Mevzuat

SORU VE CEVAPLARLA SERBEST BÖLGE MEVZUATI 

SORU 1:Serbest Bölge (SB) nedir?

Serbest bölgeler; ülkenin siyasi s─▒n─▒rlar─▒ içinde olmakla birlikte gümrük hatt─▒ d─▒┼č─▒nda say─▒lan, ülkede geçerli ticari, mali ve iktisadi alanlara ili┼čkin hukuki ve idari düzenlemelerin uygulanmad─▒─č─▒ veya k─▒smen uyguland─▒─č─▒, s─▒nai ve ticari faaliyetler için daha geni┼č te┼čviklerin tan─▒nd─▒─č─▒ ve fiziki olarak ülkenin di─čer k─▒s─▒mlar─▒ndan ayr─▒lan yerlerdir.


SORU 2:Serbest bölgelerin temel amaçlar─▒ nedir?

Serbest bölgelerin temel amaçlar─▒:

Türkiye’de ihracat için yat─▒r─▒m ve üretimi artt─▒rmak,

Yabanc─▒ sermaye ve teknoloji giri┼čini h─▒zland─▒rmak,

Ekonominin girdi ihtiyac─▒n─▒ ucuz ve düzenli bir ┼čekilde temin etmek,

D─▒┼č ticaret ve finansman imkanlar─▒ndan daha fazla yararlanmak.


SORU 3:Serbest bölgelerin i┼člevleri nelerdir?

Ülkeye yabanc─▒ sermaye ve teknolojilerin getirilmesine imkan sa─člayacak uygun bir zemin yarat─▒lmas─▒,

Geli┼čmi┼č üretim yönetim tekniklerinin yurt d─▒┼č─▒ndan ülkeye getirilmesi suretiyle standartlar─▒ yükseltmek ve firmalar─▒m─▒z─▒n uluslararas─▒ ticarete entegrasyonunu sa─člamak ve h─▒zland─▒rmak,

Sanayicinin ihtiyaç duydu─ču baz─▒ hammadde ve ara mallar─▒n─▒n kolayl─▒kla, istenilen miktarda zaman ve buna ba─čl─▒ maliyet kayb─▒ olmaks─▒z─▒n temin edilebilmesi,

Sa─članan te┼čvik/avantajlar sayesinde dü┼čük maliyetli mal üretimi ve ihracat─▒,

Türkiye d─▒┼č─▒ndan gelen mallar─▒n transit olarak di─čer ülkelere sat─▒lmas─▒,

Yeni i┼č olanaklar─▒ yaratarak istihdam sorununun çözümüne katk─▒da bulunmak,

Türk ihraç ürünlerinin ihracat─▒n─▒ kolayla┼čt─▒rmak ve h─▒zland─▒rmak,

Küçük ve orta ölçekli firmalara uluslararas─▒ pazarlarda rekabet tecrübesi kazand─▒rmak,

Bölgeler aras─▒ sosyal ve ekonomik dengesizli─čin giderilmesine yard─▒mc─▒ olmak.

SORU 4:Serbest bölgelerin avantajlar─▒ nelerdir?

Faaliyet ruhsat─▒; haz─▒r i┼čyeri kiralamak suretiyle faaliyet gösterecek kirac─▒-kullan─▒c─▒ firmalar için 1 y─▒l (faaliyet konusu üretim olanlar için 15 y─▒l), kendi i┼čyerini in┼ča etmek suretiyle faaliyet gösterecek yat─▒r─▒mc─▒ - kullan─▒c─▒ firmalar için ise 2 y─▒l (faaliyet konusu üretim olanlar için 3 y─▒l) süreli verilmektedir.

Serbest bölge faaliyetlerinden elde edilen kazanç ve gelirler hiç bir izne tabi olmaks─▒z─▒n yurt d─▒┼č─▒na veya Türkiye’ye transfer edilebilir.

Serbest bölgeler gümrük hatt─▒ d─▒┼č─▒nda say─▒ld─▒─č─▒ndan, serbest bölgeler ile Türkiye’nin di─čer yerleri aras─▒nda yap─▒lan ticarette d─▒┼č ticaret rejimi hükümleri uygulan─▒r. Ba┼čka bir deyi┼čle, Türkiye’den serbest bölgeye sat─▒lan mallar ihracat rejimine, serbest bölgeden Türkiye’ye sat─▒lan mallar ise ithalat rejimine tabi olup, serbest bölge kullan─▒c─▒lar─▒ Türkiye’den ihraç fiyat─▒na (KDV’siz) mal ve hizmet sat─▒n alabilirler. Di─čer taraftan, serbest bölge ile di─čer ülkeler ve di─čer serbest bölgeler aras─▒nda d─▒┼č ticaret rejimi hükümleri uygulanmaz.

Serbest bölgeye getirilen Türkiye veya AB men┼čeli ya da buralarda serbest dola┼č─▒mda bulunan mallar─▒n, serbest dola┼č─▒mda bulunma statüsü de─či┼čmedi─činden, Türkiye’ye veya AB üyesi ülkelere giri┼činde gümrük vergisi ödenmez. Ayr─▒ca, üçüncü ülke men┼čeli mallar─▒n serbest bölgeye giri┼činde ve bu mallar─▒n Türkiye veya AB üyesi ülkeler d─▒┼č─▒ndaki üçüncü ülkelere gönderilmesi halinde de gümrük vergisi ödenmez. Ancak, serbest bölgeden Türkiye’ye veya AB üyesi ülkelere gönderilen serbest dola┼č─▒m durumunda olmayan üçüncü ülke men┼čeli mallar için Ortak Gümrük Tarifesi’nde belirtilen oran üzerinden gümrük vergisi ödenir.

Serbest bölgeler “Türkiye-AB Gümrük Birli─či Gümrük Bölgesi”nin parças─▒ say─▒ld─▒─č─▒ndan; serbest bölgelerden Türkiye veya AB men┼čeli ürünler ile Türkiye’de serbest dola┼č─▒m durumunda bulunan ürünler A.TR Belgesi düzenlenerek AB’ ye gönderilebilir. Üçüncü ülke men┼čeli ürünler ise Ortak Gümrük Tarifesi’nde belirtilen oran üzerinden serbest bölge gümrük müdürlü─čüne gümrük vergisi ödenerek serbest dola┼č─▒ma geçirildikten sonra A.TR Belgesi düzenlenerek AB’ ye gönderilebilir.

Serbest bölgede sa─članan te┼čvik ve avantajlardan yerli ve yabanc─▒ bütün firmalar e┼čit olarak yararlan─▒r.

Mallar serbest bölgede süre s─▒n─▒rlamas─▒ olmaks─▒z─▒n kalabilir.

Fiyat, kalite ve standartlarla ilgili olarak kamu kurum ve kurulu┼člar─▒na verilen yetkiler serbest bölgelerde uygulanmaz.

Serbest bölgedeki faaliyetlerle ilgili her türlü ödemeler dövizle yap─▒l─▒r.

Serbest bölgelerden Türkiye’ye yönelik mal sat─▒┼č─▒na ve serbest bölge ile di─čer ülkeler aras─▒nda yap─▒lacak takas ticaretine k─▒s─▒tlama getirilmemi┼čtir.

Ba┼čvuru ve faaliyet süresince her türlü bürokrasi en aza indirilmi┼čtir. Serbest bölgeler özel sektör ┼čirketlerince i┼čletilmektedir.

Serbest bölgeler; AB ve Orta Do─ču pazarlar─▒n─▒n yak─▒n─▒nda, Akdeniz, Ege ve Karadeniz’deki büyük limanlara, uluslararas─▒ havaalanlar─▒na, karayolu a─člar─▒na, kültür, turizm ve e─člence merkezlerine yak─▒n yerlerde kurulmu┼čtur.

Serbest bölgelerin altyap─▒s─▒ geli┼čmi┼č ülkelerdeki benzerleri ile ayn─▒ standarttad─▒r. Aç─▒k ve kapal─▒ alan kiralar─▒ di─čer ülkelere göre dü┼čüktür.

Soru-5: Serbest Bölgelerde Faaliyette Bulunmak Hangi Firmalar ─░çin Daha Avantajl─▒d─▒r?

Ülke içindeki vergisel nitelikli mali yüklerden ve bürokrasiden kurtulmak isteyen firmalar,

ithal girdi kullanarak üretti─či ürünleri d─▒┼č pazarlara satan firmalar,

Emek yo─čun sektörlerde faaliyette bulunan firmalar,

Transit ticaret, reeksport ve takas ticareti faaliyetinde bulunan firmalar,

Dövizle i┼člem yapmak isteyen üreticiler, toptanc─▒lar, bankalar ve sigortac─▒lar,

Altyap─▒s─▒ haz─▒r modern i┼č ortam─▒ arayan firmalar.

Soru-6: Serbest Bölgelerdeki Vergi Te┼čvik ve Avantajlar─▒ Bak─▒m─▒ndan 24 Y─▒l─▒nda Getirilen Yeni Düzenlemenin Kapsam─▒ Nedir?

Serbest Bölgeler Kanunu’nda, 6.2.24 tarih ve 25365 say─▒l─▒ Resmi Gazete’de yay─▒mlanarak ayn─▒ gün yürürlü─če giren 584 say─▒l─▒ “Yat─▒r─▒mlar─▒n ve ─░stihdam─▒n Te┼čviki ile Baz─▒ Kanunlarda De─či┼čiklik Yap─▒lmas─▒ Hakk─▒nda Kanun” ile vergisel te┼čvikler aç─▒s─▒ndan yeni düzenlemeler yap─▒lm─▒┼čt─▒r.

Söz konusu de─či┼čiklik çerçevesinde ;

A) An─▒lan Kanunun yürürlü─če girdi─či tarihten önce serbest bölgede faaliyet ruhsat─▒ alm─▒┼č olan gerçek ya da tüzel ki┼čiler;

a) Faaliyet ruhsat─▒ süreleriyle s─▒n─▒rl─▒ olmak üzere, gelir veya kurumlar vergisi istisna ve muafiyetlerinden yararlanmaya devam edeceklerdir,

b) Çal─▒┼čt─▒rd─▒klar─▒ i┼čçilerin ücretleri üzerinden 31.12.28 tarihine kadar gelir vergisi ödemeyeceklerdir,

c) Bölgelerde gerçekle┼čtirdikleri faaliyetleri ile ilgili olarak yapt─▒klar─▒ i┼člemler nedeniyle do─čan her türlü vergi, resim ve harçtan 31.12.28 tarihine kadar muaf tutulacakt─▒r.

B) 6.2.24 tarihinde ve bu tarihten sonra serbest bölge kullan─▒c─▒s─▒ olan gerçek ya da tüzel ki┼čilerden sadece;

Üretim ruhsat─▒ ile faaliyet gösterenlerin imal ettikleri ürünlerin sat─▒┼č─▒ndan elde ettikleri kazançlar─▒, Avrupa Birli─či üyeli─činin gerçekle┼čece─či y─▒l─▒n vergileme dönemi sonuna kadar gelir veya kurumlar vergisinden muaf olacakt─▒r.

584 say─▒l─▒ Kanun ile 3218 say─▒l─▒ Serbest Bölgeler Kanunu’nda yap─▒lan düzenlemelerle ilgili olarak Maliye Bakanl─▒─č─▒nca ç─▒kar─▒lan 85 seri no.lu Kurumlar Vergisi Genel Tebli─či, 4 Eylül 24 tarih ve 25573 say─▒l─▒ Resmi Gazete’de yay─▒mlanarak ayn─▒ tarihte yürürlü─če girmi┼čtir. Söz konusu Tebli─č ile 7.2.24 tarihinden önce ruhsat alm─▒┼č kullan─▒c─▒lar─▒n 31.12.28 tarihine kadar devam edecek olan vergi istisnalar─▒n─▒n ve üretim konusunda ruhsat alm─▒┼č ya da alacak serbest bölge kullan─▒c─▒lar─▒n─▒n AB üyeli─čine kadar yararlanaca─č─▒ gelir ve kurumlar vergisi istisnalar─▒n─▒n nas─▒l uygulanaca─č─▒na dair düzenlemelere aç─▒kl─▒k getirilmi┼čtir. Tebli─č’e www.gelirler.gov.tr adresinden ula┼č─▒labilir.

SORU 7:Serbest bölgelerde hangi tür faaliyetlerde bulunulabilir?

Serbest bölgelerde, Yüksek Planlama Kurulu’nca uygun görülecek her türlü s─▒nai, ticari ve hizmetle ilgili faaliyetler yap─▒labilir.

SORU 8: Serbest Bölgelerde Kimler Faaliyette Bulunabilir? Yerli ve Yabanc─▒ Firmalar Aras─▒nda Ay─▒r─▒m Var m─▒d─▒r?

Serbest bölgelerde Türk Ticaret Kanunu hükümleri çerçevesinde i┼čletmelerini ticaret siciline tescil ettirmi┼č ve bu durumu Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi’nde ilan ettirmi┼č tacir s─▒fat─▒n─▒ haiz yerli gerçek veya tüzel ki┼čiler ile kendi ülkelerindeki kurulu┼č i┼člemlerini tamamlam─▒┼č yabanc─▒ gerçek veya tüzel ki┼čiler faaliyette bulunabilir. Gerçek ki┼či tacirlerin ayr─▒ca ticaret ve/veya sanayi odas─▒na kay─▒tl─▒ olmalar─▒ gerekir.

Serbest bölgelerde faaliyet gösterecek firmalar için yerli veya yabanc─▒ sermaye s─▒n─▒rlamas─▒ yoktur. %1 yerli sermayeli firma veya %1 yabanc─▒ sermayeli bir firma serbest bölgelerde faaliyet gösterebilir. Serbest bölgede sa─članan muafiyet ve te┼čvikler aç─▒s─▒ndan da yerli ve yabanc─▒ sermayeli firma ayr─▒m─▒ yap─▒lmaz. Zaten serbest bölgelerin kurulu┼č amaçlar─▒ndan birisi de yabanc─▒ sermaye yat─▒r─▒mlar─▒n─▒ ülkeye çekmektir

SORU 9:Serbest bölgede faaliyet göstermek isteyen yerli veya yabanc─▒ gerçek veya tüzel ki┼čilerin izleyece─či ba┼čvuru prosedürü nedir?

Yerli veya yabanc─▒ gerçek veya tüzel ki┼čiler, D─▒┼č Ticaret Müste┼čarl─▒─č─▒’ndan ruhsat almak kayd─▒yla serbest bölgede faaliyette bulunabilirler. Arazinin kullan─▒m─▒, yap─▒ ve tesislerin projelendirilmesi, kurulmas─▒ ve kullan─▒lmas─▒yla ilgili di─čer bütün izin ve ruhsatlar ise ilgili Serbest Bölge Müdürlü─čünce verilir ve denetlenir.

SORU 10:Faaliyet Ruhsat─▒ ba┼čvurusunda hangi bilgi ve belgeler aranmaktad─▒r?

Serbest bölgelerde faaliyette bulunmak için D─▒┼č Ticaret Müste┼čarl─▒─č─▒ Serbest Bölgeler Genel Müdürlü─čü’ne (SBGM) yap─▒lacak faaliyet ruhsat─▒ ba┼čvurusunda a┼ča─č─▒daki bilgi ve belgelerin sunulmas─▒ gerekmektedir:

SBGM, Serbest Bölge Müdürlü─čü (SBM) veya serbest bölgenin i┼čletici veya kurucu-i┼čletici ┼čirketinden temin edilecek Faaliyet Ruhsat─▒ Müracaat Formu ve bir fotokopisi,

Müracaatç─▒ ve serbest bölgede yapaca─č─▒ faaliyet hakk─▒nda tan─▒t─▒c─▒ bilgi,

─░mza sahibinin yetki belgesi ve imza sirküleri ile (varsa) firma temsilcisinin yetki belgesi ve imza beyannamesi,

Müracaatç─▒ firman─▒n kurulu┼č ilan─▒ ile son sermaye ve ortakl─▒k yap─▒s─▒n─▒n yay─▒mland─▒─č─▒ Türkiye Ticaret Sicil Gazeteleri ve/veya Sanayi Odas─▒ kayd─▒ (yabanc─▒ firmalar için kendi ülkelerinde geçerli olan kurulu┼č belgesinin Türkiye’nin o ülkedeki temsilcili─čince onayl─▒ örne─či),

Firman─▒n son 3 y─▒la ili┼čkin bilançosu, kar ve zarar cetveli,

Müracaat ücretinin T.C. Merkez Bankas─▒ nezdindeki Serbest Bölgeler Özel Hesab─▒na yat─▒r─▒ld─▒─č─▒n─▒ gösterir banka dekontunun asl─▒ ve bir fotokopisi,

(Varsa) Son 3 y─▒lda Türkiye’ye getirilen döviz tutar─▒n─▒ gösterir belgeler,

Banka, sigorta, k─▒y─▒ bankac─▒l─▒─č─▒ ve finansal kiralama kurulu┼člar─▒ için Hazine Müste┼čarl─▒─č─▒’ndan (Banka ve Kambiyo Genel Müdürlü─čü) al─▒nan izin belgesi

Yukar─▒da belirtilen bilgi ve belgeler bir dilekçe ekinde sunulmal─▒d─▒r.

SORU 11: Faaliyet ruhsat─▒ ba┼čvurusu faaliyet gösterilecek ilgili Serbest Bölge Müdürlü─čü’ne yap─▒labilir mi?

Faaliyet ruhsat─▒ müracaat formu doldurulduktan sonra D─▒┼č Ticaret Müste┼čarl─▒─č─▒ Serbest Bölgeler Genel Müdürlü─čü’ne do─črudan teslim edilebilece─či gibi, ilgili Serbest Bölge Müdürlü─čü kanal─▒yla veya iadeli-taahhütlü olarak posta yoluyla da gönderilebilir.

SORU 12: Faaliyet ruhsat─▒ müracaatlar─▒ ne kadarl─▒k bir süre içerisinde sonuçlan─▒r?

Müracaatç─▒n─▒n talebi, faaliyet konusu, yat─▒r─▒m tutar─▒ ve benzeri hususlar Bölgeler itibariyle göz önünde bulundurularak de─čerlendirildikten sonra, Faaliyet Ruhsat─▒ ba┼čvurusu uygun görülürse, bu durum müracaatç─▒ya yaz─▒l─▒ olarak bildirilir. Müracaatç─▒n─▒n 3 gün içerisinde kira veya sat─▒n alma sözle┼čmesi yaparak, bunun bir örne─čini Serbest Bölgeler Genel Müdürlü─čü’ne göndermesi gerekmektedir. Sözle┼čmenin gönderilmesini müteakip Genel Müdürlükçe Faaliyet Ruhsat─▒ düzenlenir. Tan─▒nan 3 günlük süre içerisinde sözle┼čme yapmayanlar, Faaliyet Ruhsat─▒ alma hakk─▒n─▒ kaybederler.

SORU 13: Faaliyet Ruhsat─▒’n─▒n Al─▒nmas─▒ Sonras─▒nda Ne Zaman Faaliyete Ba┼članabilir?

Faaliyet ruhsat─▒ alan gerçek veya tüzel ki┼čiler, faaliyete ba┼člamadan önce bölge müdürlü─čüne kay─▒tlar─▒n─▒ yapt─▒rarak sicil belgelerini al─▒r. Kirac─▒-kullan─▒c─▒lar (haz─▒r i┼čyeri kiralayan firmalar) bu a┼čamadan sonra bölgede hemen faaliyete ba┼člayabilirler. Yat─▒r─▒mc─▒-kullan─▒c─▒lar (aç─▒k alan kiralayarak kendi i┼čyerini in┼ča edecek firmalar) ise, serbest bölge müdürlü─čüne müracaat ederek, in┼čaat projelerini uygulamak üzere in┼čaat ruhsat─▒ al─▒rlar. in┼čaat bittikten sonra iskan ruhsat─▒n─▒ sat─▒n alarak faaliyetlerine ba┼člarlar.

SORU 14: Faaliyet ruhsat─▒ ba┼čvurular─▒n─▒n de─čerlendirilmesinde hangi k─▒staslar göz önünde bulundurulur?

Faaliyet ruhsat─▒ müracaat─▒n─▒n de─čerlendirilmesinde;

Yap─▒lacak faaliyetin serbest bölgenin kurulu┼č amaçlar─▒na uygunlu─ču,

Serbest bölgede yap─▒lacak faaliyetin ülke ekonomisine katk─▒s─▒,

Yap─▒lacak yat─▒r─▒m ve üretim miktar─▒,

Yarat─▒lacak istihdam hacmi,

Getirilecek yeni teknoloji, üretim ve yönetim metotlar─▒,

Türkiye’den sat─▒n al─▒nacak mal miktar─▒,

Yurt d─▒┼č─▒na sat─▒lacak mal miktar─▒,

Yap─▒lacak faaliyetin çevre kirlili─či olu┼čturup-olu┼čturmayaca─č─▒, gibi k─▒staslar göz önünde tutulmaktad─▒r.

SORU 15: Faaliyet ruhsat─▒n─▒n süresi ne kadard─▒r?

Faaliyet Ruhsat─▒ süresi, haz─▒r i┼čyeri kiralamak suretiyle faaliyet gösterecek kirac─▒ kullan─▒c─▒lar için 1 y─▒l, kendi i┼čyerini in┼ča etmek suretiyle faaliyet gösterecek yat─▒r─▒mc─▒ kullan─▒c─▒lar için 2 y─▒ld─▒r. Ancak, bu süre; üretim konusunda faaliyet gösteren kullan─▒c─▒lardan kirac─▒ kullan─▒c─▒lar için 15 y─▒l, yat─▒r─▒mc─▒ kullan─▒c─▒lar için ise 3 y─▒l olup, geçerli olabilmesi için üretimin süreklilik arz etmesi gerekmektedir. Üretim konusunda faaliyet gösteren yat─▒r─▒mc─▒ kullan─▒c─▒lar─▒n ayn─▒ i┼čyerinde di─čer konularda da faaliyet ruhsat─▒ talep etmeleri halinde verilecek faaliyet ruhsatlar─▒n─▒n süresi 2 y─▒ld─▒r.

Üretim d─▒┼č─▒ndaki konularda faaliyet gösteren kullan─▒c─▒lar─▒n faaliyet ruhsat─▒ sürelerine;

a) Bölgede yapacaklar─▒ yat─▒r─▒m tutar─▒n─▒n faaliyet ruhsat─▒ süresi içinde 5.. (be┼čmilyon) ABD Dolar─▒n─▒ geçti─činin tespit edilmesi halinde 1 y─▒l,

b) Montaj-demontaj ve bak─▒m-onar─▒m konular─▒nda faaliyet gösteren kullan─▒c─▒lar─▒n i┼čyerlerinde sürekli olarak en az 1 ki┼či istihdam etmeleri ve bunun SSK kay─▒tlar─▒ ile belgelenmesi kayd─▒yla, yat─▒r─▒mc─▒ kullan─▒c─▒ olmalar─▒ halinde 1 y─▒l, kirac─▒ kullan─▒c─▒ olmalar─▒ halinde 5 y─▒l, ilave süre eklenir.

SORU 16: Faaliyet ruhsat─▒ ba┼čvuru ücreti ne kadard─▒r?

Faaliyet Ruhsat─▒ ücreti bütün serbest bölgeler için 5. (be┼čbin) ABD Dolar─▒d─▒r. Serbest Bölgeler Genel Müdürlü─čünce yap─▒lan de─čerlendirme sonucu uygun görülen “özel yat─▒r─▒mlar”a verilen Faaliyet Ruhsatlar─▒ için; 49 y─▒ll─▒k olandan 1. (yüzbin) ABD Dolar─▒, 99 y─▒ll─▒k olandan 25. (ikiyüzellibin) ABD Dolar─▒ ruhsat ücreti al─▒n─▒r.

SORU 17: Faaliyet Ruhsat─▒ ba┼čvuru ücreti hangi hallerde iade edilmektedir?

Faaliyet Ruhsat─▒ ba┼čvuru ücreti a┼ča─č─▒daki hallerde iade edilmektedir:

Yap─▒lan de─čerlendirme sonucunda müracaat─▒n uygun görülmemesi halinde,

SB Genel Müdürlü─čü’nün uygun görü┼č yaz─▒s─▒ndan önce müracaattan vazgeçilmesi halinde,

SB Genel Müdürlü─čü’nün uygun görü┼č yaz─▒s─▒ndan sonra 3 gün içerisinde faaliyet ruhsat─▒ almaktan vazgeçilmesi halinde.

SORU 18:Serbest bölgelerde faaliyetler hangi hallerde geçici olarak durdurulur?

SB Uygulama Yönetmeli─či uyar─▒nca verilmesi gereken belgeler ile SB Genel Müdürlü─čü ve ilgili SB Müdürlü─čü’nce istenilen bilgi ve belgelerin zaman─▒nda verilmemesi veya yanl─▒┼č bilgi verilmesi,

Kullan─▒c─▒, yetkili temsilcisi veya görevlileri taraf─▒ndan bölge tesis, araç-gereç ve ekipmanlar─▒na veya di─čer kullan─▒c─▒lara zarar verildi─činin tespit edilmesi ve Bölge Müdürlü─čünce yap─▒lan uyar─▒ya ra─čmen bu durumun düzeltilmemesi ve/veya zarar─▒n tazmin edilmemesi,

Kullan─▒c─▒n─▒n yapt─▒─č─▒ kira ve/veya sat─▒┼č sözle┼čmesi hükümlerine uymad─▒─č─▒n─▒n tespit edilmesi,

Yaz─▒l─▒ talimatlara uyulmad─▒─č─▒n─▒n veya bölge düzenini bozucu davran─▒┼člarda bulunuldu─čunun tespit edilmesi,

Faaliyet ruhsat─▒ müracaat formunda beyan ve taahhüt edilen hususlarda meydana gelen de─či┼čikliklerin bildirilmemesi hallerinde, Bölge Müdürlü─čünce kullan─▒c─▒n─▒n serbest bölgeden mal ç─▒k─▒┼člar─▒na ili┼čkin serbest bölge i┼člem formlar─▒ 3 ay süreyle i┼čleme konulmamaktad─▒r.

SORU 19: Faaliyet Ruhsat─▒ hangi hallerde iptal edilmektedir?

Faaliyetlerin geçici olarak durduruldu─ču 3 ayl─▒k süre sonunda, ayk─▒r─▒ i┼čleme devam edildi─činin Bölge Müdürlü─čünce tutanakla tespit edilmesi,

Faaliyet ruhsat─▒ müracaat formunda beyan ve taahhüt edilen hususlara uyulmamas─▒ veya beyan edilen hususlar─▒n gerçek d─▒┼č─▒ oldu─čunun sonradan yap─▒lan ara┼čt─▒rma ve incelemeler veya denetimler neticesinde tespit edilmesi,

Bölge d─▒┼č─▒ndaki faaliyetler nedeniyle elde edilen kazanç ve iratlar─▒n, bölgede elde edilmi┼č kazanç ve iratlar gibi gösterilerek muhasebe kay─▒tlar─▒n─▒n birle┼čtirilmesi ve/veya bu amaçla sahte ve muhteviyat─▒ yan─▒lt─▒c─▒ belge kullan─▒lmas─▒ suretiyle vergi kaç─▒r─▒ld─▒─č─▒n─▒n tespit edilmesi,

Genel kabul görmü┼č mücbir sebep halleri hariç, 1 y─▒l süreyle hiçbir ticari faaliyette bulunulmamas─▒,

Mevzuata ayk─▒r─▒ olarak bölgeye mal getirildi─činin veya bölgeden mal ç─▒kar─▒ld─▒─č─▒n─▒n tespit edilmesi, envanter kay─▒tlar─▒ ile mevcut stoklar aras─▒nda eksiklik veya fazlal─▒k bulundu─čunun tespit edilmesi,

Genel kabul görmü┼č mücbir sebep halleri hariç, müracaat formunda taahhüt edilen süre içerisinde proje ve in┼čaat─▒n bitirilmemesi,

Kanun, Yönetmelik, Tebli─č ve Genelge hükümlerine uyulmad─▒─č─▒n─▒n tespit edilmesi, hallerinde kullan─▒c─▒n─▒n faaliyet ruhsat─▒ hiçbir uyar─▒ya gerek kalmaks─▒z─▒n Genel Müdürlükçe iptal edilir.

SORU 20: Serbest Bölgede Faaliyette Bulunmak ─░çin Yeni Bir ┼×irket Kurmak veya ┼×ube Olu┼čturmak Gerekli midir?

Merkezi Türkiye’de bulunan ve halen Türkiye’deki ticari faaliyetine devam eden ┼čirketler; Türk Ticaret Kanunu hükümleri yan─▒nda, serbest bölgedeki faaliyetler için ayr─▒ muhasebe kayd─▒ tutulmas─▒n─▒n ve sermaye ihrac─▒n─▒n zorunlu olmas─▒ nedeniyle, serbest bölgedeki faaliyetlerini olu┼čturacaklar─▒ ‘serbest bölge ┼čubesi” arac─▒l─▒─č─▒yla yapmak zorundad─▒r. Serbest bölgede ┼čube olu┼čturarak faaliyette bulunmak amac─▒yla yap─▒lan ba┼čvurularda; ┼čube olu┼čturulmas─▒na ili┼čkin yetkili organ─▒n ald─▒─č─▒ karar─▒n Ticaret Sicil Memurlu─ču’nda onaylat─▒lmas─▒n─▒ müteakip bu karar─▒n yay─▒mland─▒─č─▒ Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi ve Faaliyet Ruhsat─▒ Müracaat Formu’nda belirtilen di─čer belgelerle birlikte Müste┼čarl─▒─ča müracaat edilmesi gerekmektedir.

┼×irket merkezinin muhasebe kay─▒tlar─▒ ile serbest bölgedeki ┼čubenin faaliyetlerine ili┼čkin muhasebe kay─▒tlar─▒n─▒n ayr─▒ ayr─▒ tutulmas─▒ zorunludur. Serbest bölgede faaliyette bulunan firmalar serbest bölge ile ilgili kay─▒tlar─▒na hiçbir ┼čekil ve surette serbest bölge d─▒┼č─▒ndaki faaliyetleri i┼čleyemez.

Yabanc─▒ firmalar ise bulunduklar─▒ ülkedeki Türkiye temsilcili─čine kendi ülkelerinde geçerli olan kurulu┼č belgesini onaylatarak ┼čube olu┼čturarak veya ┼čube olu┼čturmadan serbest bölgelerde faaliyette bulunabilir.

Yerli veya yabanc─▒ gerçek ya da tüzel ki┼čilerin sadece serbest bölgede faaliyette bulunmak üzere serbest bölge adresli ┼čirket kurmalar─▒ da mümkün olup, a┼ča─č─▒daki soruda bu konuda aç─▒klama yap─▒lm─▒┼čt─▒r.

SORU 21: Serbest Bölgede ┼čube aç─▒l─▒┼č─▒ için yap─▒lmas─▒ gereken i┼člemler nelerdir?

Serbest Bölge Müdürlü─čü’nden (SBM) Faaliyet Ruhsat─▒ Müracaat Formu al─▒n─▒r ve doldurulur.

T.C.Merkez Bankas─▒ Serbest Bölgeler Özel Hesab─▒’na 5. ABD $ ba┼čvuru ücreti yat─▒r─▒l─▒r.

Doldurulmu┼č ba┼čvuru formu ve formda belirtilen belgelerle birlikte SBM’ye ba┼čvurulur. ┼×irket ile ─░┼čyeri Kira Protokolü yap─▒l─▒r. SBM’nin kontrolünü takiben SBGM adresine posta ile veya elden ba┼čvuru yap─▒l─▒r.

Ba┼čvurunun de─čerlendirilmesi sonras─▒nda SBGM, ┼čirkete “Uygunluk Yaz─▒s─▒” gönderir. Kurulu ┼čirketin SB’de ┼čubesini açmak isteyen ┼čirket temsilcisi Ticaret Sicil Müdürlü─čü’ne ba┼čvurarak ┼čube aç─▒l─▒┼č─▒n─▒ yapar.

┼×irketin Ticaret Sicil gazetesi ile birlikte veya yay─▒nlanaca─č─▒na dair verilen sicil tasdiknamesi ile tekrar SBM’ye gelmesinden sonra, Uygunluk Yaz─▒s─▒’n─▒ takiben 3 gün içinde, kira sözle┼čmesi yap─▒l─▒r.

Sözle┼čme, SBM’nin onay─▒ndan sonra ┼čirket taraf─▒ndan SBGM’ye Faaliyet Ruhsat─▒’n─▒n ç─▒kar─▒lmas─▒ için gönderilir.

Vergi Usul Kanunu’na göre tutulmas─▒ gereken muhasebe defterleri al─▒n─▒r ve noterden onaylat─▒l─▒r.

Serbest Bölge Faturas─▒, SBM’den bir örne─či temin edilerek bast─▒r─▒l─▒r.

Faaliyet Ruhsat─▒ geldikten sonra, ┼čirket yetkilisi muhasebe defterini ve faturalar─▒ SBM’den onaylat─▒l─▒r. Onaydan sonra bölgede faaliyete ba┼članarak fatura kesilebilir.

SORU 22: Serbest Bölge merkezli yeni bir ┼čirket kurmak için yap─▒lmas─▒ gereken i┼člemler nelerdir?

Serbest Bölge Faaliyet Ruhsat─▒ Müracaat Formu al─▒n─▒r ve doldurulur.

Kurulacak ┼čirket ad─▒na T.C.Merkez Bankas─▒, Serbest Bölgeler Özel Hesab─▒’na SBM’den al─▒nan örnek bir dilekçe ile 5. ABD $ ba┼čvuru ücreti yat─▒r─▒l─▒r.

Doldurulmu┼č Ba┼čvuru Formu ve formun 1.sayfas─▒nda 8 maddeyle belirtilmi┼č olan istenen belgelerle birlikte SBM’ye ba┼čvuruda bulunulur. ┼×irketle ─░┼čyeri Kira Protokolü yap─▒l─▒r ve tüm belgeler SBM taraf─▒ndan kontrol edilir. SBM’nin kontrolünü takiben SBGM adresine posta ile veya elden ba┼čvuru yap─▒l─▒r. ┼×irket ana sözle┼čme tasla─č─▒ ve ┼čirket ortaklar─▒n─▒n imza beyannamesi konur.

┼×irketin Ticaret Sicil Gazetesi ile birlikte veya yay─▒nlanaca─č─▒na dair verilen sicil tasdiknamesi ile tekrar SBM’ye gelmesinden sonra, Uygunluk Yaz─▒s─▒’n─▒ takiben 3 gün içinde, kira sözle┼čmesi yap─▒l─▒r.

Yap─▒lan sözle┼čme SBM’nin onay─▒ndan sonra ┼čirket taraf─▒ndan SBGM’ ye gönderilir.

Vergi Usul Kanunu’na göre verilmesi gereken muhasebe defterleri al─▒n─▒r ve noterden onaylat─▒l─▒r.

Serbest Bölge Faturas─▒, SBM’den bir örne─či al─▒narak bast─▒r─▒l─▒r.

Faaliyet Ruhsat─▒ geldikten sonra ┼čirket yetkilisi, muhasebe defterlerini ve faturalar─▒ SBM’ye onaylat─▒r. Onaydan sonra bölgede faaliyete ba┼članarak fatura kesilebilir.

SORU 23: Serbest bölgede faaliyet göstermek isteyen yurt d─▒┼č─▒nda yerle┼čik firmalardan hangi belgeler istenmektedir?

Yurt d─▒┼č─▒nda yerle┼čik gerçek veya tüzel ki┼čiler, kendi ülkelerinde ticaret sicil kay─▒tlar─▒ bulundu─ču taktirde, ayr─▒ca Yabanc─▒ Sermaye Genel Müdürlü─čü’nden izin almaks─▒z─▒n, DTM Serbest Bölgeler Genel Müdürlü─čü’ne bu sicil kayd─▒n─▒ ibraz etmek suretiyle müracaatta bulunabilirler. Al─▒nacak Faaliyet Ruhsat─▒ ile sadece serbest bölge ile s─▒n─▒rl─▒ kalmak üzere kiralad─▒klar─▒ veya kendi in┼ča ettikleri i┼čyerlerinde faaliyette bulunabilirler. Serbest bölgedeki ┼čirketler, Yabanc─▒ Sermaye Kanunu’na tabi de─čildir. Bu nedenle, Yabanc─▒ Sermaye Çerçeve Karar─▒ ile getirilen “┼čirket kurulu┼ču, ortakl─▒─ča kat─▒lma ve ┼čube açma durumlar─▒nda yurt d─▒┼č─▒nda yerle┼čik her bir ki┼či veya kurulu┼čun asgari 5.-ABD Dolar─▒ tutar─▒nda yabanc─▒ sermaye getirme zorunlulu─ču”na tabi de─čillerdir.

SORU 24: Sicil kayd─▒ olmayan yurt d─▒┼č─▒nda yerle┼čik yabanc─▒ firmalar─▒n ne yapmas─▒ gerekmektedir?

Serbest bölgede faaliyette bulunmak isteyen yurt d─▒┼č─▒nda yerle┼čik gerçek ki┼čilerin bulunduklar─▒ ülkede ticaret sicil kayd─▒n─▒n olmamas─▒ durumunda, Yabanc─▒ Sermaye Çerçeve Karar─▒’nda belirtilen esaslar çerçevesinde;

Türkiye’de yat─▒r─▒m yapmak ve ticari faaliyette bulunmak üzere, Türk Ticaret Kanunu’na göre limited veya anonim ┼čirket kurmak için veya

Türkiye’de yerle┼čik mevcut ┼čirketlerle ortak olmak için

Hazine Müste┼čarl─▒─č─▒ Yabanc─▒ Sermaye Genel Müdürlü─čü’ne ba┼čvurmalar─▒ gerekmektedir.

Bu iki seçenekten birinin tercih edilip gerçekle┼čtirilmesi sonras─▒nda ise; Serbest Bölge’de ┼čube açmak veya ┼čirket kurmak yoluyla faaliyet göstermek üzere, DTM Serbest Bölgeler Genel Müdürlü─čü’ne ba┼čvurulmas─▒ gerekmektedir.

SORU 25: Hazine Müste┼čarl─▒─č─▒ Yabanc─▒ Sermaye Genel Müdürlü─čü’ne hangi belgelerle birlikte ba┼čvurulmas─▒ gerekmektedir ?

Yurt d─▒┼č─▒nda yerle┼čik gerçek ve tüzel ki┼čilerin Türkiye’de yat─▒r─▒m yapmalar─▒ veya ticari faaliyette bulunmalar─▒ Hazine Müste┼čarl─▒─č─▒ Yabanc─▒ Sermaye Genel Müdürlü─čü’nün iznine tabidir. Bunun için, Türk Ticaret Kanunu’na göre anonim veya limited ┼čirket kurmalar─▒ veya bir ortakl─▒─ča kat─▒lmalar─▒ gerekmektedir.

Türkiye’de anonim veya limited ┼čirket kurma izni için ba┼čvurularda aran─▒lan belgeler ┼čunlard─▒r:

1) Yurt d─▒┼č─▒nda yerle┼čik kurulu┼člara ait;

a) Faaliyet Belgesi,

b) Son y─▒l Faaliyet Raporu (son y─▒l bilançosu ve faaliyet alan─▒n─▒ ihtiva eden)

2) Yurt d─▒┼č─▒nda yerle┼čik ki┼čilere ait;

a) Pasaport örne─či,

b) Ticari ve s─▒nai özgeçmi┼či ile ilgili ayr─▒nt─▒l─▒ bilgi ve bunlar─▒ tevsik edici belgeler

3) Yurt d─▒┼č─▒nda yerle┼čik ki┼či ve kurulu┼čun, Türkiye’de faaliyette bulunmak istedi─či konu için gerekli sermayeyi getirece─čine dair niyet mektubu

4) Müracaat Formu

5) Kurulacak ┼čirketin ana sözle┼čme tasla─č─▒

6) Yat─▒r─▒m için ithali dü┼čünülen makine, teçhizat ve demirba┼člar─▒n proforma faturalar─▒, prospektüs ve kataloglar─▒ ile bunlar─▒n FOB (men┼če ülke döviz), FOB (ABD $), CIF (Yeni Türk Liras─▒) ve gümrük vergi ve resimlerinin belirtildi─či 3 nüsha global liste

7) Yat─▒r─▒m için te┼čvik araçlar─▒ndan istifade edilmek isteniyorsa, Te┼čvik Mevzuat─▒’nda öngörülen belgeler

8) ─░zin alma i┼člemlerini yürütecek ki┼čiye ortaklarca verilecek vekaletname

9) Eklenmesinde yarar görülen di─čer bilgi ve belgeler

SORU 26: Serbest bölgelerde depolama faaliyeti yürütülebilir mi?

Evet. Bunun için Depolama Faaliyet Ruhsat─▒’na sahip olunmas─▒ gerekmektedir. Bu ruhsata sahip kullan─▒c─▒lar, düzenledikleri depo kira sözle┼čmesini Bölge Müdürlü─čü’ne onaylatt─▒ktan sonra depolama i┼člemlerini yapabilirler.

SORU 27: Serbest bölgelerde faaliyet gösteren kullan─▒c─▒lar─▒n s─▒nai ve ticari sicilleri ne ┼čekilde tutulmaktad─▒r?

Faaliyet ruhsat─▒na sahip kullan─▒c─▒lar, faaliyete ba┼člamadan önce ilgili SB Müdürlü─čü’nün Tescil Bürosu’nda “Sicil Defteri”ne kaydedilirler. Ruhsatta bulunan bilgilerin ve ilgilinin icra edece─či meslek ve ticari faaliyet dal─▒n─▒n kaydedilmesinden sonra, ilgiliye bir ticaret veya s─▒nai sicil numaras─▒ ve Sicil Belgesi verilir. Meslek veya ticari faaliyette de─či┼čiklik olmas─▒ durumunda, Bölge Müdürlü─čü’ne bildirilerek sicil kayd─▒na i┼člettirilmesi gerekmektedir. Y─▒ll─▒k faaliyete ait bilgi ve belgeler, her takvim y─▒l─▒ sonundan itibaren en geç dört ay içinde, talep edilmeksizin, Tescil Bürosuna bildirilmeli veya verilmelidir.

SORU 28: Serbest bölgelerde defter ve kay─▒tlar ne ┼čekilde tutulmaktad─▒r?

Serbest bölgedeki faaliyetlerin düzenli bir ┼čekilde yürütülmesi için Türk Ticaret Kanunu uyar─▒nca tutulmak zorunda olunan defterler Türkçe düzenlenmelidir. Her türlü defter, belge ve di─čer gerekli doküman, Serbest Bölge Müdürlü─čü ve bu Müdürlükçe yetkili k─▒l─▒nan merci ve görevlilerin kontrolüne aç─▒k tutulmal─▒d─▒r. Muhasebe kay─▒tlar─▒na, SB d─▒┼č─▒ndaki faaliyetlere ili┼čkin hesaplar i┼členemez. Fatura ve ticari defterler, hesap döneminden önce Bölge Müdürlü─čü’ne onaylatt─▒ktan sonra kullan─▒labilir.

Öte yandan, her ne kadar defterlerin Türk Ticaret Kanunu’na göre Türkçe tutulma zorunlulu─ču varsa da, Bölge Müdürlükleri döviz cinsinden tutulan bilanço da istemektedir. Döviz cinsinden tutulacak defterlerin, y─▒l sonu ortalama kuru üzerinden ya da her i┼člemde YTL’ye çevrilerek ┼čirket defterlerinin tutulmas─▒ da mümkündür.

SORU 29: Serbest bölgelerde defter ve kay─▒tlar ne ┼čekilde tutulmaktad─▒r?

Serbest bölge kullan─▒c─▒lar─▒, bunlar─▒n bölgedeki i┼čyerleri ve çal─▒┼čanlar─▒, Türkiye Cumhuriyeti Çal─▒┼čma ve Sosyal Güvenlik Mevzuat─▒ hükümlerine tabidir. Türkiye s─▒n─▒rlar─▒ içindeki i┼čyerleri için öngörülen asgari ücret ve fazla çal─▒┼čma esaslar─▒, bölgedeki i┼čyerleri için de geçerlidir.

SORU 30: Serbest bölge kullan─▒c─▒lar─▒ ve çal─▒┼čanlar─▒ için hangi sosyal güvenlik mevzuat─▒ hükümleri geçerlidir?

SB Kullan─▒c─▒lar─▒na ve bunlar─▒n yan─▒nda bir i┼č akdine göre çal─▒┼čanlara (yabanc─▒ uyruklular da dahil) Türkiye Cumhuriyeti Çal─▒┼čma ve Sosyal Güvenlik Mevzuat─▒ hükümleri uygulan─▒r. Ancak, Türkiye ile di─čer ülkeler aras─▒nda sosyal güvenlik konusunda yap─▒lan sözle┼čmeler varsa, bu sözle┼čme hükümleri de uygulan─▒r. Sosyal Güvenlik Kurumlar─▒’na sigorta primi ödemeleri, döviz veya Türk Liras─▒ cinsinden yap─▒labilir.

SORU 31: Serbest bölgelerde yabanc─▒ personel çal─▒┼čt─▒r─▒labilir mi?

Evet. Kullan─▒c─▒lar─▒n çal─▒┼čt─▒racaklar─▒ yabanc─▒ yönetici ve vas─▒fl─▒ personel için D─▒┼č Ticaret Müste┼čarl─▒─č─▒ Serbest Bölgeler Genel Müdürlü─čü veya ilgili Serbest Bölge Müdürlü─čü’nden “Çal─▒┼čma ─░zni” almalar─▒ gerekmektedir. Müracaat, "Çal─▒┼čma ─░zin Belgesi" almak için haz─▒rlanm─▒┼č matbu formlar─▒n ve eklerinin doldurularak imzalanmas─▒ suretiyle yap─▒l─▒r. Yap─▒lan bu talep, Genel Müdürlük taraf─▒ndan ilgili mercilerle de koordinasyon sa─članmak suretiyle de─čerlendirilir ve uygun görülenlere "Çal─▒┼čma ─░zin Belgesi" verilir.

SORU 32: Serbest bölgeden Türkiye veya yurt d─▒┼č─▒na gönderilen mallar─▒n fiyat, kalite ve standartlar─▒na ili┼čkin herhangi bir s─▒n─▒rlama var m─▒d─▒r?

3218 say─▒l─▒ SB Kanunu’nun 4.Maddesi’nde; “fiyat, kalite ve standartlarla ilgili olarak kamu kurum ve kurulu┼člar─▒na kanunlarla ve di─čer mevzuatla verilen yetkiler serbest bölgelerde uygulanmaz” denilmektedir. Öte yandan, serbest bölgeden Türkiye’ye mal sevk edilirken ise SB Kanunu Madde.8 uyar─▒nca Türkiye’nin d─▒┼č ticaret rejimine ve dolay─▒s─▒yla da ithalat rejimi ve gümrük kanununa tabi olunmas─▒ nedeniyle, gümrük idareleri Gümrük Kanunu’nun kendilerine verdi─či fiyat ara┼čt─▒rma yetkisini kullan─▒r. Di─čer bir deyi┼čle, herhangi bir ülkeden veya serbest bölgeden Türkiye’ye ithal edilen mal─▒n denetimi ithalat ve gümrük mevzuat─▒ hükümlerine tabidir. Serbest bölgeden yurt d─▒┼č─▒na gönderilen mallar─▒n fiyat, kalite ve standard─▒na ise ne gümrük ne de Serbest Bölge idaresi kar─▒┼čmaktad─▒r.

SORU 33: Serbest Bölgelerde g─▒da ve g─▒da ambalaj maddeleri için sa─čl─▒k sertifikas─▒ düzenlenmesi ne ┼čekilde olmaktad─▒r?

Tar─▒m ve Köyi┼čleri Bakanl─▒─č─▒’nca 3.6.22 tarihli 2481 say─▒l─▒ Resmi Gazete’de yay─▒nlanan “Serbest Bölgelerde Sa─čl─▒k Sertifikalar─▒n─▒n Düzenlenmesine Dair Usul ve Esaslar Hakk─▒nda Tebli─č (22/38)”; serbest bölgede üretilen, i┼členen, depolanan ve sat─▒lan g─▒da ve g─▒da ambalaj maddeleri ve/veya hammaddeleri için serbest bölgede faaliyet gösteren firmalar taraf─▒ndan sa─čl─▒k sertifikas─▒ talep edilmesi durumunda uyulmas─▒ gereken usul ve esaslar─▒ belirlemektedir. Buna göre;

a. Serbest bölgede üretilen, i┼členen, depolanan ve sat─▒lan g─▒da ve g─▒da ambalaj maddeleri ve/veya hammaddelerinin serbest bölgeye giri┼člerinde 6968 say─▒l─▒ Zirai Mücadele ve Zirai Karantina Kanunu ve 3285 say─▒l─▒ Hayvan Sa─čl─▒─č─▒ ve Zab─▒tas─▒ Kanunu bükümleri yerine getirilir.

b. (a) bendinde belirtilen ┼čartlar─▒ yerine getiren firma Tebli─č ekinde örne─či yer alan “Serbest Bölgeye Giri┼č Bilgileri Beyan Formu”nu doldurarak Tar─▒m ve Köyi┼čleri Bakanl─▒─č─▒ ─░l Müdürlü─čü’ne müracaat eder.

c. Serbest bölgeye girdikten sonra i┼člem görmeden ticarete konu olan g─▒da ve g─▒da ambalaj maddeleri için ürünle birlikte gelen sa─čl─▒k sertifikas─▒ ve orijin belgesi; serbest belgede üretilen g─▒da ve g─▒da ambalaj maddeleri için ise ürünü olu┼čturan hammaddelerin her biriyle birlikte gelen sa─čl─▒k sertifikalar─▒ ve orijin belgeleri Ek-1’de yer alan formla birlikte ibraz edilir.

d. Serbest bölgeye girdikten sonra i┼člem görmeden bütün halde veya bölünerek ticarete konu olan ürünlerin (c) bendi gere─či ibraz edilen belgelerle uyumlu olmas─▒ aran─▒r. Ayr─▒ca ürünün fiziksel ve organoleptik özellikleri yerinde kontrol edilerek ┼čüpheli durumda numune al─▒n─▒r ve analiz için laboratuara gönderilir; Sonuçlar─▒n uygun ç─▒kmas─▒ durumunda ürünle birlikte gelen orijinal s─▒─čl─▒k sertifikas─▒nda belirtilen esas miktar─▒ geçmemek ve sertifika asl─▒ Tar─▒m ve Köyi┼čleri Bakanl─▒─č─▒ ─░l Müdürlü─čü’nde muhafaza edilmek üzere kopyalanarak ço─čalt─▒l─▒r ve gene ─░l Müdürlü─čü’nce onaylan─▒r.

e. Serbest bölgede üretilen ve ticarete konu olan ürünlerin (c) bendi gere─či ibraz edilen belgelerle uyumu aran─▒r. Üründen numune al─▒narak gerekli analizleri yap─▒lmak üzere laboratuara gönderilir. Sonuçlar─▒n uygun ç─▒kmas─▒ durumunda Tar─▒m ve Köyi┼čleri Bakanl─▒─č─▒ ─░l Müdürlü─čü’nce sa─čl─▒k sertifikas─▒ düzenlenir.

f. Analiz sonuçlar─▒ serbest bölgeden yurtiçine ithal edilecek ürünler için 56 say─▒l─▒ G─▒dalar─▒n Üretimi, Tüketimi ve Denetlenmesine Dair Kanun Hükmünde Kararnameye göre de─čerlendirilerek Tebli─č ekinde (Ek-2) bir örne─či yer alan sertifika düzenlenir.

g. Serbest bölgeden yurtd─▒┼č─▒na sat─▒lacak ürünler için al─▒c─▒ ülke talepleri do─črultusunda, Ek-2'de yer alan sertifika düzenlenir. Al─▒c─▒ ülkenin farkl─▒ talepleri olmas─▒ halinde sertifikaya ilaveler yap─▒labilir.

h. Serbest bölgede de─či┼čikli─če u─čramadan yurtiçine ithal edilen ve ürün ile birlikte ta┼č─▒nan ve Tar─▒m ve Köyi┼čleri Bakanl─▒─č─▒ ─░l Müdürlü─čü’ne ibraz edilen sa─čl─▒k sertifikas─▒ ürünün raf ömrü ve/veya sa─čl─▒k sertifikas─▒nda tarih belirtildi─či takdirde bu süreye kadar geçerlidir.

i. Türkiye orijinli ürünlerin serbest bölgeden yurtd─▒┼č─▒na sat─▒lmas─▒ durumunda yeni bir sa─čl─▒k sertifikas─▒ düzenlenmeyecek daha önceden yurtiçinden serbest bölgeye ihrac─▒nda al─▒nan ve süresi geçmemi┼č sertifika geçerli olacakt─▒r.

SORU 34: Serbest Bölgelerdeki gümrük ve vergi muafiyet ve te┼čvikleri nelerdir?

Serbest bölgeler, Türkiye Gümrük Bölgesi’nin parças─▒ olmakla beraber, ithalat vergileri ile ticaret politikas─▒ önlemlerinin ve kambiyo mevzuat─▒n─▒n uygulanmas─▒ bak─▒m─▒ndan Türkiye Gümrük Bölgesi d─▒┼č─▒nda kabul edilmektedir. Bu nedenle, bölgeye giri┼č-ç─▒k─▒┼č noktalar─▒nda Gümrük Kanunu ve ilgili mevzuat hükümleri uygulanmakla beraber, bölgeye giren ve bölgeden yurt d─▒┼č─▒na ç─▒kan mallar için gümrük vergisi, resim, harç ve di─čer mali yükümlülükler, Serbest Bölgeler Özel Hesab─▒’na yap─▒lacak tahsilat hariç, uygulanmaz.

Serbest bölgeler ile di─čer ülkeler ve serbest bölgeler aras─▒nda yap─▒lan ticarette d─▒┼č ticaret rejimi uygulanmaz.

Serbest bölgelerden Türkiye’ye “─░hracat─▒ Te┼čvik Mevzuat─▒” çerçevesinde yap─▒lacak ithalat ve ihracat i┼člemleri, yürürlükteki “─░hracat Te┼čvik Tebli─či” hükümlerine tabidir.

Serbest bölgelerde vergi, resim, harç ve kambiyo mükellefiyetlerine dair mevzuat hükümleri uygulanmaz.

Türkiye’de yerle┼čik tam ve dar mükellef gerçek ve tüzel ki┼čilerin serbest bölgedeki faaliyetleri dolay─▒s─▒yla elde ettikleri kazanç ve iratlar, kambiyo mevzuat─▒ hükümlerine uygun olarak Türkiye’ye transfer edilmesi halinde, gelir ve kurumlar vergisinden muaft─▒r.

Serbest bölge faaliyetlerinden elde edilen kazanç ve gelirler, hiçbir izne ve vergiye tabi olmaks─▒z─▒n yurt d─▒┼č─▒na veya Türkiye’ye transfer edilebilir.

Serbest bölge i┼čletici ve kullan─▒c─▒lar─▒, yat─▒r─▒m ve üretim safhalar─▒nda, Bakanlar Kurulu’nca verilecek te┼čviklerden yararlan─▒rlar.

SORU 35: Serbest bölgeler ile Türkiye aras─▒ndaki ticaret hangi mevzuat hükümlerine tabidir?

Serbest bölgeler, yürürlükteki Gümrük Kanunu’na göre Türkiye Gümrük Bölgesi d─▒┼č─▒nda say─▒ld─▒─č─▒ndan, Türkiye ile serbest bölgeler aras─▒ndaki ticarette d─▒┼č ticaret hükümleri uygulan─▒r. Di─čer bir deyi┼čle, Türkiye’den serbest bölgeye sat─▒lan mallar ─░hracat Rejimine, serbest bölgeden Türkiye’ye sat─▒lan mallar ise ─░thalat Rejimine tabidir. Bölge ile di─čer ülkeler ve Serbest Bölgeler aras─▒nda ise d─▒┼č ticaret rejimi uygulanmaz. Bölgeden yurt d─▒┼č─▒na mal gönderilmesi ve hizmet verilmesi serbesttir. Öte yandan, bedeli 5 ABD Dolar─▒’n─▒n alt─▒nda olan Türkiye mahreçli mallar, iste─če ba─čl─▒ olarak ihracat i┼člemine tabi tutulmayabilir.

SORU 36: Serbest bölgede faaliyet gösteren bir firma Türkiye’de fason üretim yapt─▒rabilir mi?

Serbest bölgede faaliyet gösteren bir firman─▒n Türkiye’deki bir firmaya fason imalat yapt─▒rmas─▒, Türkiye’deki firman─▒n bu imalat─▒ Dahilde ─░┼čleme Rejimi Karar─▒ ve buna ili┼čkin Tebli─č çerçevesinde yapmas─▒ ve Dahilde ─░┼čleme ─░zin Belgesi’ne sahip olmas─▒ durumunda mümkündür.

SORU 37: Serbest bölgelere hangi mallar─▒n getirilmesi yasakt─▒r?

Ate┼čli silahlar ve bunlar─▒n mühimmat─▒n─▒n, radyoaktif maddelerin, tehlikeli ve zehirli at─▒klar─▒n serbest bölgelere getirilmesi yasakt─▒r.

Öte yandan, parlay─▒c─▒, patlay─▒c─▒, yan─▒c─▒, yanmay─▒ artt─▒r─▒c─▒ veya bir arada bulundu─ču mallar için tehlikeli olan maddeler de özel düzenek veya yap─▒lar─▒n bulunmas─▒ kayd─▒yla bölgeye getirilebilir.

Uyu┼čturucu maddeler, psikotrop maddeler ve bunlarla ilgili kimyasal maddeler ile bunlar─▒n müstahzarlar─▒n─▒n serbest bölgelere giri┼č ve ç─▒k─▒┼č─▒ ise Sa─čl─▒k Bakanl─▒─č─▒’n─▒n ulusal ve uluslararas─▒ mevzuat hükümlerine tabidir.

SORU 38: E┼čyan─▒n serbest bölgede kalabilece─či süre s─▒n─▒rl─▒ m─▒d─▒r?

Hay─▒r. E┼čyan─▒n serbest bölgelerde kalabilece─či süre s─▒n─▒rs─▒zd─▒r.

SORU 39: Serbest bölgelerdeki ödemeler dövizle mi yoksa Yeni Türk Liras─▒ ile mi yap─▒lmaktad─▒r?

Serbest bölgelerdeki faaliyetlerle ilgili olarak mal bedelleri, Fon, hizmet ve i┼čçi ücretleri ile ikramiyeleri ve kiralara ili┼čkin ödemeler dövizle yap─▒l─▒r. Ancak, bölgede yat─▒r─▒m s─▒ras─▒ndaki mal ve hizmet bedelleri ile i┼čçi ücretleri ve kiralar Yeni Türk Liras─▒ üzerinden ödenebilir. Serbest Bölge Müdürlü─čü ile bu bölgelerdeki di─čer kurum ve kurulu┼člar─▒nda çal─▒┼čanlara bütün ödemeler Yeni Türk Liras─▒ ile yap─▒l─▒r.

SORU 40: Serbest bölgelerde hizmet faaliyetleri yürütülebilir mi?

Serbest bölgelerde sigortac─▒l─▒k, nakliye acenteli─či, gümrük komisyonculu─ču, yeminli mali mü┼čavirlik, serbest muhasebeci mali mü┼čavirlik ve eksperlik gibi çe┼čitli hizmet faaliyetlerinde bulunulabilir. Bunun için Serbest Bölge Müdürlü─čü’nden “Giri┼č ─░zin Belgesi”nin temin edilmesi gerekmektedir.

SORU 41: Serbest bölgelerden transit ticaret ne ┼čekilde olmaktad─▒r?

Transit ta┼č─▒maya tabi mallar─▒n serbest bölgeye giri┼či ve ç─▒k─▒┼č─▒ Bölge Müdürlü─čü’nün izniyle yap─▒lmaktad─▒r.

Yabanc─▒ bir memleketten ba┼čka bir yabanc─▒ memlekete gitmek veya

Türkiye’den yabanc─▒ bir memlekete gitmek veya

Yabanc─▒ bir memleketten Türkiye’ye gelmek

üzere serbest bölgeden geçirilen e┼čyalar, bölgede “Transit” halinde say─▒l─▒r. Türkiye’den serbest bölge üzerinden üçüncü ülkelere yap─▒lan transit ticarette mal─▒n fiili olarak serbest bölgeye girmesi zorunludur. Transit e┼čyan─▒n serbest bölgede aktarma edilmesi, karaya ç─▒kar─▒lmas─▒ veya bir süre kalmas─▒ transit halini de─či┼čtirmez.

SORU 42: Serbest bölge adresli veya ç─▒k─▒┼čl─▒ olup deniz yoluyla gelen veya giden e┼čyan─▒n, bölgenin denize r─▒ht─▒m─▒ olmamas─▒ veya r─▒ht─▒m─▒ olmas─▒na ra─čmen yak─▒n bir limandan getirilmesi veya götürülmesi durumunda bölge ile ba─člant─▒s─▒ nas─▒l sa─član─▒r?

Serbest Bölge Gümrük Müdürlü─čü’nce tescilli ve Serbest Bölge Müdürlü─čü’nce tanzim ve tescilli “Serbest Bölge ─░┼člem Formu”na istinaden, Gümrük ─░daresince görevlendirilecek memurun refakatinde do─črudan gemiden serbest bölgeye al─▒narak veya serbest bölgeden gemiye götürülerek bu ba─člant─▒ sa─član─▒r. Bu durumda, “Transit Beyannamesi” düzenlenmesine gerek kalmamaktad─▒r. Geminin bulundu─ču yer ile serbest bölge aras─▒ndaki koridor, Serbest Bölge olarak addedilir.

SORU 43: Serbest bölgeye bak─▒m, onar─▒m veya tamir gibi nedenlerle geçici olarak ve kullan─▒c─▒n─▒n kendisine ait olmayan mallar ile kullan─▒c─▒n─▒n kendisine ait olmayan mallar ile araç, gereç ve ekipmanlar bölge içerisinde en fazla ne kadar kalabilir?

Bu tür mal, araç, gereç ve ekipmanlar─▒n serbest bölgelerde kal─▒┼č süresi maksimum 12 ayd─▒r.

SORU 44: Serbest bölgeden yurt d─▒┼č─▒na veya Türkiye’ye veya serbest bölge içerisinde mal sat─▒┼č─▒ veya devri yap─▒labilir mi?

Serbest bölge kullan─▒c─▒lar─▒, yurt d─▒┼č─▒na veya Türkiye’ye toptan sat─▒┼č yapabilirler. Kullan─▒c─▒lar ve bölgede depo kiralayan firmalar, Serbest Bölge Müdürlü─čü’ne yaz─▒l─▒ olarak bildirmek kayd─▒yla, ayn─▒ bölgedeki di─čer kullan─▒c─▒lara toptan sat─▒┼č yapabilir veya mallar─▒n─▒ toptan devredebilirler.

SORU 45: Serbest Bölgeler Özel Hesab─▒’n─▒n gelir kalemleri nelerdir?

Serbest Bölgeler Özel Hesab─▒ gelirleri ┼ču kalemlerden olu┼čur:

Faaliyet ruhsat─▒ ve izin belgesi kar┼č─▒l─▒─č─▒ tahsil edilecek ücretler,

Bölgeye giren ve ç─▒kan mallar üzerinden tahsil edilecek ‰5 oran─▒ndaki ücretler,

Serbest bölgeyi i┼čleten gerçek ve tüzel ki┼čilerle yap─▒lacak sözle┼čmeler uyar─▒nca tahsil edilecek tutarlar,

Bölge faaliyetlerinden sa─članan di─čer gelirler.

SORU 46: Serbest bölgelere giren veya bu bölgelerden ç─▒kan mallar üzerinden ‰ 5 (binde 5) oran─▒ndaki ücretler hangi durumlarda tahsil edilmektedir?

Serbest bölgelere giren ve ç─▒kan mallar üzerinden Serbest Bölgeler Özel Hesab─▒’na yat─▒r─▒lmas─▒ gereken ‰5’lik ücretler ┼čunlard─▒r;

Yurt d─▒┼č─▒ndan serbest bölgeye getirilen mallar─▒n CIF de─čeri üzerinden ‰5 oran─▒nda al─▒nan ücretler,

Serbest bölgeden Türkiye’ye ç─▒kar─▒lan mallar─▒n CIF de─čerleri üzerinden ‰5 oran─▒nda al─▒nacak ücretler,

Kullan─▒c─▒n─▒n kendisine ait olmayan, bak─▒m, onar─▒m veya tamir maksad─▒yla bölgeye geçici olarak getirilen mallar─▒n bölge içinde gördü─čü hizmet dolay─▒s─▒yla yarat─▒lan katma de─čer üzerinden al─▒nacak ‰5 oran─▒ndaki ücretler,

Kullan─▒c─▒n─▒n kendisine ait olmayan, fason imalat amac─▒yla serbest bölgeye geçici olarak getirdi─či mallar─▒n bölgede i┼čçilik gördükten veya daha ileri derecede i┼čçilik görmek üzere Türkiye’ye ç─▒kar─▒l─▒p geri getirildikten sonra bölgeden nihai ç─▒k─▒┼č─▒nda bölgede ve Türkiye’de yarat─▒lan katma de─čer üzerinden al─▒nacak ‰5 oran─▒ndaki ücretler,

Kullan─▒c─▒n─▒n kendisine ait olmayan, bak─▒m, onar─▒m veya tamir maksad─▒yla bölgeye yurtd─▒┼č─▒ndan geçici olarak getirilen mallar ile bölgedeki bina, tesis ve demirba┼člar─▒n bak─▒m, onar─▒m veya tamirinde kullan─▒lmak üzere yurt d─▒┼č─▒ndan getirilen araç ve ekipmanlar─▒n, serbest bölgede kal─▒┼č süresinin 12 ay─▒ geçmesi halinde bu mallar─▒n CIF de─čeri üzerinden al─▒nacak ‰5 oran─▒ndaki ücretler,

Bak─▒m ve onar─▒m gibi nedenlerle serbest bölgeden Türkiye’ye ç─▒kar─▒lan ve kullan─▒c─▒lar─▒n defter ve belgelerinde kay─▒tl─▒ demirba┼č ve yat─▒r─▒m mallar─▒n─▒n 12 ay içerisinde, söz konusu mallar─▒n defter ve belgelerde kay─▒tl─▒ de─čerleri üzerinden ‰5 oran─▒nda al─▒nacak teminatlar,

Sergilenmek, fuarlarda te┼čhir edilmek veya i┼člem görmek üzere bölgeden Türkiye’ye geçici olarak gönderilen mallar─▒n 12 ay içerisinde bölgeye getirilmemesi halinde, söz konusu mallar─▒n CIF de─čeri üzerinden al─▒nacak ‰5 oran─▒ndaki ücretler,

Türkiye’den sat─▒n al─▒narak serbest bölgeye getirilen ancak, sipari┼č ve evsaf─▒na uygun olmad─▒─č─▒ için de─či┼čtirilmek veya i┼člem görme üzere Türkiye’ye ç─▒kar─▒lan mallar─▒n 12 ay içerisinde bölgeye getirilmemesi halinde, söz konusu mallar─▒n CIF de─čeri üzerinden al─▒nacak ‰5 oran─▒ndaki ücretler.

SORU 47: Türkiye’den serbest bölgeye getirilen veya serbest bölgeden yurt d─▒┼č─▒na ç─▒kart─▒lan mallar─▒n CIF de─čerleri üzerinden ‰5 oran─▒nda ücret tahsil edilmekte midir?

Hay─▒r. Türkiye’den serbest bölgeye ihracatta veya serbest bölgeden yurt d─▒┼č─▒na ç─▒k─▒┼člarda ‰5 oran─▒ndaki ücret tahsil edilmez.

SORU 48: Türkiye’ye ithalat─▒ kota uygulamas─▒na tabi olan bir mal─▒n serbest bölgeye getirilmesi durumunda ─░thalat Lisans─▒ al─▒nmas─▒ gerekir mi?

Türkiye’ye ithalat─▒nda korunma önlemi çerçevesinde kota uygulanan bir mal─▒n serbest bölgeye getirilmesi s─▒ras─▒nda, gümrük idarelerine ibraz edilmek üzere D─▒┼č Ticaret Müste┼čarl─▒─č─▒’ndan ─░thalat Lisans─▒ al─▒nmas─▒ gerekmemektedir.

SORU 49: Serbest bölgelerden Türkiye’ye ithal edilen mallar─▒n, Türkiye’ye ithalat─▒ kotaya tabi mallar aras─▒nda olmas─▒ durumunda ─░thalat Lisans─▒ al─▒nmas─▒ gerekir mi?

Serbest bölgeler ayr─▒ bir ülke olmad─▒─č─▒ndan dolay─▒, bir mal serbest bölgeye girerken hangi ülke men┼čeli ise o ülke men┼čeli say─▒l─▒r. Belirli bir ülke men┼čeli bir mal─▒n Türkiye’ye ithalat─▒ kotaya tabi ise, mal─▒n serbest bölgeden Türkiye’ye ithalat─▒nda D─▒┼č Ticaret Müste┼čarl─▒─č─▒ ─░thalat Genel Müdürlü─čü’nden al─▒nacak ─░thalat Lisans─▒’n─▒n ilgili Gümrük Müdürlü─čü’ne ibraz─▒ gerekmektedir.

SORU 50: Bölgeden ç─▒kart─▒lan mallar için düzenlenecek “Men┼če ┼×ahadetnamesi, A.TR. Dola┼č─▒m Belgesi, EUR.1 Dola┼č─▒m Sertifikas─▒” için neredeki Ticaret ve Sanayi Odalar─▒’na ba┼čvurulur?

Söz konusu belgeler için, Serbest Bölge Müdürlü─čü’nün yaz─▒s─▒na istinaden, mahalli Odalara ba┼čvurulur. Bunun için bu mahalli Ticaret ve Sanayi Odalar─▒’na üyelik ┼čart─▒ aranmaz.

SORU 51: Türkiye’den serbest bölgelere gönderilen e┼čya için Ön Statü Belgesi düzenlenmesi zorunlu mudur?

Ön Statü Belgesi;

Türkiye’den serbest bölgelere gönderilen e┼čyaya ili┼čkin olarak düzenlenen ihracat beyannamesi kapsam─▒ her türlü e┼čyan─▒n veya

Serbest bölge i┼člem formu ile transit olarak serbest bölgeye giri┼č yapan Avrupa Toplulu─ču veya 3.ülke men┼čeli e┼čyan─▒n serbest dola┼č─▒mda bulunup bulunmad─▒─č─▒n─▒n tespiti amac─▒yla, e┼čyan─▒n bölgeye giri┼či a┼čamas─▒nda düzenlenir.

Avrupa Toplulu─ču’na ihracat esnas─▒nda A.TR Dola┼č─▒m Belgesi düzenlenmek istenmesi halinde, ihracat konusu e┼čyan─▒n serbest dola┼č─▒mda bulundu─čunu gösterir Ön Statü Belgesinin gümrük idaresi ve ilgili odaya ibraz edilmesi gerekir.

SORU 52: Türkiye Gümrük Bölgesi’nde serbest dola┼č─▒mda olma esaslar─▒ nelerdir?

Tamamen Türkiye’de elde edilen Türk men┼čeli e┼čya,

Tamamen Avrupa Toplulu─ču men┼čeli e┼čya,

Türkiye veya Avrupa Toplulu─ču’nda ithalat i┼člemleri tamamlanm─▒┼č, gerekli gümrük vergisi ve e┼č etkili vergi veya resimleri tahsil edilmi┼č, bu vergi ve resimleri tam veya k─▒smi bir iadeden yararlanmam─▒┼č ve ticaret politikas─▒ önlemleri uygulanm─▒┼č e┼čya

Türkiye Gümrük Bölgesi’nde serbest dola┼č─▒mda kabul edilir.

SORU 53: Serbest bölgelerden Avrupa Birli─či’ne e┼čya gönderilmesinde hangi belgelerin düzenlenmesi ve prosedürün izlenmesi gerekmektedir?

Türkiye’den veya üçüncü ülkelerden serbest bölgelere depolanmak, i┼členmek veya ihraç edilmek üzere gelen e┼čyan─▒n daha sonra AB ülkelerine A.TR Dola┼č─▒m Belgesi ile gönderilmek istenmesi durumunda Tespit ve Tahakkuk Ka─č─▒d─▒ düzenlenir. A┼ča─č─▒da belirtilen durumlarda yürütülmesi gereken i┼člemler s─▒ralanm─▒┼čt─▒r.

a. E┼čyan─▒n tamamen Türkiye’de serbest dola┼č─▒m durumunda bulunan girdilerden üretilmi┼č olmas─▒ halinde, Türkiye’ye vergilerinin ödenerek giri┼č i┼čleminin yap─▒ld─▒─č─▒na dair gümrük beyannamesi, serbest bölgelerde ç─▒k─▒┼č─▒nda düzenlenen gümrük beyannamesi vb. belgeler üzerinde yap─▒lacak inceleme sonucunda e┼čyan─▒n Türkiye’de serbest dola┼č─▒mda bir e┼čya oldu─čunun anla┼č─▒lmas─▒ durumunda, herhangi bir vergi tahsilat─▒ yap─▒lmaks─▒z─▒n A.TR Dola┼č─▒m Belgesi düzenlenir ve Serbest Bölge Gümrük Müdürlü─čü’nce vize edilir.

b. E┼čyan─▒n tamamen veya k─▒smen üçüncü ülkeler men┼čeli girdiler kullan─▒larak serbest bölgede i┼člem görmesi halinde, üçüncü ülke girdilerinin CIF de─čeri belirlenerek bunlar─▒n Gümrük Tarife Pozisyonu üzerinden ─░thalat Rejimi Karar─▒ ekli listelerindeki “Di─čer Ülkeler” sütununda belirtilen gümrük vergisi oran─▒ üzerinden tahsilat yap─▒l─▒r. Bu i┼člemler Tespit ve Tahakkuk ka─č─▒d─▒na kaydedilir. Gümrük vergisinin ödenmesini gösterir gümrük vezne al─▒nd─▒s─▒n─▒n ibraz─▒ üzerine, A.TR Dola┼č─▒m Belgesi Serbest Bölge Genel Müdürlü─čü taraf─▒ndan vize edilir.

SORU 54: Avrupa Birli─či ve Türkiye ticaret politikas─▒ önlemleri bak─▒m─▒ndan kota veya gözetime tabi üçüncü ülke men┼čeli e┼čyalar─▒n serbest bölgeden ihracat─▒nda A.TR Dola┼č─▒m Belgesi düzenlenebilir mi?

Avrupa Birli─či ve Türkiye’ye ithalat─▒ kota veya gözetime tabi üçüncü ülke men┼čeli ürünlerin serbest bölgelerden AB veya Türkiye’ye ihracat─▒nda A.TR Dola┼č─▒m Belgesi düzenlenmesi için Ortak Gümrük Tarifesi’nde öngörülen Fark Giderici Vergi’nin Serbest Bölge Gümrük Müdürlüklerince tahsil edilmi┼č olmas─▒ ve ─░thalat Lisans─▒ aran─▒r.

SORU 55: Serbest bölgelere giren e┼čyan─▒n gümrük idarelerine sunulmas─▒na ve beyanname verilmesine gerek var m─▒d─▒r?

4458 say─▒l─▒ Gümrük Kanunu’nun 153.maddesinin 3.f─▒kras─▒ hükmü sakl─▒ kalmak üzere, böyle bir zorunluluk yoktur. Ancak, a┼ča─č─▒da belirtilen hallerdeki e┼čyan─▒n gümrük idarelerine sunulmas─▒ ve gerekli gümrük i┼člemlerine tabi tutulmas─▒ ┼čartt─▒r:

a. Serbest bölgeye giri┼čiyle sona erecek bir gümrük rejimine tabi tutulan (ilgili gümrük rejimi hükümlerinin böyle bir zorunlulu─ču aramad─▒─č─▒ hallerde, e┼čyan─▒n gümrü─če sunulmas─▒ gerekmez),

b. Serbest bölgeye ithalat vergilerinin geri verilmesi veya kald─▒r─▒lmas─▒na ili┼čkin bir karardan sonra konulan,

c. Serbest bölgeye ihracat kayd─▒yla konulan,

d. ─░hracat vergilerine veya ihracatla ilgili di─čer hükümlere tabi olan.

SORU 56: Serbest bölgelerde envanter kay─▒tlar─▒ tutulmal─▒ m─▒d─▒r?

4458 say─▒l─▒ Gümrük Kanunu’nun 532.Maddesi uyar─▒nca, serbest bölgelerde depolama, i┼čçilik, i┼čleme ve al─▒m-sat─▒m faaliyetlerinde bulunan ki┼čiler taraf─▒ndan gümrük idarelerince kabul edilen ┼čekle uygun olarak envanter kay─▒tlar─▒ tutulur. E┼čya, ilgili ki┼čiye ait yere konulmas─▒ndan sonra 48 saat içinde envanter kay─▒tlar─▒na geçirilir. Gümrük idarelerine e┼čyay─▒ te┼čhis ve e┼čya hareketlerini izleme olana─č─▒ verecek ┼čekilde tutulmas─▒ gerek envanter kay─▒tlar─▒,a┼ča─č─▒daki bilgileri içermelidir:

a. E┼čyan─▒n miktar─▒n─▒ ve normal ticari tan─▒m─▒n─▒, marka ayr─▒nt─▒lar─▒n─▒, ay─▒rt edici numaralar─▒n─▒, paketlerin tür ve say─▒s─▒n─▒, konteynerlerin ay─▒rt edici i┼čaretlerini,

b. E┼čyan─▒n yerle┼čtirildi─či yeri,

c. E┼čya giri┼č ve ç─▒k─▒┼č─▒nda kullan─▒lan ta┼č─▒ma belgesine ili┼čkin bilgileri,

d. E┼čyan─▒n gümrük statüsünü gösteren belgeye ili┼čkin bilgileri,

e. Mutat elleçleme i┼člemlerine ili┼čkin aç─▒klamalar─▒,

f. Serbest bölgeye getirilen e┼čya, e─čer dahilde i┼čleme rejimi, gümrük kontrolü alt─▒nda i┼čleme rejimi veya geçici ithalat rejimine tabi e┼čya ise bu rejimlere ili┼čkin aç─▒klamalar─▒.

    á á