Mevzuat

KUŞADASI TİCARET ODASI HAKEM, UZLAŞTIRICI VE HAKEMBİLİRKİŞİ LİSTELERİNİN DÜZENLENMESİNE İLİŞKİN YÖNETMELİK

Madde 1-.Kuşadası Ticaret Odası Tahkim-Uzlaştırma-Hakem Bilirkişilik Yönetmeliği’nin 4’ncü maddesi gereğince, Oda Yönetim Kurulu’nun teklifi üzerine genel organ seçimlerini müteakip teşekkül eden Oda Meclisi’nce Hakem-Uzlaştırıcı- Hakem Bilirkişi Listesi tespit ve ilan edilir. Yeni Listelerin tespit ve ilanı yapılıncaya kadar eski listeler geçerlidir. Hakemler, Uzlaştırıcılar ve Hakem Bilirkişiler, Kuşadası Ticaret Odası Tahkim-Uzlaştırma-Hakem Bilirkişilik Yönetmeliği’ndeki usullere göre bu listeden seçilir.

Madde 2- Hukukçular, mali konular uzmanları ve diğer uzmanlardan oluşacak bu genel liste, üç ayrı listeden oluşur. Birinci liste ”Birinci Hakem Listesi” ikinci liste “Uzmanlar Listesi” üçüncü liste “Tacirler Listesi”dir.

Madde 3-Birinci Hakem ve Tacirler Listeleri, otuz biri asil ve otuz biri yedek olmak üzere, altmışikişer, Uzmanlar Listesi ise, her meslek grubunu kapsamak üzere her alan için ikisi asil, ikisi yedek dörder isimden oluşur. İhtiyaç halinde meslek grupları dışında uzmanlık alanları listeye ilave edilebilir. Listelerin oluşturulması, Hakem Bürosu’nun hazırlayacağı yeterli sayıda aday arasında Yönetim Kurulu tarafından birinci fıkra uyarınca seçilerek Meclise sunulan isimlerin Meclis tarafından tasdiki ile tamamlanır.

Bir devre içinde asli listelerden eksilme olduğu takdirde, yedek listedeki isimlerden başta olanı asli listenin sonuna eklenir.

Madde 4- Oda’nın seçimle kurulan teşkilat ile idari teşkilatında görev alanlar, bu görevlerinin devamı süresince hakem listesine alınamazlar.

Madde 5- Oda Meclisi tarafından seçilen kişilere Meclisin kararı iadeli taahhütlü mektupla bildirilir. Seçilen hakem bildirimden itibaren 1 iş günü içinde yazılı olarak veya Büro nezdinde tutanağı imzalamak suretiyle seçimi kabul eder. Aksi takdirde reddetmiş sayılır.