Mevzuat

KUŞADASI TİCARET ODASI TAHKİM, UZLAŞTIRMA, HAKEM BİLİRKİŞİLİK GİDER VE ÜCRET YÖNETMELİĞİ

Madde 1- Tahkim, Uzlaştırma ve Hakem Bilirkişilik Hizmet Ücreti 70.-TL dir.

Madde 2- Tahkim masrafları, Tahkim Yönetmeliği’nin 26.maddesinde sayılan iş ve işlem giderleri, tebligat giderleri, duruşma giderleri, hakemlerin yol ve konaklama giderlerinden oluşur.

Tahkim yargılaması için davacının ödemesi gereken avans niteliğindeki tahkim giderleri, her dava için Yönetim Kurulu tarafından belirlenir. Tahkim masrafları tahsil edilmiş olan avanstan karşılanır. Tahkim sonunda alınan avans mahsup edilerek kapanır.

Tahkim masraflarının paylaştırılması genel hükümlere göre yapılır ve hakem hükmünde gösterilir. Uzlaştırma giderleri ve uzlaştırıcı ücreti taraflarca eşit miktarda ödenir.

Hakem veya hakem heyeti tarafından görevlendirilecek bilirkişi ve eksperlere 5174 sayılı Kanunun 26 ncı maddesi uyarınca Oda Meclisince belirlenen tarifelere göre ücret ödenir. Heyet olarak yapılan işlemlerde, tahsil edilecek eksper ücreti, heyete iştirak eden eksperler arasında eşit olarak pay edilir.

Madde 3- Hakem Bilirkişiye müracaat edilmişse, bu faaliyete ilişkin gerekli giderler hakem bürosunca belgelere dayanmak suretiyle tayin edilir. Müracaat edenin, bu giderleri Büronun, her tespitinden sonra peşin ödemesi gerekir. Büro; Hakem Bilirkişiliğe başvuru sırasında giderler için bir avans da alabilir. Giderlerin alınan avanstan az olması halinde artan miktar iade edilir.

Madde 4- Hakem ücreti, her bir hakem için çekişme konusu değerinin %1’i oranında ödenir. Ancak hakem ücreti (Her hakem için) brüt.-400..-TL’yi aşamaz.

Uzlaştırıcı ücreti ise hakem ücretinin dörtte biridir.

Madde 5- Hakem Bilirkişi ücreti için işin niteliği, inceleme mahalli, inceleme konusunun değeri, inceleme süresi ve diğer hususlar dikkate alarak,

Kuşadası için 70.- TL

Kuşadası sınırları dışında 70.- TL

Tespit edilen ücret peşin ödenir.

Madde 6- Tarafların; heyet olarak çözülecek uyuşmazlıklarda hakem heyetinin yapacağı ilk toplantı gününden önce, tek hakem ile çözülecek uyuşmazlıklarda ise davacı tarafından Odaya verilmiş olan dilekçe ve eklerinin hakeme tevdiinden önce sulhen anlaşmaları ve bu durumu bir yazıyla Odaya bildirmeleri halinde, tahsil edilmiş olan hakem ücretleri ile Oda tarafından tahsil edilen tahkim hizmeti ücretinin tamamı ile tahkim giderlerinin tahsil edilen avanstan mahsup edilen kısmı davacıya iade edilir. Bundan sonra yapılacak sulh anlaşmalarında alınan hakem ücretleri iade olunmaz.

Madde 7-.Bu Yönetmelikte yer alan Tahkim, Uzlaştırma ve Hakem Bilirkişilik Hizmet Ücreti ile Hakem, Uzlaştırıcı ve Hakem Bilirkişi Ücretlerinin maktu olarak tavanı her yıl Yönetim Kurulu’nca Ocak ayı içinde belirlenir. Oda tarafından ilan edilir.

Madde 8-.Tahkim yargılamasına veya uzlaştırmaya başvurulduğu andaki gider ve ücret nispetleri uygulanır. Sonradan bu nispetlerde meydana gelen değişiklikler derdest işleri etkilemez.