Mevzuat

KU┼×ADASI T─░CARET ODASI TAHK─░M, UZLA┼×TIRMA, HAKEMB─░L─░RK─░┼×─░L─░K YÖNETMEL─░─×─░

I. GENEL HÜKÜMLER

Madde 1- Ku┼čadas─▒ Ticaret Odas─▒ nezdinde, 5174 say─▒l─▒ Kanunun 12. maddesine dayan─▒larak ticari ve s─▒nai anla┼čmazl─▒klar─▒n uzla┼čt─▒rma veya tahkim usullerine göre sona erdirilmesi amac─▒ ile bu Yönetmelik hükümleri uyar─▒nca, Uzla┼čt─▒rma, Tahkim ve Hakem Bilirki┼čilik olmak üzere üç müessese kurulmu┼čtur.

Madde 2- Bu hizmetten yararlanmak için, taraflardan hiç olmazsa birinin Ku┼čadas─▒ Ticaret Odas─▒ üyesi olmas─▒ ┼čartt─▒r.

Bu ┼čart─▒n gerçekle┼čmedi─či durumlarda, hizmetin sunulmas─▒ Oda Yönetim Kurulunun iznine ba─čl─▒d─▒r. ─░znin verilmemesi halinde, gerekçe aç─▒klanmaz.

Madde 3- ─░┼čbu Yönetmelikle öngörülen usuller birbirlerinden tamamen ba─č─▒ms─▒zd─▒r. Tahkim yoluna müracaat için önceden uzla┼čt─▒rmaya ba┼čvurmak gerekmeyece─či gibi uzla┼čt─▒rmaya müracaat da bunun sonuçsuz kalmas─▒ halinde tahkim yoluna ba┼čvurulaca─č─▒ hususunda bir anla┼čmay─▒ ifade etmez.

Taraflar aras─▒ndaki tahkim anla┼čmas─▒ uzla┼čt─▒rma yoluna ba┼čvurmaya engel olmaz.

Madde 4- Uzla┼čt─▒r─▒c─▒, hakem ve hakem bilirki┼čiler Oda Meclisi taraf─▒ndan saptan─▒r. Bunlar aras─▒nda yeter say─▒da hukukçular, mali konular uzmanlar─▒ ve Oda Meclisince ki┼čilikleri veya uzmanl─▒klar─▒ bak─▒m─▒ndan yararl─▒ görülecek ki┼čiler bulundurulur.

Uzla┼čt─▒r─▒c─▒, Hakem ve Hakem Bilirki┼čilerin adlar─▒ bir liste halinde Oda taraf─▒ndan ilan edilir. Bu listenin ne ┼čekilde olu┼čturulaca─č─▒ özel bir Yönetmelikle düzenlenir.

Madde 5- Oda nezdinde i┼čbu Yönetmelik hükümlerinde öngörülen hizmetlerin yerine getirilmesi için bir Tahkim Bürosu kurulur.

Tahkim Bürosunun te┼čkilat─▒ Oda Personel Yönetmeli─či ile düzenlenir.

II. UZLA┼×TIRMA

Madde 6- Uzla┼čt─▒rma usulünün ba┼člamas─▒ için taraflar─▒n veya taraflardan birinin Ku┼čadas─▒ Ticaret Odas─▒ Tahkim Bürosuna dilekçe ile müracaatta bulunmas─▒ ve masraf tarifesindeki kay─▒t ücretinin ödenmesi gerekir.

Taraflardan sadece biri uzla┼čt─▒rma yoluna müracaat etmi┼čse, dilekçesine uzla┼čt─▒rma istedi─či taraf say─▒s─▒ kadar suret ekler.

Uzla┼čman─▒n sa─članmas─▒ için anla┼čmazl─▒k konusu gereken ölçüde aç─▒klanmal─▒ ve ilgili belgeler dilekçeye eklenmelidir.

Madde 7- Taraflardan sadece biri uzla┼čt─▒rma yoluna ba┼čvurmu┼čsa Büro di─čer tarafa veya taraflara dilekçenin bir suretini tebli─č eder ve tebellü─č tarihinden itibaren 5 i┼č günü içinde:

a- Uzla┼čt─▒rma usulünün uygulanmas─▒n─▒ kabul etti─čini,

b- Konu ile ilgili aç─▒klamalar─▒ ve görü┼čünü,

c- Ku┼čadas─▒ Ticaret Odas─▒n─▒n uzla┼čt─▒rmaya ili┼čkin masraf tarifesine uymay─▒ taahhüt etti─čini,

yaz─▒l─▒ olarak beyan etmesini ve bu yaz─▒ya uzla┼čt─▒rmaya yard─▒mc─▒ olacak bütün belgeleri eklemesini bildirir.

Di─čer taraf, uzla┼čt─▒rmay─▒ reddeder veya yukar─▒daki ┼čartlar─▒ yerine getirmezse, Büroca uzla┼čt─▒rmaya müracaat eden tarafa uzla┼čt─▒rma usulünün yürütülemeyece─či bildirilir.

Taraflar uzla┼čt─▒rma usulünden her zaman vazgeçebilirler.

Madde 8- 7’nci maddedeki ┼čartlar yerine getirilince Büro dosyay─▒ bu Yönetmeli─čin 4.ncü maddesindeki listeden seçece─či üç uzla┼čt─▒r─▒c─▒ aday─▒n─▒ Oda Yönetim Kuruluna sunar.

Yönetim Kurulunun bu adaylar aras─▒ndan seçece─či uzla┼čt─▒r─▒c─▒, taraflara iadeli taahhütlü mektupla tebli─č edilir ve itirazlar─▒ varsa tebellü─č tarihinden itibaren 5 i┼čgünü içinde bildirmeleri istenir.

Taraflar 4’ncü maddedeki listedeki bir ki┼či üzerinde kendileri anla┼č─▒rlarsa, uzla┼čt─▒r─▒c─▒ bu ┼čah─▒s olur. Taraflar─▒n liste d─▒┼č─▒nda bir ki┼činin uzla┼čt─▒r─▒c─▒l─▒─č─▒ üzerinde anla┼čmalar─▒ halinde bu ki┼činin uzla┼čt─▒r─▒c─▒l─▒k yapmas─▒ Oda Yönetim Kurulunun kabulüne ba─čl─▒d─▒r. Red halinde gerekçe aç─▒klanmaz.

2’nci f─▒kra hükmüne göre seçilen uzla┼čt─▒r─▒c─▒ya itiraz edilmesi halinde, ayn─▒ usul ile seçilecek di─čer bir uzla┼čt─▒r─▒c─▒ taraflara bildirilir. Bu uzla┼čt─▒r─▒c─▒ya da itiraz edilir ve taraflar üzerinde mutab─▒k kald─▒klar─▒ bir ki┼čiyi bildirmezlerse uzla┼čt─▒rma prosedürü dü┼čer.

Uzla┼čt─▒rman─▒n bu ┼čekilde sonuçsuz kalmas─▒ o anla┼čmazl─▒k için yeniden uzla┼čt─▒rma yoluna ba┼čvurmaya engel de─čildir.

Madde 9- Uzla┼čt─▒r─▒c─▒n─▒n faaliyete ba┼člamas─▒ndan önce, uzla┼čt─▒rma için tarifede öngörülen ücret ve masraflar─▒n tamam─▒n─▒n ödenmesi gerekir.

Bu mebla─č en geç uzla┼čt─▒r─▒c─▒n─▒n taraflarca kabulünden itibaren 5 i┼č günü içinde Oda Veznesine yat─▒r─▒lmazsa uzla┼čt─▒rmadan vazgeçilmi┼č say─▒l─▒r.

Madde 1- Uzla┼čt─▒r─▒c─▒, taraflar─▒n görü┼člerini dosya üzerinden inceler. Taraflar─▒ dinleyebilece─či gibi gerekli gördü─čü noktalarda yaz─▒l─▒ aç─▒klamalarda bulunmalar─▒n─▒ ve ba┼čka belgeler vermelerini de isteyebilir.

Uzla┼čt─▒r─▒c─▒, uzla┼čma için gerekli olabilecek ba┼čkaca giri┼čimlerde de bulunabilir.

Madde 11- Uzla┼čt─▒r─▒c─▒, uzla┼čma tasla─č─▒n─▒ 9’ncu maddedeki yükümlülü─čün yerine getirilmesinden itibaren bir ay içinde tamamlar.

Yönetim Kurulu bu süreyi uzla┼čt─▒r─▒c─▒n─▒n talebi üzerine uzatabilir. Ancak uzla┼čt─▒rma süresi 3 ay─▒ geçemez.

Uzla┼čt─▒r─▒c─▒n─▒n haz─▒rlad─▒─č─▒ uzla┼čma metni, bizzat uzla┼čt─▒r─▒c─▒ taraf─▒ndan veya Büroca taraflara yaz─▒l─▒ olarak imza mukabilinde ya da iadeli taahhütlü olarak tebli─č edilir. Uzla┼čt─▒rma metninin bir sureti tahkim bürosunda muhafaza edilir. Taraflar uzla┼čma metninin kendilerine tebli─činden itibaren 5 i┼č günü içinde uzla┼čmay─▒, metni imzalamak veya beyanda bulunmak suretiyle kabul ederler.

Taraflar uzla┼čma tasla─č─▒n─▒ kabul etmezlerse uzla┼čt─▒r─▒c─▒n─▒n görevi sona erer.

Madde 12- Uzla┼čt─▒rma usulünün devam─▒ s─▒ras─▒nda taraflar─▒n yapt─▒klar─▒ beyanlar veya teklifler sonradan hakem veya Devlet Mahkemeleri önünde görülebilecek davalarda kullan─▒lamaz.

III.TAHK─░M YARGILAMASI

Madde 13- Anla┼čmazl─▒─č─▒n tahkim usulü ile çözümlenmesi, taraflar─▒n HUMK 516 ve 517’nci maddeleri hükümlerine uygun olarak anla┼čmalar─▒ ile mümkündür.

Taraflar aras─▒ndaki tahkim anla┼čmas─▒nda uyu┼čmazl─▒─č─▒n ─░stanbul Ticaret Odas─▒’n─▒n Tahkim Yönetmeli─či uyar─▒nca çözümlenece─či hususunun aç─▒k olarak yer almas─▒ gerekir.

Tahkim usulüne ba┼čvurmak için tarifedeki ba┼čvurma harc─▒n─▒n Oda veznesine ödenmesi ┼čartt─▒r. Ba┼čvuru harc─▒n─▒n ödenmesini takiben Tahkim ba┼čvurusu kar┼č─▒ tarafa bildirilir. Bu bildirimle ilgili olarak 5 i┼č günü içerisinde Tahkim Bürosu’na ba┼čvurulabilir.

Tahkim sözle┼čmesi veya tahkim ┼čart─▒n─▒n olmad─▒─č─▒ durumlarda; taraflardan biri Tahkim Bürosu’na müracaat ederek, di─čer tarafa anla┼čmazl─▒─č─▒n Tahkim yolu ile çözümlenmesi için bildirim yap─▒lmas─▒n─▒ yaz─▒l─▒ olarak isteyebilir.

Tahkim Bürosu, istemin bir suretini di─čer tarafa (ve taraflara) imza mukabili tevdii ya da iadeli taahhütlü olarak tebli─č eder ve anla┼čmazl─▒─č─▒n tahkim yoluyla halli kabul ediliyor ise bu hususun 5 i┼č günü içinde Tahkim Bürosu’na yaz─▒l─▒ olarak bildirmesini ister. Di─čer taraf─▒n kabulünü yaz─▒ ile bildirmesi üzerine tahkim usulü ba┼člar.

Madde 14- Tahkim anla┼čmas─▒nda bu Yönetmelik hükümleri ile ba─čda┼čmayan hususlar mevcut ise Büro, taraflara gerekçeli olarak Oda’n─▒n tahkim yarg─▒lamas─▒n─▒ uygulamayaca─č─▒n─▒ bildirir. Bu bildirim, imza mukabilinde ya da iadeli taahhütlü mektupla olur. Taraflar─▒n Oda’n─▒n tahkim yarg─▒lamas─▒n─▒ kabul ettiklerini yaz─▒ ile bildirmeleri, Yönetmelik hükümlerine de uymay─▒ kabul ettikleri anlam─▒n─▒ ta┼č─▒r.

Madde 15- Tahkim usulüne ba┼čvurma an─▒nda dava aç─▒lm─▒┼č say─▒l─▒r.

Madde 16- Tahkim usulünün yürütülmesi için bu Yönetmeli─čin 2’nci ve 14’ncü maddelerinde öngörülmü┼č olan ┼čartlar─▒n gerçekle┼čmi┼č oldu─čuna Tahkim Bürosu’nun karar vermesi laz─▒md─▒r.

Birinci f─▒kradaki ┼čartlar─▒n gerçekle┼čmesi halinde, Tahkim Bürosu Hakem Mahkemesinin kurulmas─▒ için gerekli i┼člemleri yapar. Aksi halde ┼čartlar─▒n gerçekle┼čmemi┼č oldu─ču yolundaki karar─▒n─▒ taraflara imza mukabili tevdii ya da iadeli taahhütlü olarak tebli─č eder. Bu karara kar┼č─▒ tebellü─č tarihinden itibaren 5 i┼č günü içinde Yönetim Kuruluna itiraz edebilir. Yönetim Kurulu itirazdan itibaren 7 i┼č günü içerisinde karar─▒n─▒ verir.

Madde 17- Hakem Mahkemesi kural olarak üç hakemden olu┼čur.

Bu yönetmeli─čin 4’ncü maddesinde sözü geçen listedeki birinci Hakem Listesinde s─▒ras─▒ gelen hakem, biri tacirler biri de uzmanlar listesinden olmak üzere iki hakem seçer.

Taraflar anla┼čarak Hakem Mahkemesinin di─čer iki hakemini veya bütün hakemleri kendileri tayin edebilirler. Bu halde hakemlerden birinin bu Yönetmeli─čin 4’ncü maddesindeki listeden seçilmesi gerekir.

Taraflar─▒n anla┼čmalar─▒ halinde Birinci Hakem Listesinde s─▒ras─▒ gelen hakem veya taraflarca 4’ncü maddedeki listeden seçilecek hakem anla┼čmazl─▒─č─▒ tek hakem olarak halledebilir.

Taraflarca ad─▒ geçen liste d─▒┼č─▒ndan seçilen hakemlerin vazife görmeleri Oda Meclisi’nin onay─▒na ba─čl─▒d─▒r.

Hakem Mahkemesinin üç hakemden olu┼čmas─▒ halinde, Birinci Hakem Listesinden bir hakem mevcut ise o hakem, hakemlerden sadece birisi bu Yönetmeli─čin 4’ncü maddesinde belirtilen listeden seçilmi┼čse o hakem, hakemlerin tümü Birinci Hakem Listesi içinden veya d─▒┼č─▒ndan seçilmi┼čse hakemlerin kendi aralar─▒nda seçecekleri hakem mahkeme ba┼čkan─▒ olur.

Madde 18- Hakem Mahkemesinin kurulmas─▒ndan sonra hakemlerin isimleri taraflara imza mukabili bildirilir ya da iadeli taahhütlü olarak tevdii edilir.

Hakemlerin reddi hususunda HUMK m.521 hükümleri uygulan─▒r.

Hakem Mahkemesinin kurulu┼čundan sonra red, ölüm, ehliyet kayb─▒, çekilme gibi sebeplerle, bir veya daha fazla hakemin görevlerini yapamayacak duruma gelmeleri halinde, Hakem Mahkemesi 17’nci madde hükmüne uygun olarak tamamlan─▒r.

Madde 19- Hakem Mahkemesinin te┼čekkülünden sonra davac─▒ dava dilekçesini Tahkim Bürosu’na tevdii eder.

Dava Dilekçesi:

a. Taraflar─▒n isim ve ikametgahlar─▒n─▒,

b. Tahkim anla┼čmas─▒n─▒,

c. Maddi vak─▒alar─▒ ve hukuki sebepleri,

d. Davac─▒n─▒n netice-i talebini

ihtiva eder.

Davac─▒ ayr─▒ca Gider ve Ücret Yönetmeli─či hükümlerine göre Tahkim Bürosunca hesaplanacak avans niteli─čindeki tahkim masraflar─▒ ile hakem ücretini Oda Veznesine yat─▒r─▒r.

Madde 2- Hakem mahkemesi dava dilekçesini imza mukabilinde veya iadeli taahhütlü olarak daval─▒ya veya daval─▒lara Tahkim Bürosu marifetiyle tebli─č ettirerek cevap için münasip bir süre tayin eder.

Bu süre tebli─č tarihinden itibaren 1 i┼č gününü geçemez.

Madde 21- Cevap layihas─▒nda daval─▒,

a. Davac─▒ taraf─▒ndan ileri sürülen vak─▒alar ve hukuki sebep hakk─▒ndaki cevaplar─▒n─▒,

b. Aç─▒k olarak savunmas─▒n─▒ bildirir.

Daval─▒ cevap layihas─▒na bütün savunma delillerini ekler.

Taraflar 2.layihalar─▒n─▒, cevap layihas─▒ ve davac─▒n─▒n ikinci layihas─▒n─▒n tebli─činden itibaren 5 i┼č günü içinde vermek zorundad─▒rlar. Bu süre Hakem Mahkemesince 1 i┼č gününe kadar uzat─▒labilir.

Yukar─▒da belirtilenler d─▒┼č─▒nda layiha verilmesi Hakem Mahkemesi karar─▒yla olur. Taraflardan birinin böyle bir layihas─▒ kabul edilince di─čer tarafa da layiha verme imkan─▒ tan─▒n─▒r. Süre aç─▒s─▒ndan yukar─▒daki f─▒kra hükmü uygulan─▒r.

Taraflar dava dilekçesi ve cevap layihas─▒ d─▒┼č─▒nda verecekleri layihalar─▒na bunlara ili┼čkin bütün delillerini eklerler.

Daval─▒ Tahkim anla┼čmas─▒ kapsam─▒na giren kar┼č─▒ davas─▒n─▒ cevap süresi içinde Tahkim Bürosu’na bildirmelidir. Davac─▒ kar┼č─▒ davaya cevab─▒n─▒ 2. layihas─▒nda bildirir. Kar┼č─▒ dava aç─▒ld─▒─č─▒ takdirde bu dava için de Hakem Ücretleri ve Yarg─▒lama Giderleri Yönetmeli─či uygulan─▒r.

Süresinde verilmeyen layihalar ancak, taraflar─▒n anla┼čmas─▒ ┼čart─▒ ile dikkate al─▒nabilir.

Madde 22- Tahkim anla┼čmas─▒nda aksi kararla┼čt─▒r─▒lm─▒┼č olmad─▒kça hakemler hakkaniyete göre hüküm verebilirler.

Taraflar, Hakem Mahkemesinin Türk Kanunlar─▒na veya bir yabanc─▒ kanuna göre karar vermesi hususunda anla┼čabilirler.

Madde 23- Yarg─▒lama Türkçe olarak yürütülür.

Hakem Mahkemesi özel durumlarda yarg─▒laman─▒n yabanc─▒ bir dille yürütülmesine karar verebilir.

Madde 24- Hakem Mahkemesinin toplant─▒ yeri ─░stanbul Ticaret Odas─▒’n─▒n bulundu─ču yerdir.

Hakem Mahkemesi önündeki yarg─▒lama gizlidir. Yarg─▒lama taraflar─▒n anla┼čmas─▒ ve Hakem Mahkemesinin karar─▒ ile aleni olarak yürütülebilir.

Madde 25- Hakem Mahkemesinin önünde uygulanacak usul kurallar─▒ HUMK’un emredici hükümlerine ayk─▒r─▒ olmad─▒kça taraflar─▒n anla┼čmas─▒ suretiyle tespit edilebilir.

Taraflar tespit etmedikçe ve bu Yönetmelikte düzenlenmi┼č olmad─▒kça uygulanacak usul kurallar─▒ Hakem Mahkemesince saptan─▒r.

Madde 26- Hakem Mahkemesi taraflar─▒n ileri sürdü─čü maddi vak─▒alar ve deliller d─▒┼č─▒nda, anla┼čmazl─▒─č─▒n çözümüne yararl─▒ olacak ba┼čkaca maddi vak─▒alar─▒n ve delillerin tamamlanmas─▒ için her türlü giri┼čimi yapabilir.

Taraflar Mahkemeye bu giri┼čimlerde yard─▒mc─▒ olmakla yükümlüdürler. Taraflara Mahkemece istenen deliller için 5 i┼č gününü geçmemek üzere bir süre verilir. Bu süre içinde, delilleri ibraz etmeyen taraf kaç─▒nm─▒┼č say─▒l─▒r ve bu konudaki kaç─▒nma tutana─ča geçirilir.

Hakem Mahkemesi ke┼čfe karar verebilir ve bilirki┼čiye müracaat edebilir.

HUMK 526’nc─▒ maddesi tahkim yarg─▒lamas─▒nda da uygulan─▒r.

Madde 27- Hakem Mahkemesi taraflardan birinin talebi üzerine veya resen duru┼čma yap─▒lmas─▒na karar verebilir.

Duru┼čma günü taraflara bildirilir.

Madde 28- Taraflar duru┼čmada bizzat bulunabilecekleri gibi kendilerini temsil de ettirebilirler. Taraf─▒n Hakem Mahkemesi önünde temsiline HUMK ve Avukatl─▒k Kanunu hükümleri uygulan─▒r.

Taraflardan her biri kendi teknik elemanlar─▒n─▒n anla┼čmazl─▒k ile ilgili aç─▒klamalarda bulunmas─▒n─▒ talep edebilirler. Taraflar─▒n bu taleplerini ve ilgili ki┼čileri delillerin ibraz─▒ safhas─▒nda belirtmeleri gerekir. Bu ki┼čilerin dinlenmesi Hakem Mahkemesinin karar─▒na ba─čl─▒d─▒r.

Madde 29- Hakem Mahkemesi önündeki feragat, kabul ve sulh beyanlar─▒ bütünü ile tutana─ča geçirilir. Tutanak taraflar ve hakemler taraf─▒ndan imzalan─▒r.

Duru┼čmada taraflara sorular sorulabilir. Taraflar da mahkeme vas─▒tas─▒ ile di─čer taraf─▒n kendi sorular─▒na cevap vermesini talep edebilirler.

Taraflardan birinin tebli─če ra─čmen bulunmamas─▒ duru┼čman─▒n yap─▒lmas─▒n─▒ engellemez. Ancak gelmeyen taraf duru┼čma tutana─č─▒n─▒, duru┼čma tarihinden itibaren 5 i┼č günü içinde inceleyebilir veya yaz─▒l─▒ beyanda bulunabilir.

─░ki taraf─▒n da bulunmamas─▒ halinde hakem mahkemesi dosya üzerinde karar verebilir veya yeni bir duru┼čma günü tayin ve tebli─č ettirebilir.

Duru┼čmadan sora Hakem Mahkemesi tahkikata devam edebilir.

Tahkim Yarg─▒lamas─▒nda g─▒yap hükümleri uygulanmaz.

Madde 3- Tahkim süresi hususunda HUMK m.529 hükmü uygulan─▒r.

Tek hakem bulunmas─▒ halinde, sürenin ba┼člang─▒c─▒ hakemin i┼če ba┼člad─▒─č─▒ tarihtir.

Madde 31- Taraflar yaz─▒l─▒ biçimde anla┼čmak suretiyle devam etmekte olan yarg─▒lamay─▒ sona erdirebilirler. Yarg─▒laman─▒n bu yolla sona erdirilmesi halinde Hakem Ücretleri ve Yarg─▒lama Giderleri Yönetmeli─či’ne göre yarg─▒lama giderleri ve hakem ücretlerinin ödenmesi gerekir.

Madde 32- Tahkim masraflar─▒ ve hakem ücretlerinin davac─▒ taraf─▒ndan Oda veznesine ödenmi┼č olmas─▒ ┼čart─▒yla, Hakem Mahkemesi meselenin yeteri kadar aç─▒kl─▒─ča kavu┼čtu─ču ve taraflara iddia ve savunmalar─▒ için yeteri kadar imkan verildi─či kanaatine var─▒rsa karar─▒n müzakeresine geçer. Hakem Heyeti üye tam say─▒s─▒ ile toplan─▒r. Toplant─▒lar─▒nda çekimser oy kullan─▒lamaz.

Müzakere ve oylama gizlidir.

Müzakere bütün hakemlerin kat─▒lmas─▒ ile yap─▒l─▒r.

Hakem Mahkemesi oy çoklu─ču ile ve aç─▒k oyla karar verir. Kar┼č─▒ oy kullananlar─▒n görü┼člerine kararda yer verilir.

Oylama en genç olan hakemden ba┼člar. Ba┼čkan son olarak oy verir. Karar─▒n müzakeresinden ve oylamadan sonra karar─▒n yaz─▒lmas─▒ için Mahkeme Tahkim Bürosunu görevlendirebilir.

Hakem veya hakem heyeti taraf─▒ndan verilen kararlar─▒n, 18/6/1927 tarihli ve 186 say─▒l─▒ Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanununun 53 uncu maddesinde yaz─▒l─▒ unsurlar─▒ ihtiva etmesi ve karar tarihi yaz─▒ld─▒ktan sonra hakemler taraf─▒ndan imza edilmesi zorunludur.

Madde 33-Hakem Mahkemesi hükmü HUMK m.53’da tespit edilen hususlar─▒ ihtiva eder.

Ücret ve giderleri ödemi┼č olan taraflar─▒n talepleri üzerine hükmün bir sureti kendilerine verilir.

Madde 34-.Hakem kararlar─▒n─▒n, mahkemeye tevdii, tasdiki ve icras─▒ hususunda HUMK hükümleri uygulan─▒r.

Hakem hükmünün bir nüshas─▒ Tahkim Bürosunca saklan─▒r.

Hakem hükümleri, taraflar─▒n isimleri belirtilmeksizin ─░stanbul Ticaret Odas─▒ Yönetim Kurulu Karar─▒ ile yay─▒nlanabilir.

IV.HAKEM B─░L─░RK─░┼×─░L─░K

Madde 35-Taraflar yaz─▒l─▒ olarak anla┼čmak ┼čart─▒yla Ku┼čadas─▒ Ticaret Odas─▒’n─▒n Hakem Bilirki┼čili─čine ba┼čvurabilirler.

Hangi hususun Hakem Bilirki┼čilerin karar─▒ ile tespit edilmek istendi─či aç─▒kça belirtilmelidir.

Madde 36- Yukar─▒daki maddedeki ba┼čvuru üzerine Oda Yönetim Kurulu 4’ncü maddedeki listeden bir Hakem Bilirki┼či seçer. Taraflar da ad─▒ geçen listeden anla┼čma suretiyle Hakem Bilirki┼čiyi seçebilirler.

Taraflar 3 Hakem Bilirki┼či de isteyebilir.

Seçilen Hakem Bilirki┼činin ad─▒ taraflara imza mukabilinde ya da iadeli taahhütlü olarak bildirilir.

Hakem Bilirki┼činin reddi hususunda da bu Yönetmeli─čin 18/II hükmü uygulan─▒r.

Bu Yönetmeli─čin 18/III hükmü Hakem Bilirki┼čilikte de k─▒yasen uygulan─▒r.

Madde 37-.Hakem Bilirki┼či olarak vazife görmü┼č olan ki┼či o anla┼čmazl─▒kta Hakem olamaz.

Madde 38-.Hakem Bilirki┼či dosya üzerinden karar verir. Gerekli gördü─čü takdirde taraflar─▒ da dinler. Taraflar Hakem Bilirki┼čiye karar─▒na dayanak olan bütün hususlar─▒ tespit edece─či süre içinde bildirirler ve varsa delilleri tevdi ederler.

Hakem Bilirki┼či talep üzerine veya re’sen ke┼čif yapmaya da karar verebilir. Bu takdirde bunun için gerekli giderin pe┼čin ödenmesi gerekir.

Madde 39- Hakem Bilirki┼či karar─▒n─▒ seçildi─činden itibaren 3 ay içinde verir.

Madde 4- Hakem Bilirki┼či karar─▒nda, karara ba─članmas─▒ talep edilen konuyu, gerekçeleri ve karar─▒n─▒ aç─▒kça belirtir. Karar imzalanarak tebli─č edilmek üzere Tahkim Bürosu’na tevdi edilir.

Birden fazla Hakem Bilirki┼či bulunmas─▒ halinde bu Yönetmeli─čin 32’nci maddesi hükmü k─▒yasen uygulan─▒r.

Madde 41- ─░┼čbu Yönetmeli─čin Tahkim yarg─▒lamas─▒na ili┼čkin hükümleri Hakem Bilirki┼čilik hakk─▒nda da uygun oldu─ču ölçüde uygulan─▒r.

Madde 42-.Ücret ve giderler hususunda Hakem Ücretleri ve Yarg─▒lama Giderleri Yönetmeli─či hükümleri uygulan─▒r.

    á á