Haberler

Tüm sektörlere ait haberler aylara göre listelenmektedir. Haberlerin içeriğini görmek için başlıkların üzerine tıklayınız.

BORÇLARINIZI YENİDEN NASIL YAPILANDIRACAKSINIZ? PANELİ BÜYÜK İLGİ GÖRDÜ
blank

Kuşadası Ticaret Odası ile Aydın SMMMO Kuşadası Temsilciliği işbirliğinde düzenlenen, 6552 Sayılı “İş Kanunu İle Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Ve Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına Dair Kanun" (Torba Yasa) kapsamında düzenlenen “Borçlarınızı Yeniden Nasıl Yapılandıracaksınız” konulu panel büyük ilgi gördü.

 

Kuşadası Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Serdar Akdoğan, Meclis Başkanı Mahmut Öztaş, Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Namık Kemal Daylan, mali müşavirler ve çok sayıda vatandaşın katıldığı, Kuşadası Ticaret Odası Konferans Salonunda gerçekleşen panele Kuşadası Vergi Dairesi Müdürü Hulki Sarıoğlu, SGK Kuşadası Merkez Müdürü Engin Akkaya, Yeminli Mali Müşavir Hüseyin Sarıbuğday ve Aydın SMMMO Kuşadası Temsilci Yardımcısı Alihsan Uğur konuşmacı olarak katıldılar.

 

Moderatörlüğünü Aydın SMMMO Kuşadası Temsilcisi Murat ÖZTÜRK’ün yaptığı panelde ilk olarak SGK Kuşadası Merkez Müdürü Engin AKKAYA, ilgili Kanun  hakkında genel bilgiler verdi ve SGK, Bağ-kur borçlarının nasıl yapılandıracağını ayrıntıları ile anlattı. Akkaya, sigorta primleri, işsizlik sigortası primi, sosyal güvenlik destek primi, genel sağlık sigortası primi, isteğe bağlı sigorta ve topluluk sigortası primleri, emeklilik keseneği ve kurum karşılığı ile ek karşılık primi, kurumca tahsil edilen;

damga vergisi, özel işlem vergisi, eğitime katkı payı, 30 Nisan 2014 tarihine kadar bitirilmiş özel nitelikteki inşaatlar ile ihale konusu işlere ilişkin eksik işçilik tutarı üzerinden hesaplanan sigorta primi, Aylık almakta iken kamuya ait işyerlerinde çalışmaları nedeniyle aylıkları kesilmesi gerekenlere, 11 Eylül 2014 tarihini takip eden ödeme dönemine kadar yersiz olarak ödendiği tespit edilen aylıklara ilişkin, borç asılları ile bu borçlara bağlı gecikme cezası ve gecikme zammı tutarları, idari para cezalarının kanun kapsamında olduğunu belirtti. Akkaya, yapılandırma kapsamındaki borç asılları ile bu borçlar için ödeme sürelerinin bittiği tarihlerden 10 Eylül 2014 tarihine kadar geçen süre için Yİ-ÜFE aylık değişim oranları esas alınarak hesaplanacak tutarın ödenmesi halinde, bu borçlara uygulanan gecikme cezası ve gecikme zammı borçlarının tahsilinden vazgeçileceğini ifade etti.

Kuşadası Vergi Dairesi Müdürü Hulki SARIOĞLU’da konuşmasında, kanunun Vergi Dairesi ile ilgili boyutu hakkında ayrıntılı bilgiler verdi ve 213 sayılı Vergi Usul Kanunu kapsamına giren vergiler ve vergi cezaları; 30.04.2014 tarihinden önce verilen askerlik para cezaları, seçim para cezaları, nüfus para cezaları, trafik para cezaları, karayolları kaçak geçiş ücreti cezaları, Karayolu Taşıma Kanununa göre verilen para cezaları, RTÜK tarafından verilen para cezaları, 6183 sayılı Kanun hükümlerine göre vergi dairelerince takip edilen ve Kanunun yayımlandığı 11/9/2014 tarihi itibarıyla vadesi geldiği halde ödenmemiş ya da ödeme süresi devam eden asli ve fer’i amme alacaklarının kanun kapsamında yer aldığını belirtti.

Vergi Dairesi Müdürü Hulki SARIOĞLU ayrıca “6552 sayılı Kanun hükümlerine göre, bir alacağın yapılandırılarak ödenebilmesi için bu alacağın Maddede belirtilen tür ve dönemden kaynaklı bir alacak olması, kesinleşmiş alacak olması ve Kanunun yayımlandığı 11/9/2014 tarihi itibarıyla vadesi geldiği halde ödenmemiş ya da ödeme süresi henüz geçmemiş olmasının şart olduğunu da vurguladı.

Kanun hükümlerinden yararlanmak isteyen borçluların Kanunun yayımlandığı tarihi izleyen ikinci ayın sonu olan 1/12/2014 tarihine kadar ilgili idareye (vergi dairesi-belediye) başvuruda bulunmaları gerekmektedir.

Panelin devamında, Yeminli Mali Müşavir Hüseyin SARIBUĞDAY kayıtlarda yer aldığı halde işletmede mevcut olmayan kasa mevcudu ve ortaklardan alacaklar, vergisel yükümlülükler ve muhasebe kayıtları, 3065 sayılı KDV Kanunu’nda yapılan değişiklikler, 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunundaki değişiklikler, 3568 sayılı kanunda yapılan değişiklikler, 4760 sayılı ÖTV Kanunu’nda yapılan değişiklikler, 492 sayılı Harçlar Kanunu’nda yapılan değişiklikler ve diğer kanunlardaki değişiklikler hakkında ayrıntılı bilgiler verdi.

Aydın SMMMO Kuşadası Temsilci Yardımcısı Alihsan UĞUR ise 6552 sayılı kanunun; 3568 sayılı Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik Kanunu, 5174 sayılı Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ile Odalar ve Borsalar Kanunu ve 5362 sayılı Esnaf ve Sanatkarlar Meslek Kuruluşları Kanununda yapılan değişiklikler hakkında bilgi verdi.

Kuşadası Ticaret Odası Konferans Salonunda gerçekleşen Panelde katılımcılar, panel süresince ilgili konular hakkında panelistlere sorular yönelttiler.