Mevzuat

Türk G─▒da Kodeksi Yönetmeli─či

G─▒da mevzuat─▒m─▒z─▒n yeniden olu┼čturulmas─▒ amac─▒yla 1995 y─▒l─▒nda yay─▒nlanan 56 Say─▒l─▒ G─▒dalar─▒n Üretimi, Tüketimi ve Denetlenmesine Dair Kanun Hükmünde Kararname'de ç─▒kar─▒lmas─▒ öngörülen "Türk G─▒da Kodeksi Yönetmeli─či" 16.11.1997 tarihli Resmi Gazete'de yay─▒nlanarak yürürlü─če girmi┼čtir. G─▒da maddelerinin üretimi, katk─▒ maddelerinin kullan─▒m─▒ ve ablajlanmas─▒ ile ilgili temel kurallar─▒ düzenleyen Yönetmelik, ç─▒kt─▒─č─▒ tarihten bugüne kadar çe┼čitli de─či┼čiklikler yap─▒larak son halini alm─▒┼čt─▒r.

Yönetmeli─čin Kapsam─▒

Türk G─▒da Kodeksi Yönetmeli─či özetle; g─▒da maddelerinin üretiminden ba┼člayarak tüketiciye sunulmas─▒na kadar geçen bütün a┼čamalarda yap─▒lmas─▒ zorunlu olan i┼člemleri kapsamaktad─▒r.

Yönetmeli─čin Kapsam─▒na Giren ─░┼člemler ┼čunlard─▒r:

1- G─▒da katk─▒ maddeleri,

2- G─▒da aroma maddeleri,

3- Bula┼čanlar,

4- Pestisit kal─▒nt─▒lar─▒,

5- Hayvansal g─▒dalarda veteriner ilaç kal─▒nt─▒lar─▒,

6- G─▒da hijyeni,

7- G─▒da maddesi üreten i┼čyerlerinin ta┼č─▒mas─▒ gereken özellikler,

8- Ambalajlama ve etiketleme-i┼čaretleme kurallar─▒,

9- G─▒dalar─▒n ta┼č─▒nmas─▒ ve depolanmas─▒,

1- Numune alma ve analiz metodlar─▒.

Yönetmeli─čin Amaçlar─▒:

1- Üretici ve tüketici menfaatleri ile halk sa─čl─▒─č─▒n─▒ korumak,

2- G─▒da maddelerinin tekni─čine uygun ve hijyenik ┼čekilde:

Üretimi,

Haz─▒rlanmas─▒,

─░┼členmesi,

Muhafazas─▒,

Depolanmas─▒,

Ta┼č─▒nmas─▒,

Pazarlanmas─▒,

i┼člemlerini sa─člamak üzere g─▒da maddelerinin özelliklerini belirlemek.

Türk G─▒da Kodeksi Yönetmeli─či ba┼čl─▒ca a┼ča─č─▒daki bölümlerden olu┼čmaktad─▒r:

G─▒da Katk─▒ Maddeleri Bölümü

G─▒dalarda kullan─▒lan tatland─▒r─▒c─▒lar, renklendiriciler ve bunlar─▒n d─▒┼č─▒ndaki katk─▒ maddeleriyle ilgili esasla ile g─▒da katk─▒ maddelerinin sa─čl─▒k kriterleri hakk─▒ndaki düzenlemelerin nas─▒l olaca─č─▒ belirtilmektedir.

G─▒da Aroma Maddeleri

G─▒dalarda aroma maddelerinin kullan─▒m─▒, aroma maddelerinin neler oldu─ču, toksik özelli─či olan maddelerin azami hangi miktarlarda g─▒dalar─▒n içerisinde bulunabilece─či hususlar─▒ yeralmaktad─▒r.

Bula┼čan Maddeler

G─▒da maddelerinde bulunan istenmeyen maddelerin kabul edilebilir en yüksek de─čerleri belirtilmektedir.

Zirai ─░laç (Pestisit) Kal─▒nt─▒lar─▒

Tar─▒msal ürünlerde kabul edilebilir zirai mücadele ilaçlar─▒na ait kal─▒nt─▒lar─▒n azami de─čerleri, belirli bir ambalaj kullan─▒lmadan üreticiye sunulan tar─▒m ürünlerine ait etiketlerde hasat bölgesi, üretici ad─▒ ve adresi bulundurma mecburiyeti ile bu tür g─▒dalardaki üretici ve sat─▒c─▒ sorumluluklar─▒ yeralmaktad─▒r.

Veteriner ─░laçlar─▒ Tolerans Düzeyleri

Hayvana uygulanan bir veteriner ilac─▒n─▒n, o hayvan─▒n insan g─▒das─▒ olarak de─čerlendirilen dokular─▒nda bulunmas─▒na izin verilen düzeyler hakk─▒nda yay─▒nlanacak tebli─č belirtilmektedir.

G─▒da Hijyeni

G─▒da maddesi üretiminde kullan─▒lan hammaddenin sa─čland─▒─č─▒ alanlarla ilgili kurallar, g─▒dalar─▒n i┼členmesi ile ilgili kurallar, kontrol i┼člemleri ve kontrol sisteminin uygulama a┼čamalar─▒ yeralmaktad─▒r.

G─▒da Maddeleri Üreten ─░┼čyerlerinin Ta┼č─▒mas─▒ Gereken Özellikler

G─▒da maddesi üreten i┼čyerlerine 1.7.1996 tarihli Resmi Gazete'de yay─▒nlanan "G─▒da Üretim ve Sat─▒┼č Yerleri Hakk─▒nda Yönetmelik" hükümlerinin uygulanaca─č─▒ belirtilmektedir.

Ambalajlama ve Etiketleme-─░┼čaretleme

Ambalajlama ile ilgili kurallar, ambalaj materyallerinin genel özellikleri, ka─č─▒t esasl─▒ ambalaj materyallerinin kullan─▒m─▒yla ilgili kurallar, metal esasl─▒ ambalaj materyallerinin kullan─▒m─▒ ile ilgili kurallar, cam ambalaj materyallerinin kullan─▒m─▒ ile ilgili kurallar, plastik esasl─▒ ambalaj materyallerinin kullan─▒m─▒ ile ilgili kurallar, etiketleme ile ilgili kurallar yeralmaktad─▒r.

G─▒dalar─▒n Ta┼č─▒nmas─▒ ve Depolanmas─▒

G─▒dalar─▒n ta┼č─▒nmas─▒ ve depolanmas─▒ ile ilgili asgari teknik ve hijyenik kurallar belirtilmektedir.

Yönetmelikte Hüküm Bulunmayan Haller

Yönetmelikte yeralmayan hususlar─▒n, Yönetmeli─če ayk─▒r─▒ olmayacak ┼čekilde Tar─▒m ve Köyi┼čleri Bakanl─▒─č─▒'nca düzenlenece─či belirtilmektedir. Bu hükümden Yönetmeli─če ilave düzenlemeler gelece─či anla┼č─▒lmaktad─▒r.

Numune Alma ve Analiz Metodlar─▒

Numune alma plan─▒n uygulanmas─▒ s─▒ras─▒nda izlenecek a┼čamalar belirtilmekte, analiz metodlar─▒n─▒n Yönetmeli─čin ürünlere ait bölümleri belirlendikten sonra yay─▒nlanaca─č─▒ hükmü yeralmaktad─▒r.

Tescil ve Denetim

G─▒da maddelerini üreten ve satan i┼čyerleri; tescil ve izin, ithalat i┼člemleri, kontrol ve denetim s─▒ras─▒nda bu yönetmelik hükümlerine uymak zorundad─▒r.

Uygulama ve Denetim

Bu yönetmeli─čin uygulanmas─▒ ile ilgili düzenlemeler Tar─▒m ve Köyi┼čleri Bakanl─▒─č─▒ ile Sa─čl─▒k Bakanl─▒─č─▒ taraf─▒ndan mü┼čterek olarak haz─▒rlanacak tebli─člerle yap─▒lacakt─▒r.

Not: Yönetmelik ekinde; g─▒da maddeleri, g─▒da katk─▒ maddeleri ve ambalaj maddeleri ile ilgili teknik özellikleri gösteren 24 adet liste yeralmaktad─▒r.

    á á