteleri ve Meclis üyeliği seçimlerine Tüzel Kişi olarak katılacaktır. Bu nedenle, oy pusulalarında meslek komitesi ve meclis üyeliği için tüzel kişinin sadece ünvanının yazılması zorunludur. Meslek Komitesi ve Meclis üyeliği seçimleri hariç yapılacak diğer seçimlerde seçilen tüzel kişi değil, tüzel kişinin temsilcisi gerçek kişi olacaktır. Bu nedenle, Meslek Komiteleri ve Meclis üyeliği seçimlerinde oy pusulalarına tüzel kişinin unvanı, diğer seçimlerde ise oy pusulasına tüzel kişi temsilcisi gerçek kişinin adının yazılması gerekmektedir. Tüzel kişi unvanı yerine temsilci adının yazıldığı oy pusulaları ya da oy pusulasındaki isimler iptal edilir.

c)Yönetim kurulu başkan ve üyelerinin aynı oy pusulası ile seçilmeleri zorunludur. Bu seçimde kullanılacak oy pusulalarına, yönetim kurulu başkanı ile yönetim kurulunun asil ve yedek üyelerinin isimlerinin birlikte yazılması gereklidir. Kanunun 96 ncı maddesinin son fıkrası uyarınca yönetim kurulu başkanı yedeği seçimi yapılmaz.

d)Disiplin kurulu üyeliği seçiminde kullanılacak oy pusulalarına, tüzel kişinin unvanı ile tüzel kişinin temsilcisi gerçek kişinin isminin birlikte yazılması zorunludur. Oy pusulasında sadece tüzel kişinin unvanının veya sadece tüzel kişi temsilcisi gerçek kişinin adının belirtilmiş olması halinde bu oylar geçersiz sayılır.

e)Genel Kurul asil ve yedek delegeleri, meclise seçilenler arasından, disiplin kurulunun asil ve yedek üyeleri ise oda ve borsaya kayıtlı üyeler arasından meclis tarafından seçilir.

f)Meclis başkanı ve yardımcıları yönetim kurulu ve disiplin kurulu başkan ve üyeliğine seçilemezler.

9-SEÇME VE SEÇİLME YETERLİLİĞİ

 • Seçme Yeterlilikleri
 1. Seçim tarihi itibarıyla en az iki yıldır oda ve borsaya kayıtlı olmak,
 2. Gerçek kişiler ile tüzel kişilerin gerçek kişi temsilcileri için seçim günü itibariyle on sekiz yaşını doldurmuş olmak,
 3. Tüzel kişilerin gerçek kişi temsilcileri için ana sözleşmeye uygun şekilde temsil ve bağlayıcı işlemler yapma yetkilendirilmiş ve ticaret siciline tescil edilmiş olmak,
 4. Oda ve borsaya kaydını gerektiren ticari ve sınaî kazanç dolayısıyla gelir veya kurumlar vergisi mükellefi olmak,
 5. Kanunun 10 uncu ve 32 nci maddeleri uyarınca meslek grubu ve seçmen listelerinden silinmemiş olmak veya Kanunda belirtilen yükümlülüklerini yerine getirmiş olmak suretiyle yeniden meslek grubu ve seçmen listelerine dâhil edilmiş olmak gerekir,

*Seçme hakkının kullanılabilmesi için bu maddenin 1.fıkrasında belirtilen şartların yanı sıra;

 1. Ticaret şirketlerinde, şirketin ortağı ve/veya yöneticisi olması ve şirketi temsil ile bağlayıcı işlem yapmaya yetkili bulunması,
 2. Ticaret şirketleri dışındaki tüzel kişilere ait ticari işletmelerde, gerçek kişi temsilcinin işletmenin yöneticisi olması ve ticari işletmeyi temsil ile bağlayıcı işlem yapmaya yetkili bulunmak,
 3. Gerçek kişilere ait ticari işletmelerde ticaret siciline tescil edilmiş temsilcinin bulunması halinde bunların işletmeyi temsil ile bağlayıcı işlem yapmaya yetkili bulunması şarttır.

Üye şirketin münfesih olması halinde üyeliği kendiliğinden sonra erdiğinden oda seçimlerinde oy kullanamaz.

 • Seçilme Yeterlilikleri

Oda organlarına seçilebilmek için;

 1. Seçim tarihi itibarıyla, tacir ve sanayiciler için ticaret siciline, borsa üyelerinden esnaf niteliğinde olanlar için ise esnaf ve sanatkâr siciline kayıtlı bulunmak şartıyla, yeni kurulan oda ve borsalar hariç en az iki yıldan beri oda veya borsaya kayıtlı olmak,
 2. Gerçek kişiler ile tüzel kişilerin gerçek kişi temsilcileri için seçim günü itibarıyla 25 yaşını doldurmuş ve okur-yazar olmak,
 3. İflas etmemiş ya da iflas etmiş olsa bile itibarını hükmen yeniden kazanmış olmak,
 4. Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı beş yıl veya daha fazla süreyle ya da devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlğı değerlerini aklama, kaçakçılık, vergi kaçakçılığı veya haksız mal edinme suçlarından hapis cezasına mahkûm olmamak,
 5. Kanunun 10 uncu ve 32 nci maddeleri uyarınca meslek grubu ve seçmen listelerden silinmemiş olmak veya Kanunda belirtilen yükümlülüklerini yerine getirmiş olmak suretiyle yeniden meslek grubu ve seçmen listelerine dâhil edilmiş olmak,
 6. Ticarî ve sınaî kazanç dolayısıyla gelir veya kurumlar vergisi mükellefi olmak,

*Seçilme hakkının kullanılabilmesi için bu maddenin 1. Fıkrasında belirtilenlerin şartların yanı sıra:

a- Ticaret şirketlerinde, şirketin ortağı ve/veya yöneticisi olması ve şirketi temsil ile bağlayıcı işlem yapmaya yetkili bulunması,

 1. Ticaret şirketleri dışındaki tüzel kişilere ait ticari işletmelerde, gerçek kişi temsilcinin işletmenin sahibi veya temsilcisi olması ve ticari işletmeyi temsil ile bağlayıcı işlem yapmaya yetkili bulunması,
 2. Gerçek kişilere ait ticari işletmelerde ticaret siciline tescil edilmiş temsilcinin bulunması halinde bunların işletmeyi temsil ile bağlayıcı işlem yapmaya yetkili bulunması,

ç- (a),(b) ve (c) bentlerinde belirtilen durumların seçimden en az altı ay öncesini kapsaması şarttır.

Temsil ile bağlayıcı işlemler yapmaya yetkili temsilcisinin, yetki süresinin sona ermesi halinde, aynı temsilcinin seçim tarihinden öncesi altı aylık süre içinde kesinti olsa dahi kendisinden önce başka bir temsilci yetkilendirilmeden yeniden yetkili kılınması durumunda, bu yetkinin seçim tarihinden en az altı ay öncesini kapsadığı kabul edilir.

10-DİĞER HUSULAR

Seçimler sırasında Seçim Sandık Kurulu Başkanı veya üyelerine karşı suç işleyenler, Devlet Memurlarına karşı suç işlemiş gibi cezalandırılır.

Organ Seçimlerine ilişkin ayrıntılar 5174 Sayılı Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ile Odalar ve Borsalar Kanunu, Türkiye Odalar ve Borsa Birliği ile Odalar ve Borsalar Organ Seçimleri Hakkında Yönetmelikte belirtilmiştir.

Kuşadası İlçe Seçim Kurulu Başkanlığından

İLGİLİLERE İLANEN DUYURULUR.

Keziban TÜLEN BİNİCİ-212313
İlçe Seçim Kurulu Başkanı