Mevzuat


I- İTHALAT YAPABİLMEK İÇİN GEREKLİ ŞARTLAR

1. Kimler ithalat yapabilir?

Vergi Usul Kanunu hükümleri uyarınca vergi numarası verilen her gerçek ve tüzel kişiler ithalat yapabilir.

2. Hangi tür ithalatlarda vergi numarasına sahip olma şartı aranmaz?

Aşağıda belirtilen türde ithalatlarda vergi numarasına sahip olma şartı aranmaz:

Özel anlaşmalara dayanan ithalatta,

Kitap ve diğer yayınların ithalatında,

Ülkemizde açılan uluslararası fuar ve sergilerde T.C. Başbakanlık T.C. Başbakanlık Dış Ticaret Müsteşarlığınca perakende satışına izin verilen malların ithalatında ve

Gümrük Müsteşarlığı’nın ‘’Vergi Kimlik Numarası Aranmayacak Haller’’ hakkındaki 21/45 sayılı genelgesi uyarınca da, 13.1.2 tarihli 2/53 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı eki “Gümrük Vergilerinden Muafiyet ve İstisna Tanınacak Haller Hakkında Karar”da belirtildiği üzere;

Yurt dışından Türkiye Gümrük Bölgesindeki bir kişiye mektupla veya posta paketi ya da hızlı kargo taşımacılığı yoluyla gönderilen ve gerçek kıymeti gönderim başına toplam 1 EURO'yu geçmeyen ve ticari miktar ve mahiyette olmayan her türlü eşya,

Yolcuların beraberlerinde ya da yolcudan iki ay önce veya altı ay sonraki süreler içerisinde gelen, kendi kullanımlarına mahsus, gayri ticari nitelikteki kullanılmış veya kullanılmamış zati eşya,

Kanuni ikametgahını Türkiye Gümrük Bölgesine kesin olarak nakleden gerçek kişilere ait alındığı tarihte üç yaşından büyük olmayan kullanılmış motorlu veya motorsuz özel kara nakil vasıtaları,

Kanuni ikametgahını Türkiye gümrük bölgesine nakleden gerçek kişilere ait kullanılmış ev eşyası,

Evlilik ( ikametgahı Türkiye'de olan bir Türk ile evlenerek gelmiş olan veya evlenmek üzere yabancı ülkedeki asli ikametgahını terk ile Türkiye'ye gelmiş ve burada evlenmiş olan ya da herhangi bir sebeple (turizm, ziyaret, tahsil, memuriyet gibi) Türkiye'ye gelip en çok bir yıl içinde yine ikametgahı Türkiye'de olan bir Türk ile evlenmiş bulunan) nedeni ile ithal edilen eşya,

Kanuni ikametgahı Türkiye Gümrük Bölgesinde bulunan gerçek kişilerin, bir iş veya mesleği icra etmek amacı ile geçici olarak ve en az 6 ay süre ile Türkiye Gümrük Bölgesi dışında kaldıktan sonra getireceği kullanılmış ev eşyası,

ithalinde “vergi kimlik numarası” aranmaması gerekmektedir.

3. Tacir olmayan gerçek kişiler hangi malları ithal edebilirler?

Tacir olmayan gerçek kişiler, özelliği ve niteliği itibariyle, özel, şahsi ve ailevi kullanıma mahsus olduğu anlaşılan veya hediye amaçlı olarak getirildiği açıkça belli olan maddeleri ithal edebilirler.

II- İTHALATLA İLGİLİ ESASLAR

4. İthalatta herhangi bir kısıtlama var mıdır?

Kamu ahlakı, kamu düzeni veya kamu güvenliği; insan, hayvan ve bitki sağlığının korunması veya sınai ve ticari mülkiyetin korunması amaçlarıyla ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde alınan önlemlerin kapsamı dışındaki malların ithali serbesttir. (İthalat Rejimi Kararı-Madde.5)

5. Eski, kullanılmış, yenileştirilmiş, kusurlu (defolu) ve yatık (zamanla dayanıklılığını yitirmiş) malların ithali için hangi kurumdan izin almak gereklidir?

Eski, kullanılmış, yenileştirilmiş, kusurlu (defolu) ve yatık (zamanla dayanıklılığını yitirmiş) malların ithali için T.C. Başbakanlık Dış Ticaret Müsteşarlığı İthalat Genel Müdürlüğü’nden izin almak gerekmektedir.

6. Eski, kullanılmış veya yenileştirilmiş olan hangi maddeler kaç yaşına kadar izin alınmaksızın ithal edilebilir?

T.C. Başbakanlık Dış Ticaret Müsteşarlığı’nca yayımlanan “Eski, Kullanılmış veya Yenileştirilmiş Olarak İthal Edilebilecek Maddelere İlişkin İthalat Tebliği (26/9)” uyarınca, Tebliğ’de yer alan maddeler eski, kullanılmış veya yenileştirilmiş olarak 1 yaşına kadar (1 yaş dahil) ithal edilebilir.

7. İthalat yapmak isteyen kişiler nereye başvurur?

İthalat yapmak isteyen kişiler, ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde almaları gereken belgelerle birlikte doğrudan gümrük idarelerine başvururlar.

8. Hangi malların ithalatı yasaktır?

Aşağıda ki malların ithali yasaktır:

(a) Esrar ve Müstahzar Afyon : 2313 sayılı Uyuşturucu Maddeleri Murakabesi Hakkında Kanun ve 1961 sayılı Uluslararası Uyuşturucu Maddeler Tek Sözleşmesi hükümleri çerçevesinde yasaklanmıştır.

(b) İpek Böceği Tohumu : Tarım ve Köyişleri Bakanlığı’nca görülecek ihtiyaç üzerine verilecek ithal izinleri hariç, ipek böceği tohumunun ithali 859 sayılı “İpek Böceği Tohumu Yetiştirilmesi ve Muayene ve Satılması Hakkında Kanun”a göre yasaktır.

(c) Zirai Amaçla Kullanılan Her Türlü Toprak, Yaprak, Sap, Saman, Ot ve Tabii Gübre: Zirai Karantina Yönetmeliği hükümleri çerçevesinde, kültür ortamı torf ve perlit hariç olmak üzere, zirai amaçla kullanılan her türlü toprak, yaprak, sap, saman, ot ve tabii gübrenin ithali yasaktır.

(d) Oyun Alet ve Makineleri : 172 sayılı “Rulet, Tilt, Langırt ve Benzeri Oyun Alet ve Makineleri Hakkında Kanun” hükümleri çerçevesinde rulet, tilt, langırt ve benzeri baht ve talihe bağlı veya maharet isteyen otomatik veya yarı otomatik el ve ayakla kullanılan oyun alet ve makinelerinin ithali yasaktır.

(e) Sahte etiket ve ambalaj maddesi : 4458 sayılı Gümrük Kanununun 56. Maddesi uyarınca sahte etiket ve ambalaj maddesinin ithalatı yasak bulunmaktadır .

(f) Ozon Tabakasını İncelten Boyar Maddeler : T.C. Başbakanlık Dış Ticaret Müsteşarlığı tarafından her yıl yayımlanan “Ozon Tabakasını İncelten Maddelerin İthaline İlişkin Tebliğ” uyarınca; Tebliğ eklerinden Ek-A’da yer almayan ülkelerden Ek-I’ ve Ek-II’de GTİP ve isimleri belirtilen maddelerin, Ek-B’de yer almayan ülkelerden Ek-III ve Ek-IV GTİP ve isimleri belirtilen maddelerin ithalatı yapılamaz.

(g) Bazı Boyar Maddeler : T.C. Başbakanlık Dış Ticaret Müsteşarlığı tarafından her yıl yayımlanan “Bazı Boyar Maddelerin İthaline İlişkin Tebliğ” ekindeki II sayılı listede yer alan maddelerin ithalatı yasaktır.

(h) Kimyasal Silahlar Sözleşmesi Ekinde Yer Alan I ve II Sayılı Liste Kapsamı Kimyasal Maddeler: T.C. Başbakanlık Dış Ticaret Müsteşarlığı tarafından her yıl yayımlanan “Kimyasal Silahlar Sözleşmesi Ekinde Yer Alan Kimyasal Maddelerin İthaline İlişkin Tebliğ” ekindeki Ek-I sayılı listede kayıtlı maddelerin ithali ve Ek-II sayılı liste kapsamı maddelerin Ek-A’da belirtilen ülkelerden ithali yasaktır. Ek-I’de yer alan maddelerin araştırma, tıbbi, farmasötik veya koruyucu amaçlarla Ek-A’da belirtilen bu Sözleşmeye taraf ülkelerden yapılacak ithalatı T.C. Başbakanlık Dış Ticaret Müsteşarlığı’nın iznine tabidir.

(i) Bazı Atık ve Maddeler : T.C. Başbakanlık Dış Ticaret Müsteşarlığı tarafından her yıl yayımlanan “Çevrenin Korunması Yönünden Kontrol Altında Tutulan Madde ve Atıklara İlişkin Tebliğ” eki “İthali Yasak ve Atık Maddeler” listesi kapsamında yer alan eşyanın ithalatı yasaktır.

9. İthali sadece belli kurum ve kuruluşlar tarafından gerçekleştirilmesine izin verilen eşyalar ile kurumlar hangileridir?

Aşağıdaki eşyaların ithali belli kurum ve kuruluşlara bırakılmıştır:

(a)

Kına kına kabukları, potasyum iyodür, kına kına alkoloidleri ve bunların türevleri

_

Kızılay Genel Müdürlüğü

    
(b)

425 sayılı İspirto ve İspirtolu İçkilerin İnhisarı Kanununda yer verilen alkollü müstahzarlar

_

Tekel Tütün Mamulleri Tuz ve Alkol İşletmeleri Genel Müdürlüğü

    
(c)

İçki imalinde kullanılan alkollü birleşik müstahzarlar

_

Tekel Tütün Mamulleri Tuz ve Alkol İşletmeleri Genel Müdürlüğü ile bu kuruluş tarafından inhisar kapsamında olmadığına karar verilmesi durumunda meşrubat sanayine dahil kuruluşlar

    
(d)

Zehirli gazlar

_

Milli Savunma, Sağlık , Tarım ve Köyişleri, Orman, Maliye, İçişleri Bakanlıkları veya Gümrük Müsteşarlığının ihtiyacı için bu kuruluşlar tarafından

    
(e)

İşlenmemiş Kıymetli Maden

_

Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası ve Kıymetli Madenler Borsası üyesi kıymetli maden aracı kuruluşları
    
(f)

Yaprak tütün ve tütün döküntüleri, tütün veya tütün yerine geçen maddelerden yapılmış purolar, uçları açık purolar, sigarillolar ve sigaralar, diğer mamul tütün ve mamul tütün yerine geçen maddeler, “homojenize” veya yeniden tertip edilmiş tütün, tütün hülasa ve salçaları

_

İmalatçılar (İthal taleplerinde Tekel Tütün, Tütün Mamulleri, Tuz ve Alkol İşletmeleri Genel Müdürlüğünün ilgilendirildiği Bakanlıktan, tütün ve tütün mamulleri üretmek üzere fabrika açma ve işletme izni alındığına dair belge aranacaktır)
    
(g)

482.52.2.9.11 ve 482.52.8.9.11. GTİP’li yalnız banknot kağıtları, devlet iç borçlanma senetleri ile özelleştirme idaresince çıkarılan menkul kıymetlerin basımında kullanılan kağıtlar

- 482.52.2.9.11 ve 482.52.8.9.11.GTİP’li yalnız çek kağıtları,

_

Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası Bankalar ve özel finans kurumları
    
(h)

T.C. Başbakanlık Dış Ticaret Müsteşarlığınca her yıl yayımlanan “Harp Silahları, Bunların Aksam ve Parçalarının İthaline İlişkin Tebliğ” kapsamı 931.... GTİP’li harp silahları (revolverler, tabancalar ve 93.7 pozisyonundaki silahlar hariç) ile 935.9.1.., 936.3.1.1., 936.3.3.. ve 936.9.1.. GTİP’li harp silahlarına ait aksam ve parçalar

_

Milli Savunma Bakanlığı, Jandarma Genel Komutanlığı, Sahil Güvenlik Komutanlığı, MİT Müsteşarlığı, Emniyet Genel Müdürlüğü ve Olağanüstü Hal Bölge Valiliği veya bu kuruşlarca yetki verilen kurum ve kuruluşlar
    
(i)

T.C. Başbakanlık Dış Ticaret Müsteşarlığı tarafından her yıl yayımlanan “Haritalar ve Benzeri Dokümanın İthaline İlişkin Tebliğ”de belirtilen eşya

_

İthal taleplerinde deniz haritaları için Deniz Kuvvetleri Komutanlığı’nın (Seyir Hidrografi ve Oşinografi Dairesi Başkanlığı) diğer haritalar için ise Milli Savunma Bakanlığı’nın (Harita Genel Komutanlığı) uygunluk belgesi aranır.

1. Geçici olarak yurda giren malların kesin ithali için hangi mercilere başvurmak gereklidir?

Mali mükellefiyetleri teminata bağlanmak suretiyle geçici olarak yurda giren mallardan (ATA Karnesi kapsamında gelenler dahil);

Kesin ithalinin talep edildiği tarihte yeni ve kullanılmamış malların bedelleri ödenmek suretiyle kesin ithali (kısıtlayıcı hükümler saklı kalmak kaydıyla) gümrük idarelerince sonuçlandırılır.

Bunun dışındaki tüm kesin ithal başvuruları, biri asıl iki nüsha proforma fatura, maddelerin yurda girişi sırasında düzenlenen geçici gümrük beyannamesi ve Harçlar Kanunu uyarınca gerekli harcın yatırıldığını gösteren makbuzun aslı ile birlikte T.C. Başbakanlık Dış Ticaret Müsteşarlığı’na yapılır. Müsteşarlık uygun gördüğü talepleri, başvuru sahibine ve ilgili gümrük idaresine bildirir.

III- İTHALATTA MALİ YÜKÜMLÜLÜKLER

11. İthalat bedelleri hangi para birimi cinsinden ödenir?

İthalat bedelleri, ithalata aracılık eden bankalar ve özel finans kurumlarının kendi kaynaklarından ve Bakanlıkça belirlenecek usuller dahilinde ilgililere ait döviz hesaplarından bankacılık teamüllerine ve alıcı ile satıcı arasındaki anlaşmalara uygun şekilde Türk parası veya döviz olarak ödenir. (Türk Parası Kıymetini Koruma Hk. 32 no.lu Karar, Madde.9)

12. İthalatta uygulanan gümrük vergileri hakkındaki bilgilere nereden ulaşılır ?

İthalatta uygulanacak gümrük vergisi oranları, İthalat Rejimi Kararı’na ekli listelerde (Liste I, II, III, IV ,V, VI) belirtilmektedir.

13. İthalatta uygulanan gümrük vergileri nasıl hesaplanır ?

İthal konusu eşyanın gümrük vergisi, gümrük yükümlülüğünün doğduğu tarihte yürürlükte olan gümrük tarifesine göre, eşyanın CIF kıymeti üzerinden hesaplanır.

14. İthalatta gümrük vergisi nereye ödenir?

Gümrük vergisi, gümrük idarelerinde gümrük saymanlıklarına veya yetki verilen bankalara Yeni Türk Lirası olarak ödenir.

15. İthalatta alınan Katma Değer Vergisi (KDV) ne zaman ve nereye ödenir?

İthalatta alınan Katma Değer Vergisi, gümrük vergisi ile birlikte ve aynı zamanda, gümrük idarelerinde gümrük saymanlıklarına veya yetki verilen bankalara Yeni Türk Lirası olarak ödenir. Gümrük vergisine tabi olmayan ithalata ait KDV ise, gümrük beyannamelerinin verilme süresi içinde ödenir.

16. İthalatta alınan Katma Değer Vergisi (KDV) Oranı nasıl belirlenir?

İç piyasadaki Katma Değer Vergisi (KDV) oranları, aynen, ithal eşyasının gümrüklenmiş değeri için de uygulanmaktadır. İthalatta Katma Değer Vergisi (KDV) matrahı aşağıdaki unsurların toplamıdır:

(a) İthal edilen malın gümrük vergisine esas olan kıymeti; gümrük vergisinin kıymet esasına göre alınmaması veya malın gümrük vergisinden muaf olması halinde sigorta ve navlun bedelleri dahil (CIF) değeri; bunun belli olmadığı hallerde ise malın gümrükçe tespit edilecek değeri,(b) İthalat sırasında ödenen her türlü vergi, resim, harç ve paylar,(c) Gümrük beyannamesinin tescil tarihine kadar yapılan diğer gider ve ödemelerden vergilendirilmeyenler ile mal bedeli üzerinden hesaplanan fiyat farkı, kur farkı gibi ödemeler.

17. İthalatta Toplu Konut Fonu hangi mallardan tahsil edilir ve nasıl belirlenir?

Toplu Konut Fonu; yürürlükteki İthalat Rejimi Kararı Ek’indeki III Sayılı Liste’de yer alan işlenmiş tarım ürünlerinin, IV Sayılı Liste’de yer alan balıkçılık ve su ürünlerinin ithalatında tahsil edilmektedir. Toplu Konut Fonu ödenerek ithal edilecek maddeler, gümrük yükümlülüğünün doğduğu tarihte geçerli tutar ve oranlar kadar fona tabidir. Ancak, Gümrük Kanunu’nun 167.Maddesi’nde yer alan hallerde ; gümrük vergilerinden muaf olarak serbest dolaşıma sokulacak eşyalardan Toplu Konut Fonu tahsil edilmez.

18. İthalatta Toplu Konut Fonu nereye ödenir?

İthalatta Toplu Konut Fonu tutarları, gümrük yükümlülüğünün doğduğu tarihte gümrük idarelerinde gümrük saymanlıklarına veya yetki verilen bankalara Yeni Türk Lirası olarak ödenir.

19. Kaynak Kullanımını Destekleme Fonu ( KKDF ) ne tür ithalatlarda tahsil edilir? Oranı nedir?

Kabul kredili,vadeli akreditif ve mal mukabili ödeme şekillerine göre yapılan ithalatlarda Kaynak Kullanımını Destekleme Fonu’na ( KKDF ) kesinti yapılır.Oranı % 3 ‘tür.

2. Hangi ürünlerin ithalatında Kaynak Kullanımını Destekleme Fonu (KKDF) tahsil edilmez ?

Petrol (petrol mahsulleri dahil), gübre, gübre hammaddesi, buğday ve arpa ile buğday ve arpanın Dahilde İşleme Rejimi kapsamında yurt içinde işlenmesi sonucu elde edilen ikincil işlem görmüş ürünlerin ithalatının finansmanı amacıyla kullandırılacak krediler ve ithalat işlemlerinden Kaynak Kullanımını Destekleme Fonu tahsil edilmez.

21. İthalatta Kaynak Kullanımını Destekleme Fonu ( KKDF ) nereye ödenir?

İthalatta Kaynak Kullanımını Destekleme Fonu ( KKDF ) tutarları, gümrük yükümlülüğünün doğduğu tarihte gümrük idarelerinde gümrük saymanlıklarına veya yetki verilen bankalara Yeni Türk Lirası olarak ödenir.

22. Özel Tüketim Vergisi(ÖTV) nedir, ne zaman yürürlüğe girmiştir?

Tüm mal ve hizmetleri değil de sadece 476 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanunu ekindeki listelerde yer alan malları konu edinen vergilere "Özel Tüketim Vergisi (ÖTV)" adı verilmektedir.1.8.22 tarihinden itibaren yürürlüğe girmiştir.

23. İthalatta Özel Tüketim Vergisi(ÖTV) hangi ürünleri kapsamaktadır? Vergi oranları nedir?

İthalatta Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) , tütün mamulleri, alkollü ve kolalı içkiler, akaryakıtlar, doğal gaz, LPG, madeni yağlar ve solventler, motorlu araçlar, havyar, kozmetik ürünleri, beyaz eşyalar (buzdolabı, çamaşır makinesi, bulaşık makinesi, termosifon v.b su ısıtıcıları,) kurşun kristalden el imali sofra ve mutfak eşyaları, postlar, kürkler, kıymetli taşlar, traş makinesı, elektrikli ev aletleri, tv, video kamera, cep telefonu v.b. elektronik aletleri kapsamaktadır.Uygulanmakta olan vergi oranları ise;12.6.22 tarih ve 24783 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Özel Tüketim Vergisi Kanunu ekindeki listelerde yer almaktadır.

IV- İTHALATLA İLGİLİ MEVZUAT

24. İthalat Rejimi Kararı Eki’ndeki I Sayılı Liste’de hangi ürünlerin gümrük vergisi oranları yer almaktadır?

İthalat Rejimi Kararı Eki’ndeki I Sayılı Liste’de işlenmemiş tarım ürünleri için öngörülen gümrük vergisi oranları yer almaktadır.

25. İthalat Rejimi Kararı Eki’ndeki II Sayılı Liste’nin kapsamı nedir?

İthalat Rejimi Kararı Eki’ndeki II Sayılı Liste’de sanayi ürünlerine uygulanacak gümrük vergisi oranları yer almaktadır. II Sayılı listede yer alan maddelerin, aynı zamanda V Sayılı listede yer alması durumunda, II ve V Sayılı listelerdeki gümrük vergisi oranlarından daha düşük olanı uygulanır.

26. İthalat Rejimi Kararı Eki’nde III Sayılı Liste’nin kapsamı nedir?

İthalat Rejimi Kararı Eki’ndeki III Sayılı Liste’de işlenmiş tarım ürünlerinden tahsili öngörülen gümrük vergisi oranları ile tarım payı olarak ödenecek Toplu Konut Fonu miktarları yer almaktadır.

III sayılı liste kapsamı maddelerin karşılarında (T1), (T2) işaretlerinin bulunduğu durumlarda, işlenmiş tarım ürünlerinin bünyesinde yer aldığı kabul edilen ve Bileşim Tablosunda 31.12.25 tarih ve 264 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 25/9825 sayılı İthalat Rejimi Kararı’na Ek Karar ekinde yer alan EK: 1’de belirtilen; temel tarım ürünleri miktarlarının esas alınması suretiyle tespit edilecek kod numaralarına, aynı Resmi Gazete’de yayımlanan 25/9825 sayılı İthalat Rejimi Kararı’na Ek Karar ekinde yer alan EK:2'de yer alan tabloda tekabül eden toplu konut fonu miktarları tahsil olunur.

27. İthalat Rejimi Kararı Eki’ndeki IV Sayılı Liste’nin kapsamı nedir?

İthalat Rejimi Kararı Eki’ndeki IV Sayılı Liste’de balıkçılık ve su ürünlerine uygulanacak gümrük vergisi oranları ile Toplu Konut Fonları (CIF bedelinin %’si olarak) yer almaktadır. Türkiye-EFTA Serbest Ticaret Anlaşması’ndan kaynaklanan yükümlülüklerimiz çerçevesinde EFTA ülkelerinden yapılan ithalatta Toplu Konut Fonu alınmamaktadır.

28. İthalat Rejimi Kararı Eki’ndeki V Sayılı Liste’nin kapsamı nedir?

İthalat Rejimi Kararı Eki’ndeki V Sayılı Liste’de gümrük vergileri askıya alınan ve ağırlıklı olarak kimya ve elektronik sektörlerinde hammadde veya ara girdi olarak kullanılan bazı maddelere uygulanan gümrük vergisi oranları yer almaktadır.

V Sayılı Liste, Türkiye ile Avrupa Birliği arasında oluşturulan gümrük birliği çerçevesinde, sanayicilerin ihtiyacını karşılamak üzere, Avrupa Birliği ile mutabakat sonucu hazırlanmıştır.

29. İthalat Rejimi Kararı Eki’ndeki VI Sayılı Liste’nin kapsamı nedir?

İthalat Rejimi Kararı Eki’ndeki VI Sayılı Liste’de sivil hava taşıtlarında kullanılmaya mahsus bazı ürünler yer almaktadır.

Sivil hava taşıtlarında kullanılan bazı eşyaların nihai kullanım kapsamında gümrük vergisinden muaf olarak ithal edilmesine dair Avrupa Birliği uygulamasının üstlenilmesini teminen bu liste hazırlanmıştır.

3. Yurt içinde düzenlenen uluslararası fuarlarda perakende satış yapılabilir mi?

Ülkemizde düzenlenen uluslararası fuar veya sergilere yabancı ülke veya firmalar sadece teşhir amacıyla katılabilirler. Perakende satış yapamazlar. Fuar bitiminden sonra, yabancı ülke veya firmaların teşhir ettikleri mallarının gümrük mevzuatı çerçevesinde kati ithali yapılabilir.

31. Radyoaktif maddeler ile bunların kullanıldığı cihazların ithalatında gümrük idarelerince talep edilen uygunluk yazısı hangi kurumdan alınır?

“Radyoaktif Maddeler ile Bunların Kullanıldığı Cihazların İthaline İlişkin Tebliğ”de belirtilen maddelerin gümrük beyannamelerinin tescilinde, gümrük idarelerince talep edilen ‘’Uygunluk Yazısı’’ Türkiye Atom Enerjisi Kurumu'ndan alınır.

32. Bazı haberleşme cihazlarının ithalatında gümrük idarelerince talep edilen ‘’Onay Belgesi ’’ hangi kurum tarafından düzenlenir?

“Bazı Haberleşme Cihazlarının İthaline İlişkin Tebliğ”de belirtilen cihazların ithalatında , gümrük idarelerince talep edilen “Onay Belgesi’’ Telekomünikasyon Kurumu tarafından düzenlenir.

33. Hangi maddelerin ithalatında “Bakım, Onarım ve Servis Garantisi Yeterlilik Belgesi” talep edilir?

“İthalinde Garanti Belgesi Aranacak Maddelere İlişkin Tebliğ”de belirtilen maddelerin (gazyağı ve doğalgaz sobaları, kombi cihazları, klima , ev tipi buzdolapları, çamaşır yıkama ve kurutma makinaları, ev tipi dikiş makinaları, elktrik süpürgeleri, metal işlemeye mahsus torna tezgahları, yazar kasalar, telsiz telefon, televizyon alıcıları, traktörler, binek otomobilleri, elektrik sayaçları, fotoğraf makinaları v.b) gümrük beyannamelerinin tescilinde, Sanayi ve Ticaret Bakanlığınca (Tüketicinin ve Rekabetin Korunması Genel Müdürlüğü) onaylanacak garanti belgesi gümrük idarelerince aranır. Bu belgenin bir örneği gümrük beyannamesine eklenir.

34. Hangi tür ithalatlar “Bakım, Onarım ve Servis Garantisi Yeterlilik Belgesi”nden muaf tutulmaktadır?

Kamu sektörüne dahil kuruluşlardan genel bütçeli idareler tarafından yapılacak ithalatlar,

Geçici ithalat rejimi kapsamında yapılacak ithalatlar,

Yatırımı Teşvik Belgesi ile Dahilde İşleme İzin Belgesi ve Hariçte İşleme İzin Belgesi kapsamında yapılacak ithalatlar,

Gümrük Kanununun 167 nci maddesi (gümrük Vergilerinden muafiyet ve iİstisnalar) çerçevesinde yapılacak ithalatlar,

"Bakım Onarım ve Servis Garantisi Yeterlilik Belgesi"nden muaf tutulmaktadır.

35. Satış sonrası montaj, bakım ve onarım hizmetlerinin zorunlu olduğu sanayi malları ile ilgili yasal düzenleme nedir? Sektörlere göre sanayi malları için istenecek servis istasyonları sayısı mevzuatta nerede yer almaktadır?

14.6.23 tarih ve 25138 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Sanayi ve Ticaret Bakanlığı’nın sayılı Sanayi Mallarının Satış Sonrası Hizmetleri Hakkında Yönetmelik’le konuya ilişkin usul ve esaslar düzenlenmiştir.Yönetmelik eki listede mallar itibariyle servis istasyonlarının sayısı, kullanım ömrü gibi bilgilere de yer verilmektedir.

36. İthal Araçlar için “Karayolu Uygunluk Belgesi” hangi kurum tarafından düzenlenir?

Motorlu Araçlar ve Römorkları Tip Onay Yönetmeliği'ne uygunluk bakımından, “İthalinde Karayolu Uygunluk Belgesi Aranacak Maddelere İlişkin Tebliğ”de belirtilen araçların gümrük beyannamelerinin tescilinde, (İthalat Yönetmeliğindeki diğer hükümler saklı kalmak şartıyla) Sanayi ve Ticaret Bakanlığınca vize edilmiş proforma fatura gümrük idarelerince aranır. Vize edilmiş faturalara istinaden gümrüğün denetimi altındaki yerlere getirilen maddelerin, Sanayi ve Ticaret Bakanlığı yetkililerince muayene ve kontrol edilerek uygun bulunması halinde, bu Bakanlık tarafından "İthal Araç Karayolu Uygunluk Belgesi" düzenlenir.

37. Sivil hava taşıtlarında kullanılmaya mahsus maddelerin ithalatında gümrük idarelerince talep edilen “Uygunluk Belgesi” nereden alınır?

“Sivil Hava Taşıtlarında Kullanılmaya Mahsus Maddelerin İthaline İlişkin Tebliğ”de belirtilen sivil hava taşıtlarında kullanılmaya mahsus maddelerin ithalatında gümrük idarelerince talep edilen “Uygunluk Yazısı” , Ulaştırma Bakanlığı Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü’nden alınır.

38. Kimler elektrik enerjisi ithal edilebilir ve başvuru mercii neresidir?

4.9.22 tarihli 24866 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Elektrik Enerjisi İthalat ve İhracat Yönetmeliği”nin 5.Maddesi uyarınca, lisanslarında yer alması şartıyla;

Türkiye Elektrik Ticaret ve Taahhüt A.Ş. ve özel sektör toptan satış şirketleri,

Perakende satış şirketleri ve perakende satış lisansı sahibi dağıtım şirketleri (36 kv ve altındaki gerilim seviyesinden)

elektrik enerjisi ithalat faaliyeti yürütebilirler. Elektrik enerjisi ithalatına ilişkin izin talepleri, Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu’na yapılır.

39. Banknot ve benzeri kıymetli evraka mahsus kağıtların ithalatında gümrük idarelerince hangi kurumun uygunluk yazısı talep edilir?

İthalat 26/1 sayılı Tebliğ’de yer alan; banknot ve benzeri kıymetli evraka mahsus kağıtların ithalinde gümrük idarelerince, T.C. Başbakanlık Dış Ticaret Müsteşarlığı’nın uygunluk yazısı talep edilir.

4. Bazı patlayıcı maddeler, ateşli silahlar, bıçaklar ve benzeri aletlerin ithalinde hangi belge aranır?

İthalat 26/11 sayılı Tebliğ’de yer alan; patlayıcı maddeler, ateşli silahlar, bıçaklar ve benzeri aletlerin ithalinde gümrük idarelerince İçişleri Bakanlığı, Emniyet Genel Müdürlüğü’nün Uygunluk Belgesi aranır.

41. İşçi sağlığını etkileyen bazı maddelerin ithalatında hangi merciden izin almak gerekliir?

İthalat 26/13 sayılı Tebliğ’de yer alan işçi sağlığını etkileyen maddelerin ithalatında Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Merkezi’nden Uygunluk Belgesi almak gerekmektedir.

42. Ozon tabakasını incelten maddelerin ithalatında hangi kurumlardan Uygunluk Belgesi almak gerekmektedir.?

Ozon Tabakasını İncelten Maddelerin İthalatı’na İlişkin İthalat 26/14 sayılı Tebliğ’in,

3. maddesinde yer alan tablodaki maddelerin ithalatında, İthalat Genel Müdürlüğü’nden, ,

4.maddesinde yer alan tablodaki maddelerin ithalatında Çevre ve Orman Bakanlığı’ndan,

5.maddesinde yer alan tablodaki maddelerden zirai karantina, taşıma öncesi kullanım ve laboratuar amaçlı ithalatlar hariç olmak üzere yapılacak ithalatlarda T.C. Başbakanlık Dış Ticaret Müsteşarlığı'ndan, zirai karantina, taşıma öncesi kullanım ve laboratuar amaçlı ithalatlarda ise Tarım ve Köyişleri Bakanlığı’ndan ‘’Uygunluk Belgesi’’ alınması gerekmektedir.

43. Gübre ithalatında gümrük idarelerince talep edilen uygunluk belgesi hangi kurumdan alınır?

İthalat 26/16 sayılı Tebliğ’de yer alan gübrelerin ithalatında gümrük idarelerince talep edilen ‘’Uygunluk Belgesi’’ Tarım ve Köyişleri Bakanlığı'ndan alınır.

44. Kimyasal Silahlar Sözleşmesi ekinde yer alan kimyasal maddelerin ithalatında gümrük idarelerince talep edilen Uygunluk Belgesi hangi kurum tarafından düzenlenir?

İthalat 26/17” sayılı Tebliğ’de yer alan Kimyasal Silahlar Sözleşmesi ekinde yer alan kimyasal maddelerin ithalatında gümrük idarelerince talep edilen ‘’Uygunluk Belgesi’’ T.C. Başbakanlık Dış Ticaret Müsteşarlığı tarafından düzenlenir.

45. Harita ve benzeri dokümanın ithalatında hangi kurumlardan Uyguluk Belgesi alınması gerekmektedir?

İthalat 26/5 sayılı Tebliğ’de yer alan haritalardan, deniz haritalarının ithalatında; Deniz Kuvvetleri Komutanlığı’ndan (Seyir Hidrografi ve Oşinografi Dairesi Başkanlığı), diğer haritaların ithalatında ise; Milli Savunma Bakanlığı’ndan (Harita Genel Komutanlığı) Uygunluk Belgesi alınması gerekmektedir.

46. Gümrük vergisi askıya alınacak ürünlere ait düzenlemeler nasıl yapılmaktadır?

İthalat 26/18 sayılı Tebliğ ‘de yer alan, gümrük vergisi askıya alınacak ürünlere ait düzenlemeler Türkiye ile Avrupa Birliği arasında ihdas edilen Gümrük Birliği çerçevesinde Avrupa Birliği'nin gümrük vergilerini geçici olarak askıya aldığı ürünlere paralel olarak , İthalat Rejimi Kararı Eki V sayılı liste ile yapılmaktadır.

47. Türkiye ile Avrupa Birliği (AB) arasında oluşturulan Gümrük Birliği (GB) çerçevesinde, Genelleştirilmiş Tercihler Sistemi (GTS) kapsamında ülkemiz tarafından tanınan tek taraflı gümrük vergisi tavizlerinden yararlanan ülkelere ait bilgiler nerede bulunur?

Genelleştirilmiş Tercihler Sistemi (GTS) kapsamında ülkemiz tarafından tanınan tek taraflı gümrük vergisi tavizlerinden yararlanan eşyalar ile ülkelere ait bilgiler İthalat Rejimi Kararı ile belirlenmiştir. GTS kapsamında tanınan tavizli tarifeler, İthalat Rejimi Kararı ekinde yer alan II sayılı Listede "GTS Ülkeleri" sütununa işlenerek yürürlüğe konulmuştur. GTS'den yararlanacak Gelişme Yolundaki Ülkeler (G.Y.Ü), Özel Teşvik Düzenlemelerinden Yaralanacak Ülkeler (Ö.T.D.Ü). ve En Az Gelişmiş Ülkeler (E.A.G.Ü.), sırasıyla İthalat Rejimi Kararı EK: 3A, EK: 3B ve EK: 3C sayılı Listelerde yer almaktadır. Genelleştirilmiş Tercihler Sistemi (GTS) kapsamında tercihli tarifeler, bu Listelerde belirtilen ülkeler menşeli eşyaların ithalatında uygulanır.

48. Genelleştirilmiş Tercihler Sistemi (GTS) kapsamında ülkemiz tarafından tanınan tek taraflı gümrük vergisi tavizlerinden yararlanan eşyalar ve ait oldukları sektörler hakkındaki ait bilgilere nereden ulaşılır?

Genelleştirilmiş Tercihler Sistemi (GTS) kapsamında ülkemiz tarafından tanınan tek taraflı gümrük vergisi tavizlerinden yararlanan eşyalar ile bunların ait oldukları sektörler İthalat Rejimi Kararı EK: 4'te yer almaktadır.

Genelleştirilmiş Tercihler Sistemi (GTS) kapsamında ülkemiz tarafından tanınan tek taraflı gümrük vergisi tavizleri, İthalat Rejimi Kararı (EK: 3 A) sayılı Liste'de belirtilen ilgili ülkeler itibariyle hariç tutulan sektörler için uygulanmaz.

49. Genelleştirilmiş Tercihler Sistemi (GTS) kapsamında Türkiye’ye yapılacak ithalatlarda eşyanın tercihli rejimden yararlanabilmesi için gümrük idarelerine hangi belgenin ibraz edilmesi gerekir?

Genelleştirilmiş Tercihler Sistemi (GTS) kapsamında Türkiye’ye yapılacak ithalatlarda eşyanın tercihli rejimden yararlanabilmesi için gümrük idarelerine ‘’Form A Menşe Belgesi"’nin ibraz edilmesi gerekmektedir.

5. Genelleştirilmiş Tercihler Sistemi (GTS) kapsamında Türkiye’ye yapılacak ithalatlarda gümrük idarelerince talep edilen ‘’Form A Menşe Belgesi"’nin düzenlenmesine ait esaslar nerede bulunur?

3.12.21 tarih ve 24626 sayılı Resmi Gazete ‘de yayımlanan Genelleştirilmiş Tercihler Sistemi Kapsamında Tercihli Rejimden Yararlanacak Eşyanın Menşeinin Tespitine İlişkin 21/3485 sayılı Karar’da ’Form A Menşe Belgesi"’nin düzenlenmesine ait esaslar yer almış olup EK III' te de bir örneği verilmiştir.

51. Genelleştirilmiş Tercihler Sistemi (GTS) kapsamında Türkiye’ye yapılacak ithalatlarda gümrük idarelerince talep edilen ‘’Form A Menşe Belgesi" kimler tarafından düzenlenir?

Genelleştirilmiş Tercihler Sistemi (GTS) kapsamında Türkiye’ye yapılacak ithalatlarda gümrük idarelerince talep edilen ‘’Form A Menşe Belgesi" ihracatın gerçekleştirildiği ülkedeki gümrük idarelerince veya diğer yetkili resmi idarelerce usulüne uygun olarak düzenlenir.

52. Hangi maddelerin ithalatında gümrük idarelerince ‘’İthalat İzleme Belgesi’’ talep edilir?

İthalat: 26/2) sayılı Tebliğ EK-1'de gümrük tarife istatistik pozisyonları ve isimleri belirtilen maddeleri, karşılarında gösterilen ülke menşeli olarak ve kıymet seviyesinin altında beyan etmek suretiyle Serbest Dolaşıma Giriş Rejimi çerçevesinde ithal edeceklerin ithalattan önce, Dış Ticaret Müsteşarlığı İthalat Genel Müdürlüğüne (Genel Müdürlük) bildirimde bulunarak "İthalat İzleme Belgesi" almaları gerekmektedir.

53. İthalat: 26/2) sayılı Tebliğ EK-1'de yer almasına rağmen ‘’İthalat İzleme Belgesi’’ nden muaf tutulan maddeler var mıdır?

İthalat: 26/2) sayılı Tebliğ EK-1'de yer almasına rağmen CIF değeri 5 ABD Doları'nı geçmeyen eşyanın serbest dolaşıma girişinde İthalat İzleme Belgesi talep edilmez.

54. Ham petrol ve akaryakıt ve akaryakıt sayılan ihrakiye kimler tarafından ithal edilebilir?

a) Ham petrol; rafinerici lisansı sahipleri ve Petrol Kanununa göre arama veya işletme ruhsatnamesi sahibi üreticiler,b) Akaryakıt; rafinerici ile lisansında işlenmiş olmak ve pazarlama projeksiyonları ile uyumlu olduğunu bildirmek kaydıyla, dağıtıcı lisansı sahipleri,c) Akaryakıt sayılan ihrakiye; rafinerici ile lisansında işlenmiş olmak ve pazarlama projeksiyonları ile uyumlu olduğunu bildirmek kaydıyla dağıtıcı ve ihrakiye teslimi lisansı sahipleri,

tarafından ithal edilebilir.

55. Madeni yağlar kimler tarafından ithal edilebilir?

Gümrük Tarife İstatistik Pozisyonu 27 ile başlayan grupta yer alan madeni yağlar;

a) Madeni yağ lisansı almış veya lisansına madeni yağ faaliyeti ile iştigal edebileceği hususu işlenmiş lisans sahipleri,b) Deniz ve hava araçlarında kullanılacak türde olmak kaydıyla, ihrakiye teslimi lisansı sahipleri veya lisansına ihrakiye teslim faaliyeti ile iştigal edebileceği hususu işlenmiş lisans sahipleri (bayiler hariç),c) Lehlerine veya adına hareket eden kişiler adına tanzim edilmiş uygunluk yazısı sahipleri,

tarafından ithal edilebilir.

56. Akaryakıt haricinde kalan Benzol (benzen), Toluol (toluen) ,Solvent nafta(çözücü nafta) v.b petrol ürünlerinin ithalinde gümrükler tarafından talep edilen uygunluk belgesi hangi kurumdan alınır?

Akaryakıt haricinde kalan petrol ürünlerinin ithalinde gümrükler Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu'nun (EPDK) uygunluk yazısı aranır. Bu yazının bir örneği gümrük beyannamesine eklenir.

57. Alkol ve alkollü içkilerin ithalatında gümrükler tarafından talep edilen uygunluk belgesi nereden alınır?

Alkol, alkollü içki ve metanol ithalatında gümrükler tarafından talep edilen uygunluk belgesi Tütün, Tütün Mamulleri ve Alkollü İçkiler Piyasası Düzenleme Kurumu’ndan alınır.

58. Kıymetli madenler, taşlar ve eşyaların ithalatı serbest midir?

Kıymetli madenler (her tür ve şekilde altın ve platin) kıymetli taşlar ve bunlardan mamul eşyaların Türkiye’ye ithalatı serbesttir.

59.Yolcular, beraberlerinde kıymetli madenlerden ve taşlardan yapılmış eşyaları yurda getirebilirler mi?

Yolcular, beraberlerindeki kendilerine ait değeri 15. ABD Dolarını aşmayan ve ticari amaç taşımayan ziynet eşyası niteliğinde kıymetli madenlerden ve taşlardan yapılmış eşyaları yurda getirebilirler.

6. İşlenmemiş kıymetli madenler herkes tarafından ithal edilebilir mi?

İşlenmemiş kıymetli madenler Kıymetli Madenler Borsası üyesi Kıymetli Maden Aracı Kuruluşları tarafından yapılır.

V- TİCARİ OLMAYAN ŞAHSİ MAHİYETTE BAZI EŞYANIN BEDELSİZ İTHALİ

(Kişisel kullanıma özgü, kullanım alanı ve miktar açısından ticari olmayan eşyanın bedelsiz olarak Türkiye gümrük bölgesine serbest dolaşıma girişi esnasında gümrük vergilerinden muafiyet tanınması)

61. Kimler bedelsiz ithalat yapabilir?

Bedelsiz ithalatı yapabilecekler aşağıda belirtilmiştir:

(a) Türkiye’de bir takvim yılında 6 aydan fazla kalmamaları kaydıyla,yurt dışında en az yirmi dört ay ikamet ettikten sonra ikametgahlarını Türkiye’ye nakledenler,(b) Yurt dışındaki milli veya milletlerarası kadrolara atanmış olup, bu görevlerinden dönen kamu görevlileri,(c) Türk vatandaşlığına geçmek suretiyle ikametgahlarını Türkiye’ye nakleden kişiler,

62. Bedelsiz ithalat yoluyla mesleki alet ve makine ithalatı mümkün mü dür?

Yurt dışında iki yıl ikamet edenler ile milli veya milletlerarası kadrolara atanan kişiler, el ile kullanılmak için imal edilmiş veya özellikle elle taşımayı kolaylaştırıcı tertibatla donatılmış alet ve cihazları ithal edebilirler.

63. Ticari olmayan bedelsiz ithalat kapsamında hangi şahsi eşyalar ithal edilebilir?

Bedelsiz ithalat kapsamında, sürücüsünden başka en çok 7 oturma yeri olan ve insan taşıma amacına yönelik olarak üretilmiş otomobiller, steyşın arabalar ve yarış arabaları ile motosiklet ve karavan ile en çok 3 tekerleği olan ve üzerinde bulunan insanın adele gücüyle pedal veya el ile tekerleği döndürmek suretiyle hareket eden ve yolcu taşımalarında kullanılmayan bisiklet ve azami yüklü ağırlığı 75 kg.'ı geçmeyen hafif römork ithal edebilirler.

64. Bedelsiz ithalat kapsamında taşıt araçları ithalatı kaç yılda bir yapılır?

Bedelsiz ithalat kapsamında yer alan taşıt araçları ithalatı aynı kişi tarafından 5 yılda bir yapılır.

65. Bedelsiz ithalat kapsamında ithal edilen araçlarda yaş sınırlaması var mıdır?

Bedelsiz ithalat kapsamında ithal edilen araçlar (kayıt ve model yılı dahil) 3 yıldan eski olamazlar.

66. Bedelsiz ithalat kapsamında taşıt araçlarının ne kadarlık süre için hak sahiplerinin adına kayıtlı olması gerekir?

Özel ulaşım araçlarının,Türkiye’ye son giriş tarihinden en az 6 ay öncesinden talep sahibinin adına kayıtlı olması gerekir.

67. Motorlu kara taşıtları, traktörler, motosikletler ve bunlara ait aksam, parça ve aksesuarların bedelli veya bedelsiz olarak serbest dolaşıma giriş işlemleri hangi gümrük müdürlüğünden yapılır?

Motorlu kara taşıtları, traktörler, motosikletler ve bunlara ait aksam, parça ve aksesuarların bedelli veya bedelsiz olarak serbest dolaşıma giriş işlemleri sadece İstanbul Gümrük ve Muhafaza Başmüdürlüğü'ne bağlı Yeşilköy Otomotiv İhtisas Gümrük Müdürlüğü, İzmit Gümrük ve Muhafaza Başmüdürlüğü'ne bağlı Gebze Otomotiv İhtisas Gümrük Müdürlüğü ve İzmir Gümrük ve Muhafaza Başmüdürlüğü'ne bağlı İzmir Gümrük Müdürlüğü'nden yapılır.

VI- TİCARİ BEDELSİZ İTHALAT

68. Ticari bedelsiz ithalat kapsamında neler ithal edilebilir?

Aşağıdaki maddeler ticari bedelsiz ithalat kapsamındadır:

Ticari teamüllere uygun numune ve maddeler, hediyeler, reklam eşyası,

Daha önce yurda ithal edilmiş mallara ait parçalar (imalat hatası sebebiyle–garanti hükümleri),

Sanayicilerin denemek veya örnek olarak getirtecekleri sanayi mamulleri,

Kamu kuruluşlarına gönderilen eşya,

Daha önce ithal edilmiş olan malların hasarlarının noksanlıklarının giderilmesi amacıyla gönderilen aynı cins eşya,

Yabancı firmaların,Türkiye’deki şubelerine gönderilen büro malzemeleri,

Geçici çıkan vasıtaların değiştirilen motorları ithal edilebilir.

69. Ticari bedelsiz ithalat için hangi mercilere başvurmak gerekmektedir?

Ticari bedelsiz ithalat kapsamında bulunan madde, eşya ve sanayi mamullerinden;

Değeri 6.,-ABD dolarını aşmayanların bedelsiz ithalatı için, Gümrük İdareleri veya posta gümrüklerine,

Değeri 6.,- ABD dolarından fazla olanların bedelsiz ithalatı için, T.C. Gümrük Müsteşarlığı, Gümrükler Genel Müdürlüğü’ne

başvurulması gerekmektedir.

7. Ticari bedelsiz ithal izinlerinin geçerlilik süresi ne kadardır?Bu sürenin uzatılması mümkün müdür?

Ticari bedelsiz ithal izinlerinin geçerlilik süresi, sözkonusu müsaadenin taşıdığı tarihten itibaren altı aydır. İthal izinleri, yürürlük süresi içinde müracaat edilmesi halinde, izin veren merci tarafından altı aya kadar uzatılabilir.

VII- İTHALATTA HAKSIZ REKABETİN ÖNLENMESİ

71. Damping nedir?

Damping; bir pazarı elde etmek veya eldeki stok malı elden çıkarmak için, piyasa fiyatından hatta bazen maliyet fiyatından daha ucuza satmaktır.

72. Sübvansiyon nedir?

İthalata konu ürüne,menşe veya ihracatçı ülke tarafından doğrudan veya dolaylı olarak sağlanan mali katkı (gelir veya fiyat desteği)’dır.

73. Dampinge veya sübvansiyona konu ürün ithalatının yerli üretim dalına verdiği zarar nasıl önlenir?

Dampinge veya sübvansiyona konu olan ithalatın yerli üretim dalına verdiği zarar, İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesi Hakkında Mevzuat hükümleri çerçevesinde önlenir.

74. İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesi Hakkında Mevzuat hükümleri çerçevesinde bir damping veya sübvansiyon başvurusu nereye ve nasıl yapılır?

Dampinge veya sübvansiyona konu ithalattan zarar gördüğünü iddia eden gerçek ve tüzel kişiler 3.1.1999 tarih ve 23861 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Yönetmelik’te dampinge konu olan ithalatla iddia edilen zarar arasındaki nedensel ilişkiyi gösteren delillerle birlikte İthalat Genel Müdürlüğü’ne müracaat edilir.

75. Bir ürün dampinge veya sübvansiyona karşı nasıl korunur?

İthalat Genel Müdürlüğü’nce yapılacak araştırma ve incelemeler sonucunda; dampingli veya sübvansiyonlu ithalatın varlığı ve bu ithalatın zarara neden olduğu belirlendiğinde, bu zararın önlenmesi amacıyla, mevcut mali mükellefiyetlere ilave olarak damping marjı veya sübvansiyon miktarı kadar veya zararı ortadan kaldıracak daha az bir oran veya miktarda dampinge karşı vergi veya telafi edici vergi uygulamasına gidilir.

76. Dampinge ve sübvansiyona karşı vergi uygulanacak madde ve ülkeler nerede yayınlanır?

Dampinge ve sübvansiyona karşı vergi uygulanacak madde ve ülkeler, T.C. Başbakanlık Dış Ticaret Müsteşarlığı tarafından Resmi Gazete’de Tebliğlerle yayınlanır.

VIII- İTHALATTA STANDARDİZASYON MEVZUATININ TEMEL UNSURLARI

77. İthalatta Standardizasyon Mevzuatı nelerden oluşur ve mevzuat internet ortamında nereden takip edilebilir?

İthalata konu mallardan gerekli görülenlerin standardına veya teknik düzenlemesine uygunluğunun veya kalitesinin değerlendirilmesi ve belgelendirilmesi;

6 / 7677 sayılı Türk Standartlarının Uygulanması Hakkında Tüzük,

Dış Ticarette Teknik Düzenlemeler ve Standardizasyon Rejimi Kararı,

Dış Ticarette Teknik Düzenlemeler ve Standardizasyon Yönetmeliği ve bu Yönetmelikte değişiklik yapılmasına ilişkin Yönetmelikler,

Teknik düzenlemelerde veya standartlarda belirtilen esaslar ve Dış Ticaret Müsteşarlığı'nca yayımlanan Tebliğler ile verilen talimatlara göre yapılmaktadır.

Bu konudaki tüm mevzuat Dış Ticaret Müsteşarlığı’nın web sayfasından (www.dtm.gov.tr) incelenebilir.

78. Dış Ticarette Teknik Düzenlemeler ve Standardizasyon Rejimi Kararı’nın ithalat açısından amaçları nelerdir?

Bu Karar’ın amacı; teknik düzenlemeler, standartlar, uygunluk değerlendirmesi ve denetimler çerçevesinde özetle;

a) İthalatta uygulanacak teknik düzenlemeler, standartlar, uygunluk değerlendirmesi ve denetimlerin uluslararası ticarete gereksiz engel teşkil etmesini önlemek ve ticareti geliştirmek;b) İthal ürünlerde düşük kaliteden kaynaklanan haksız rekabeti ve yanıltıcı uygulamaları önlemek, tüketiciyi koruyucu ve kaliteyi yükseltici tedbirleri almak, c) İthal ve yerli ürünler arasında ayrımcılık yaratmayacak şekilde ithal ürünlerin ilgili teknik düzenlemelere uygun ve / veya güvenli olmasını temin etmek; insan sağlığı ve emniyetinin, hayvan ve bitki varlığının ve çevrenin korunması ile kamu ahlakı, kamu düzeni ve kamu güvenliği gereklerini yerine getirmek; d) Teknik düzenlemeler, standartlar, uygunluk değerlendirmesi ve denetimlerde yetkili kuruluşları, yapılacak işlemleri ve uygulama usul ve esaslarını belirlemektir.

79. İthalatta uygunluk değerlendirmesi niçin yapılmaktadır?

İthalatta uygunluk değerlendirmesi; ilgili standart veya teknik düzenlemede belirtilen kriterlere göre, insan sağlığının ve emniyetinin, hayvan veya bitki varlığının veya çevrenin korunmasını, ulusal güvenlik gereklerini veya tüketicinin doğru bilgilendirilmesini sağlamak ve gerekli görülen hallerde performans yönlerinden yapılır.

8. İthalatta uygunluk değerlendirmesi işlemlerinde uygulanan prosedür nedir?

İşlemlere, ithalatçı veya temsilcisinin, ilgili Tebliğlerde belirtilen yetkili kuruluşlara müracaat etmesi üzerine, giriş gümrüğünde yirmidört saat içinde, ithalatçı veya temsilcisi de hazır bulunmak suretiyle başlanır.

Malın laboratuvarda muayene ve deneyleri gerekli görüldüğü takdirde, uygunluk değerlendirmesi yapmakla görevlendirilenler, dört takımı geçmemek üzere, ilgili standart veya teknik düzenlemede belirtildiği kadar veya Dış Ticaret Müsteşarlığı’nca belirlenecek miktarlarda numune alabilirler.İthalatçı veya temsilcisi fiziksel bütünlükleri bozulmuş olsa da belli bir süre sonra numuneleri geri alabilir.

Mal ilgili standardına veya teknik düzenlemeye uygun bulunduğu takdirde, ithalatçı veya temsilcisine malın standardına veya teknik düzenlemeye uygunluğunu belirten belge verilir.

IX- DIŞ TİCARETTE STANDARDİZASYON ( DTS ) TEBLİĞLERİ

81. Dış Ticarette Standardizasyon Tebliğleri’nin başlıcaları nelerdir?

Türk Standardları Enstitüsü’nün Uygunluk Değerlendirmesine Tabi Ürünlere İlişkin 26 / 1 sayılı Dış Ticarette Standardizasyon Tebliği,

Standardı İthalatta Zorunlu Uygulamada Bulunan Ürünlere İlişkin 26 / 2 sayılı DTS Tebliği,

Çevrenin Korunması Yönünden Kontrol Altında Tutulan Atıklara İlişkin 26 / 3 sayılı DTS Tebliği,

Sağlık Bakanlığı Kontrolüne Tabi Ürünlere İlişkin 26 / 4 sayılı DTS Tebliği,

Tarım ve Köyişleri Bakanlığı Kontrolüne Tabi Ürünlere İlişkin 26 / 5 sayılı DTS Tebliği,

Çevrenin Korunması Yönünden Kontrol Altında Tutulan Kimyasallara İlişkin 26 / 6 sayılı DTS Tebliği,

Çevrenin Korunması Yönünden Kontrol Altında Tutulan Yakıtlara İlişkin 26 / 7 sayılı DTS Tebliği

“CE” İşareti Taşıması Gereken Ürünlerin İthalatına İlişkin 24 / 9 sayılı DTS Tebliği,

26 / 1 SAYILI DTS TEBLİĞİ:

82. İthalatta Uygunluk Değerlendirmesi TSE tarafından yapılan ürünler nelerdir ve eğer bir ürün için TSE’den Uygunluk Belgesi alınması gerekiyor ise başvuru ne şekilde yapılacaktır?

26 / 1 sayılı DTS Tebliği eki listelerde yer alan ürünler için TSE’ye başvurmak gerekir.Tebliğ eki listelerde ürünler Gümrük Tarife İstatistik Pozisyon numarası bazında standart numarası ile standart adı da belirtilmek suretiyle yer almaktadır.Ekli listelerde belirtilen Serbest Dolaşıma Giriş Rejimi'ne tabi tutulacak ürünlerin, ilgili standartlarına veya mevzuatına veya teknik belgesine temel gerekler (asgari sağlık, emniyet ve çevrenin korunması, tüketicinin doğru bilgilendirilmesi) yönlerinden uygun olması zorunludur.

Tebliğ eki listelerde yer alan bir ürün için ithalatçı veya temsilcisinin, Tebliğ ekinde yer alan Başvuru Formu’nu tanzim ederek ve diğer istenen belgeleri de ekine koyarak Türk Standartları Enstitüsünün en yakın mahalli temsilciliğine başvurması gerekir.

TSE tarafından yapılan değerlendirmenin olumlu sonuçlanması halinde, ithalatçıya, gümrüklere ibraz edilmek üzere, “Uygunluk Belgesi” verilir. Değerlendirmeden olumsuz sonuç alınması halinde ise, keyfiyet ret sebeplerini de içeren bir yazı ile ilgili firmaya bildirilir ve bu ürünlerin ithalatına gümrük idaresince izin verilmez.

83. Aynı ülkeden aynı ürünün müteakip ithalatlarında her seferinde TSE’den Uygunluk Belgesi alma zorunluluğu var mıdır?

İlgili Tebliğin 2 numaralı ekinde yer alan ve daha önceden yapılmış testlerden olumlu sonuç alan ürünler; tipi, türü, sınıfı, menşei, ithalatçısı ve üreticisinin aynı olduğu müteakip ithalatlarda tekrar teste tabi tutulmaz, evrak üzerinden kontrol edilir. Ancak, ithalatçının test edilen partiden sonra yaptığı ithalatlarda, ürünlerin test edilen ürünlerle aynı ve ilgili mevzuata uygun olup olmadığının kontrolü amacıyla, her takvim yılı içinde bir defa olmak üzere, ithal edilen ürünlerin herhangi bir partisinden alınacak numuneler değerlendirmeye tabi tutulur.

84. Uygunluk değerlendirmesi evrak üzerinden yapılan ürünler var mıdır?

Evet, vardır.Tebliğin 3 numaralı ekinde belirtilen dökme etil alkol, sıvılaştırılmış petrol gazı, çimento, streç film, fren balatası, conta, elektrolitik tel gibi bazı ürünlerin değerlendirmesi evrak üzerinden, gerekirse test yapılmak suretiyle gerçekleştirilir.

26 / 2 SAYILI DTS TEBLİĞİ:

85. İthalatta bir malın ait olduğu standardına ticari kalite yönünden uygunluğunun kontrolü söz konusu mudur? Eğer böyle bir kontrol söz konusu ise hangi malların ithalatında uygulanmaktadır?

26 / 2 sayılı DTS Tebliği ekinde yer alan ürünlerin ithalatında, ürünlerin ilgili standartlarına ticari kalite yönünden uygunluğu Dış Ticaret Müsteşarlığı Bölge Müdürlükleri bünyesindeki Dış Ticarette Standardizasyon Denetmenleri tarafından yapılmaktadır.Listede yer alan ürün grupları özetle yenilen sebzeler, bazı kök ve yumrular, yenilen meyvalar, hayvansal ve bitkisel yağlar, yün ve yapağı ile gıda sanayi müstahzarlarından oluşmaktadır.

86. 26 / 2 sayılı DTS Tebliği uyarınca ithal edilecek zorunlu standardı olan bir ürünün, standardına ticari kalite yönünden uygunluğunun tespiti için Dış Ticaret Müsteşarlığı Bölge Müdürlükleri’ne ne şekilde başvurulacaktır?

26 / 2 sayılı DTS Tebliği eki liste kapsamındaki ürünler için, ithalatçı veya temsilcisi Tebliğ ekinde yer alan Başvuru Formu’nu tanzim ederek, ilgili Dış Ticarette Standardizasyon Denetmenleri Grup Başkanlığı’na başvurur.

Yapılacak değerlendirmenin olumlu sonuçlanması halinde ithalatçıya, gümrüklere ibraz edilmek üzere bir Kontrol Belgesi verilir.Kontrol Belgesi bulunmayan malların ithalatına izin verilmez.

26 / 3 SAYILI DTS TEBLİĞİ:

87. 26 / 3 sayılı “Çevrenin Korunması Yönünden Kontrol Altında Tutulan Atıklara İlişkin Tebliğ”in kapsamı nedir?

26 / 3 sayılı DTS Tebliğ eki Ek I / A ve Ek I / B sayılı listelerde yer alan atık ve metal hurdaların ithalatında, bu atık ve metal hurdaların çevrenin korunması yönünden uygunluğu, Kontrol Belgesi ile veya Uygunluk Yazısı ile, Ek I / C sayılı listede yer alan atıkların çevrenin korunması yönünden uygunluğu ise Uygunluk Yazısı ile belgelenir.Bu belgeler, eşyanın ilgilisine teslimi sırasında; Ek I / B sayılı listede yer alan metal hurdalar için ise kapıdan giriş aşamasında ilgili gümrük idaresince aranır.

88. 26 / 3 sayılı Tebliğ uyarınca nereye, ne şekilde başvurulacaktır?

Tebliğ eki Ek I / A ve B sayılı listelerde yer alan atık ve metal hurdaların ithalatında Kontrol Belgesi alınabilmesi için;

a) Kontrol Belgesi formu (Tebliğin III numaralı eki , 2 nüsha), b) Biri asıl olmak üzere 2 nüsha proforma fatura ve tercümesi c) Ek I / A sayılı listede yer alan atıkların ithalatında; menşe ülkenin resmi kurumu veya akredite edilmiş bir uluslararası gözetim şirketi veya akredite bir laboratuvar tarafından onaylanmış, bu atıkların çevre ve insan sağlığı açısından zararsız olduğuna ve tehlikeli madde ve atıklarla karıştırılmadığına dair analiz belgesi ile ithalatı yapılacak atığın “Kontrole Tabi Atıklar” listesinde belirtilen özel şartları taşıdığını gösteren analiz belgesinin aslı ve yeminli tercüman tarafından yapılmış tercümesi, d) Ek I / B’de yer alan metal hurdaların ithalatında, radyasyon belgesinin aslı ve yeminli tercüman tarafından yapılmış tercümesi, ile Çevre ve Orman Bakanlığı’nca istenecek taahhütname ve diğer bilgi ve belgelerle birlikte malların ihracatçı ülkede çıkış işlemleri tamamlanmadan önce anılan Bakanlığa başvurulması gerekir. e) Tebliğ eki Ek I / C sayılı listede yer alan atıkların ithalatı için; firmaların bu atıkları çevreye duyarlı şekilde kullanacaklarını belgelemeleri halinde, Çevre ve Orman Bakanlığı tarafından süresi bir yıl olan Uygunluk Yazısı verilmektedir.Uygunluk Yazısı alınabilmesi için ithalatçının Tebliğ’de belirtilen bilgi ve belgelerle birlikte Çevre ve Orman Bakanlığı’na müracaat etmesi gerekmektedir.

89. Hangi atıkların ithalatı yasaktır?

26 / 3 sayılı Tebliğ eki Ek: II sayılı listede yer alan atıkların (madenlerin fiziki ve kimyasal işlem artıkları, sondaj atıkları, tarımsal atıklar, ahşap koruma atıkları, deri ve kürk endüstrisinden kaynaklanan atıklar, petrol rafine atıkları, filtre killeri, zift,.. v.s.) serbest bölgeler dahil Türkiye Cumhuriyeti Gümrük Bölgesine girişi yasaktır.

26 / 4 SAYILI DTS TEBLİĞİ:

9. 26 / 4 sayılı DTS Tebliği’nin kapsamı nedir? ( Sağlık Bakanlığı Kontrolüne Tabi Ürünler )

26 / 4 sayılı Tebliğ uyarınca, Tebliğ ekinde yer alan listelerde belirtilen maddelerin ( tıbbi müstahzarların terkibinde bulunan ilaç ham / başlangıç maddeleri, ilaç hammaddeleri üretiminde kullanılan maddeler, tıbbi müstahzarlar ve insan sağlığını etkileyebilecek yüzlerce ürün söz konusu listelerde yer almaktadır.) ithalatında, bu maddelerin insan sağlığı ve güvenliği yönünden uygunluğunun Kontrol Belgesi ile belgelenmesi gerekir.Bu belge, eşyanın ilgilisine teslimi sırasında, ilgili gümrük idaresince aranır.

91. 26 / 4 sayılı Tebliğ uyarınca Kontrol Belgesi alınması için nereye, ne şekilde başvurulacaktır?

Kontrol Belgesi alınabilmesi için; 3 nüsha Kontrol Belgesi formu, proforma fatura veya fatura, analiz sertifikası, menşe ülkenin yetkili mercii tarafından onaylı sağlık sertifikası ve tercümeleri ile Sağlık Bakanlığı'nca istenebilecek diğer belgelerle birlikte adı geçen Bakanlığa veya bu Bakanlıkça yetki verilen taşra teşkilatına başvurulması gerekir.

Doğrudan tüketiciye intikal ettirilecek nitelikteki maddelerin ithalatında, gerek görülen durumlarda aşağıda yer alan bilgilerin Sağlık Bakanlığı’na ibrazı gerekir:

a) İthalatçı firmanın ünvanı ve adresi, b) Malın imal tarihi, muhafaza şartları, seri no, muhteviyatı, kullanma talimatı ve özellikleri, c) Süreli mallarda son kullanma tarihi, d) Kullanım amacı ve günlük dozu.

92. 26 / 4 sayılı Tebliğ uyarınca CE işaretli ürünler için de Kontrol Belgesi aranır mı?

Avrupa Topluluğu mevzuatına göre belgelendirilerek, Avrupa Topluluğu'nda serbest dolaşıma girmiş ürünler için, bu ürünlerle ilgili olarak düzenlenmiş belgelerin ve / veya işaretlerin ( CE İşareti, vs.), Toplulukça aranan mevzuata göre düzenlenip düzenlenmediğinin kontrolü amacıyla, her ürün için uygunluk beyanının Sağlık Bakanlığı'na tevdi edilmesi halinde, doğrudan Kontrol Belgesi verilmektedir.Ancak, ülke koşulları göz önüne alınarak, ilave özellikler aranabilir.Ayrıca, gerekli olduğu hallerde, ithalatçı veya temsilcisinden ürüne ilişkin teknik dosya istenebilir ve teknik dosyadaki bilgi ve belgelere göre ürün kontrole tabi tutulabilir.

26 / 5 SAYILI DTS TEBLİĞİ:

93. 26 / 5 sayılı Tarım ve Köyişleri Bakanlığı’nın Kontrolüne Tabi Ürünlere İlişkin DTS Tebliği’nin kapsamı nedir?

26 / 5 sayılı Tebliğ ekinde yer alan listelerde belirtilen maddelerin ithalatta insan sağlığı ve güvenliği, hayvan ve bitki varlığı veya sağlığı yönlerinden uygunluğu Tarım ve Köyişleri Bakanlığı'nca tespit edilmektedir.

94. 26 / 5 sayılı Tebliğ uyarınca nereye, ne şekilde başvurulacaktır?

26 / 5 sayılı Tebliğ eki listelerde ( Ek I, Ek II / A-B, Ek III, Ek IV, Ek V /A-B, Ek VI-A) yer alan ürünlerin ithalatında ilgili gümrük idaresince Tarım ve Köyişleri Bakanlığı tarafından düzenlenen Kontrol Belgesi aranır.Kontrol Belgesi alınması için; Kontrol Belgesi formu, proforma fatura veya fatura ile ürünün çeşidine göre Tarım ve Köyişleri Bakanlığı'nca istenebilecek diğer belgelerle birlikte adı geçen Bakanlığa veya bu Bakanlıkça yetki verilen taşra teşkilatına başvurulması gerekir.

95. Tarım ve Köyişleri Bakanlığı’nca düzenlenen Kontrol Belgesi’nin aranmadığı ürünler var mıdır?

Tebliğ eki (Ek II-C: Çeşitli hayvan müstahsalları ve Ek VI-B: Çeşitli gıda maddeleri, çeşitli tarım ve su ürünleri) listelerde yer alan ürünlerin ithalatında, Tarım ve Köyişleri Bakanlığı’nca düzenlenen Kontrol Belgesi aranmaz.Ancak, bu ürünlerin ithalatına, adı geçen Bakanlık veya Bakanlığın yetkili birimlerince uygunluğun tespit edilmesi koşuluyla izin verilmektedir.

26 / 6 SAYILI DTS TEBLİĞİ:

96. Kimyasalların ithalatında hangi belgeler aranmaktadır ve bu belgeler nereden temin edilecektir?

Kimyasal maddelerin ithalatında uygulanacak usul ve esaslar 26 / 6 sayılı Tebliğ ile belirlenmiştir.Söz konusu Tebliğ eki Ek: I’de yer alan kimyasalların (ozon tabakasını incelten kimyasallar) ithalatında, bu kimyasalların çevrenin korunması yönünden uygunluğu Çevre ve Orman Bakanlığı tarafından düzenlenecek Kontrol Belgesi ile belgelenir.Bu belge, ithalat esnasında ilgili gümrük idaresince aranır.

26 / 6 sayılı Tebliğ eki Ek: II’de yer alan kimyasalları ithal etmek isteyenlerin ise, Çevre ve Orman Bakanlığı’ndan Kimyasal Madde İthalat Belgesi almaları zorunludur.Bu belge, ithalat esnasında ilgili gümrük idaresince aranır.

97. Kontrol Belgesi ve Kimyasal Madde İthalat Belgesi alınabilmesi için Çevre ve Orman Bakanlığı’na hangi belgelerle başvurulması gerekmektedir?

Kontrol Belgesi alınabilmesi için;

a) Kontrol Belgesi formu ( Tebliğ Ek IV) (2 nüsha), b) Proforma fatura ve tercümesi, c) Analiz sertifikasının aslı ve tercümesi, d) Etiket ve tercümesi ile Çevre ve Orman Bakanlığı’nca istenecek diğer bilgi ve belgelerle birlikte malların ihracatçı ülkede çıkış işlemleri tamamlanmadan önce anılan Bakanlığa başvurulması gerekir.

Kimyasal Madde İthalat Belgesi alınabilmesi için ise, Çevre ve Orman Bakanlığı’nca istenecek bilgi ve belgelerle birlikte anılan Bakanlığa başvurulur.

98. İthalatı yasak olan kimyasallar nelerdir?

İlgili Tebliğ Ek: III’de yer alan kimyasalların ( Polibromlu difenil, poliklorlu bifeniller, poliklorlu terfeniller, polibromlu bifeniller, amyant,…v.s. ) ithalatı yasaktır.

26 / 7 SAYILI DTS TEBLİĞİ:

99. Yakıt ithalatında gümrüklerce herhangi bir belge aranmakta mıdır? Aranmakta ise belgenin nereden alınması gerekir?

26 / 7 sayılı DTS Tebliği’nin I no.lu ekinde yer alan yakıtların ithalatında, bu yakıtların çevrenin korunması yönünden uygunluğu Çevre ve Orman Bakanlığı tarafından düzenlenecek Kontrol Belgesi ile belgelenir. Bu belge, ithalat esnasında ilgili gümrük idaresince aranır.

1. Kontrol Belgesi ne şekilde alınır?

Kontrol Belgesi alınabilmesi için;

a) Kontrol Belgesi formu ( Tebliğ Ek II) (2 nüsha), b) Biri asıl olmak üzere 2 nüsha proforma fatura ve tercümesi,

ile Çevre ve Orman Bakanlığı’nca istenecek diğer bilgi ve belgelerle birlikte malların ihracatçı ülkeden çıkış işlemleri tamamlanmadan önce anılan Bakanlığa başvurulması gerekir.

24 / 9 SAYILI DTS TEBLİĞİ:

11. CE işareti taşıması gereken ürünlerin ithalatına ilişkin uygulama ne şekildedir?

CE işareti taşıması gereken ürünlerin ithalatı ile ilgili 24 / 9 sayılı Dış Ticarette Standardizasyon Tebliği 14.2.24 / 25373 tarih ve sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır.Söz konusu Tebliğ uyarınca; tıbbi cihazların, vücuda yerleştirilebilir aktif tıbbi cihazların, makinelerin, belirli gerilim sınırları dahilinde kullanılmak üzere tasarlanmış elektrikli teçhizatların ve elektromanyetik alan yaratan ve / veya bu alandan etkilenen ürünlerin ithalatında, ithalatçı veya temsilcisi tarafından Türk Standardları Enstitüsü’ne başvurularak uygunluk yazısı alınması gerekmektedir.Söz konusu ürünlerin ilgili Yönetmeliklerine uygun olması zorunludur.TSE’den alınan Uygunluk Yazısı ithalat esnasında gümrük idarelerine verilir.

12. Başvuru ne şekilde yapılacaktır?

Ürünler için ithalatçı veya temsilcisinin Tebliğ ekinde yer alan başvuru formunu doldurarak ürüne ilişkin uygunluk beyanı ile birlikte TSE’ye başvurması gerekmektedir.Başvuru formuna fatura veya proforma fatura fotokopisi, imza sirküleri, vekaletname sureti ve diğer gerekli belgelerin (tescil edilen gümrük beyannamesi, antrepo beyannamesi, özet beyan, taşıma belgesi) eklenmesi gerekir.

13. Avrupa Birliği’nde serbest dolaşıma girmiş ürünler için de uygunluk yazısı gerekir mi?

Avrupa Birliği’nde serbest dolaşıma girmiş ürünlerin ithalatında Tebliğ hükümleri aranmaz ve ilgili gümrük idarelerince bu ürünlerin ithalatına doğrudan izin verilir.Yönetmelikler kapsamında yer alan bu ürünlerde piyasa gözetimi ve denetimi yetkili kuruluşlar tarafından yapılır.

DİĞER ÖNEMLİ DTS TEBLİĞLERİ:

14. Araç dış lastiklerinin ithalatında “Uygunluk Yazısı” nereden alınmalıdır?

4.11.1 ve 4.11.2 Gümrük Tarife İstatistik Pozisyonları kapsamında yer alan ve Serbest Dolaşıma Giriş Rejimi'ne tabi tutulan araç dış lastiklerinin; tip onayı numarası ve ülke kod numarası ile birlikte, "E" tip onayı işaretini veya Avrupa Topluluğu mevzuatına göre belgelendirildiklerini gösteren "e" tip onayı işaretini taşımaları zorunludur.

Bu hususun, Sanayi ve Ticaret Bakanlığı’ndan alınacak uygunluk yazısı ile belgelenmesi gerekir. ( 22 / 6 sayılı “Araç Dış Lastiklerinin İthalatında Uygulanacak Esaslara İlişkin Tebliğ” )

15. Araç dış lastiklerinin ithalatında Garanti Belgesi alınması gerekli midir?

Araç dış lastiği ithal edeceklerin, Sanayi ve Ticaret Bakanlığı'ndan ( Tüketicinin ve Rekabetin Korunması Genel Müdürlüğü ) Garanti Belgesi almak zorunlulukları vardır.

16. Oyuncak ithalatında gümrüklere sunulmak üzere önceden alınması zorunlu olan herhangi bir belge var mıdır?

Oyuncak ithalatı 25 / 35 sayılı DTS Tebliği ile düzenlenmiştir.İthal edilecek oyuncakların, 17.5.22 tarih ve 24758 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Oyuncaklar Hakkında Yönetmeliğe uygun ve güvenli olması zorunludur.

Avrupa Birliği’nde serbest dolaşıma girmemiş, Serbest Dolaşıma Giriş Rejimine tabi tutulmak istenen ve Tebliğ ekindeki listede belirtilen oyuncakların söz konusu Yönetmeliğe uygun olup olmadığına dair denetimler Dış Ticaret Müsteşarlığı Bölge Müdürlüklerine bağlı Dış Ticarette Standardizasyon Denetmenleri Grup Başkanlıklarınca yapılır.

Oyuncakların ithali için ithalatçı veya temsilcisinin tebliğ ekinde yer alan Başvuru Formu’nu tanzim ederek Dış Ticarette Standardizasyon Denetmenleri Grup Başkanlığı’na başvurması gerekir.Ürünün ilgili mevzuat hükümlerine uygun olması halinde, ithalatçıya veya temsilcisine, gümrüklere ibraz edilmek üzere uygunluk belgesi verilir.

17. Deterjan ürünlerinin ithalatında gümrüklere sunulmak üzere önceden alınması zorunlu olan herhangi bir belge var mıdır?

Deterjan ürünlerinin ithalatı 25 / 32 sayılı DTS Tebliği ile düzenlenmiştir.İthal edilecek deterjan ürünlerinin, Gıda Maddelerinin ve Umumi Sağlığı İlgilendiren Eşya ve Levazımın Hususi Vasıflarını Gösteren Tüzüğe uygun ve güvenli olması zorunludur.

İthalatçı veya temsilcisinin, ithal edilecek ve Tebliğ eki listede yer alan deterjan ürünleri hakkında Sağlık Bakanlığı’na ya da gümrük girişinin yapılacağı yerin İl Sağlık Müdürlüğü’ne başvurması gerekmektedir.Bildirimin yapıldığına dair Bakanlıkça veya Bakanlığın İl Sağlık Müdürlüklerince düzenlenen Bildirim Kayıt Yazısının bir örneği, aslına uygunluğu ithalatçı veya temsilcisi tarafından firma kaşesi ve imzasıyla onaylandıktan sonra, her ithalat işlemi için gümrük idaresine ibraz edilir.

18. Kozmetik ürünlerinin ithalatı ne şekilde yapılmaktadır?

Kozmetik ürünlerinin ithalatı 25 / 23 sayılı DTS Tebliği ile düzenlenmiştir.İthal edilecek kozmetik ürünlerinin Kozmetik Yönetmeliğine uygun ve güvenli olması zorunludur.

İthalatçı veya temsilcisinin, piyasaya ilk kez arz edilecek Tebliğ eki listede yer alan kozmetik ürünleri hakkında söz konusu Yönetmelik hükümlerine uygun olarak bildirimde bulunmak üzere Sağlık Bakanlığına ya da Bakanlığın İl Sağlık Müdürlüklerine başvurması gerekir.

Bildirimin yapıldığına dair Bakanlıkça düzenlenen ve ithalatçının ünvanı ile vergi numarasının bulunduğu yazının bir örneği, aslına uygunluğu ithalatçı veya temsilcisi tarafından firma kaşesi ve imzasıyla onaylandıktan sonra, her ithalat işlemi için gümrük idaresine ibraz edilir.Söz konusu yazının ibraz edilmemesi halinde ürünün ithalatına gümrük idarelerince izin verilmez.

X- DIŞ TİCARETTE STANDARDİZASYON MEVZUATINDA BAHSİ GEÇEN ÇEŞİTLİ KELİMELERİN ANLAMLARI İLE BELGELERİN TANIMLARI

19. Standardizasyon ne demektir?

Belirli bir faaliyetten ekonomik ve sosyal fayda sağlamak üzere, bütün ilgili tarafların katkı ve işbirliği ile standartlar, teknik düzenlemeler ve uygunluk değerlendirmesi işlemlerini içerecek şekilde belirli kurallar koyma ve bu kuralları uygulama işlemini ifade eder.

11. Zorunlu standard ne demektir?

İlgili Bakanlıkça zorunlu uygulamaya konulan Türk Standardını ifade eder.

111. Uygunluk Değerlendirmesi ne anlama gelir?

Ürünün, ilgili teknik düzenlemeye uygunluğunun test edilmesi, muayene edilmesi ve / veya belgelendirilmesine ilişkin her türlü faaliyeti ifade eder.

112. Teknik Düzenleme ne demektir?

Bir ürünün, ilgili idari hükümler de dahil olmak üzere, özellikleri, işleme ve üretim yöntemleri, bunlarla ilgili terminoloji, sembol, ambalajlama, işaretleme, etiketleme ve uygunluk değerlendirmesi işlemleri hususlarından biri veya birkaçını belirten ve uyulması zorunlu olan her türlü düzenlemeyi ifade eder.

113. TSE –EN –ISO 9 Belgesi nedir?

Üretimin tüm evrelerinde belirli bir kalitenin sağlanması, garanti edilmesi ve sürdürülmesi için üretim sürecinde uygulanan etkin bir kalite yönetim sistemini belirleyen standartlara sahip olunduğunu gösteren belgeyi ifade eder.

114. AQAP Belgesi nedir?

Milli Savunma Bakanlığı tarafından verilen, "Endüstriyel Kalite Güvence Seviye Belgesi"ni ifade eder.

115. GMP Belgesi nedir?

Sağlık Bakanlığı tarafından ilaç sanayicilerine verilen ve üretimin her aşamasında gerekli kalite kontrolünün yapıldığını gösteren "İyi İmalat Uygulamaları Belgesi"ni ifade eder.

116. İmalat Yeterlilik Belgesi nedir?

"Araçların İmal, Tadil ve Montajı Hakkında Yönetmelik" hükümlerine göre münhasıran otomotiv imalatçılarına Sanayi ve Ticaret Bakanlığı tarafından verilen ve prototip araçların ilgili teknik mevzuata uygunluğunu gösteren belgeyi ifade eder.

117. CE İşareti nedir?

Bir ürünün, Avrupa Topluluğu tarafından hazırlanan; ortak özellikleri itibariyle sınıflandırılmış ürün gruplarının uyması gereken asgari sağlık, emniyet, çevre ve tüketicinin korunması koşullarını düzenleyen bağlayıcı mevzuata uygunluğunu gösteren işareti ifade eder.

118. E İşareti nedir?

"Tekerlekli Araçların, Araçlara Takılan ve / veya Araçlarda Kullanılan Aksam ve Parçaların Müşterek Teknik Talimatlarının Kabulü ve Bu Talimatlar Temelinde Verilen Onayların Karşılıklı Tanınması Koşullarına Dair Anlaşma" kapsamında verilen ve otomotiv ürünlerinin ilgili mevzuatına uygunluğunu gösteren işareti ifade eder.

119. e İşareti nedir?

Otomotiv ürünlerinin ilgili Avrupa Topluluğu mevzuatına uygunluğunu gösteren işareti ifade eder.

12. Tip Onayı Belgesi nedir?

Sanayi ve Ticaret Bakanlığı tarafından münhasıran otomotiv imalatçılarına verilen ve prototip araç, sistem, aksam veya ayrı teknik üniteye ait tipin, ilgili mevzuata uygunluğunu gösteren belgeyi ifade eder.

XI- İTHALATTA GÖZETİM VE KORUNMA ÖNLEMLERİ MEVZUATI

121. İthalatta Gözetim ve Korunma önlemleri alınmasına imkan tanıyan başlıca mevzuatlar nelerdir ve mevzuat internet ortamında incelenebilir mi?

A) Gözetim ve Korunma Önlemleri ( Tekstil Harici ) İthalatta Korunma Önlemleri Hakkında Karar ve Korunma Önlemleri Yönetmeliği, İthalatta Gözetim Uygulanması Hakkında Karar ve Gözetim Uygulanması Yönetmeliği, Çin Halk Cumhuriyeti Menşeli Malların İthalatında Korunma Önlemleri Hakkında Karar ve Korunma Önlemleri Yönetmeliği,B) Tekstil ve Konfeksiyon Ürünlerinde Gözetim ve Korunma Önlemleri Belirli Tekstil Ürünleri İthalatında Gözetim ve Korunma Önlemleri Hakkında Karar ve Yönetmeliği, İkili Anlaşmalar, Protokoller veya Diğer Düzenlemeler Kapsamı Dışında, Belirli Ülkeler Menşeli Tekstil Ürünleri İthalatında Gözetim ve Korunma Önlemleri Hakkında Karar ve Yönetmeliği,C) Kota ve Tarife Kontenjanı İdaresi İthalatta Kota ve Tarife Kontenjanı İdaresi Hakkında Karar ve Yönetmeliği. Bu konudaki tüm mevzuat Dış Ticaret Müsteşarlığı’nın web sayfasından (www.dtm.gov.tr) incelenebilir.

122. İthalatta gözetim ne demektir?

Bir malın ithalatında kaydedilecek gelişmelerin Dış Ticaret Müsteşarlığı İthalat Genel Müdürlüğü’nce düzenlenecek “Gözetim Belgesi” ile izlenmesidir. Gözetim kararı, Gözetim Belgesi düzenlenmesi yoluyla ileriye yönelik olarak veya gerçekleşen ithalatı değerlendirmek üzere geçmişe dönük olarak uygulanabilir.

123. Gözetime tabi ürünlerin ithalatı nasıl gerçekleştirilir?

Gözetime tabi bir ürün ancak “Gözetim Belgesi” nin ilgili gümrük idaresine ibrazı halinde ithal edilebilir.

124. Gözetime tabi ürünlerin ithalatında herhangi bir kısıtlama var mıdır?

Gözetime tabi ürünlerin ithalatında miktar ve / veya değer sınırlaması olmayıp, her isteyen ithalatı gerçekleştirebilir.

125. Korunma önlemi ne demektir?

Bir malın benzer veya doğrudan rakip mallar üreten yerli üreticiler üzerinde ciddi zarar tehdidi yaratacak şekilde artan miktar ve / veya şartlarda ithal edilmesi halinde bu zarar veya zarar tehdidini ortadan kaldırmak amacıyla ve sadece zararla sınırlı kalmak kaydıyla alınan önlemleri ifade eder.Korunma önlemi; gümrük vergisinde artış yapılması, ek mali mükellefiyet getirilmesi, miktar / değer kısıtlaması, tarife kontenjanı uygulaması veya bunların birlikte uygulanması şeklinde olabilir.

126. Zarar veya zarar tehdidinin tespiti ve değerlendirilmesinde Müsteşarlıkça hangi faktörler dikkate alınır?

Dikkate alınan başlıca faktörlere aşağıda yer verilmektedir:

a) İthalatın hacmi, ithalatta mutlak rakamlar itibariyle ya da yerli üretime veya tüketime göre nispi olarak bir artış olup olmadığı, b) İthalat fiyatları, yerli üreticiler tarafından üretilen benzer veya doğrudan rakip malın fiyatına oranla belirgin bir fiyat düşüklüğü olup olmadığı, c) Üretim, verimlilik, kapasite kullanımı, satışlar, pazar payı, kar / zarar ve istihdam gibi belli bazı ekonomik göstergelerdeki gelişmelerin benzer veya doğrudan rakip mallar üreten yerli üreticiler üzerindeki etkisi.

127. Korunma önlemi alınması için kimler başvuruda bulunabilir?

İlgili gerçek ve tüzel kişiler veya bunların bağlı bulundukları Meslek Kuruluşları ya da Odalar korunma önlemi alınması için başvuruda bulunabilirler.

128. Korunma önlemi alınması için başvuru nasıl olmalıdır?

Korunma önlemi başvurusu ile ilgili olarak; bir dilekçe ekinde hazırlanacak dosyada bazı temel bilgilere yer verilmesi gerekmektedir.Temel olarak bir başvuru dosyasının ithalatta artış olduğu, ciddi zararın veya ciddi zarar tehdidinin varlığı ve illiyet bağı ( ithalat artışı ile ciddi zarar arasında ) olduğu iddialarını içermesi gerekmektedir.Tam ve eksiksiz olarak yapılacak bir korunma önlemi başvurusunda yer verilmesi gereken bu temel tespitlerin yanı sıra bu tespitlere nasıl ulaşıldığı gerekçeleri ile birlikte açıklanmalıdır.

129. Korunma önlemi alınması için başvuru nereye yapılır?

Korunma önlemi başvurusu;
Dış Ticaret Müsteşarlığı
İthalat Genel Müdürlüğü
Korunma Önlemleri Dairesi
Adres: İnönü Bulvarı No:36,
651 Emek-Ankara
Tel : 312-24 77 17
Faks: 312-212 87 65 veya 212 87 11
E-Posta: korunma@dtm.gov.tr
Web Sitesi: www.dtm.gov.tr
adresine yapılır.

13. Bugüne kadar yayınlanmış olan İthalatta Gözetim ve Korunma Önlemlerine ilişkin başlıca Tebliğler nelerdir?

Korunma Önlemlerine İlişkin Başlıca Tebliğler:

İthalatta Korunma Önlemlerine İlişkin Tebliğ (26/4) "Ayakkabı" (5.1.26 / 2644 tarih ve sayılı Resmi Gazete)

İthalatta Korunma Önlemlerine İlişkin Tebliğ (26/3) "Tuz" (5.1.26 / 2644 tarih ve sayılı Resmi Gazete)

İthalatta Korunma Önlemlerine İlişkin Tebliğ (26/2) "Buharlı Ütüler" (5.1.26 / 2644 tarih ve sayılı R.G.)

İthalatta Korunma Önlemlerine İlişkin Tebliğ (26/1) "Elektrikli Süpürge" (5.1.26 / 2644 tarih ve sayılı R.G.)

İthalatta Kota Ve Tarife Kontenjanı İdaresine İlişkin Tebliğ (25/6) "Voltmetre, Ampermetre" (27.8.25 / 25919 tarih ve sayılı R.G.)

İthalatta Korunma Önlemlerine İlişkin Tebliğ (25/7) "Elektronik Voltmetre, Elektronik Ampermetre, Ölçü Transformatörleri" (13.7.25 / 25874 tarih ve sayılı R.G.)

İthalatta Kota Ve Tarife Kontenjanı İdaresine İlişkin Tebliğ (25/2) (3.7.25 - 25864 tarih ve sayılı R.G.)

İthalatta Kota Ve Tarife Kontenjanına İlişkin Tebliğ "Vantilatör" (24/2) (7.1.24 - 2566 tarih ve sayılı R.G.)

İthalatta Korunma Önlemlerine İlişkin Tebliğ "Voltmetre, Ampermetre, Ölçü Trafoları" (24/5) (17.7.24 - 25525 tarih ve sayılı R.G.)

İthalatta Korunma Önlemlerine İlişkin Tebliğ "Çerçevesiz Aynalar" (24/4) (17.7.24 - 25525 tarih ve sayılı R.G.)

İthalatta Korunma Önlemlerine İlişkin Tebliğ "Cam Eşya" (24/3) (17.7.24 - 25525 tarih ve sayılı R.G.)

İthalatta Korunma Önlemlerine İlişkin Tebliğ "Aktif Hale Getirilmiş Toprak Ve Killer" (24/2) (17.7.24 - 25525 tarih ve sayılı R.G.)

İthalatta Korunma Önlemlerine İlişkin Tebliğ "Termometre" (24/1) (17.7.24 - 25525 tarih ve sayılı R.G.)

İthalatta Gözetim Ve Korunma Önlemlerine İlişkin Tebliğ "Oto Ampulleri" (24/12) (9.5.24 - 25457 tarih ve sayılı R.G.)

İthalatta Gözetim Ve Korunma Önlemlerine İlişkin Tebliğ "Gözlükler Ve Güneş Gözlükleri" (24/1) (18.4.24 - 25437 tarih ve sayılı R.G.)

İthalatta Gözetim Ve Korunma Önlemlerine İlişkin Tebliğ "Ayakkabı Değişiklik" (21.4.24 - 2544 tarih ve sayılı R.G.)

İthalatta Gözetim Ve Korunma Önlemlerine İlişkin Tebliğ "Küçük Ev Aletleri" (24/6) (18.4.24 - 25437 tarih ve sayılı R.G.)

İthalatta Gözetim Ve Korunma Önlemlerine İlişkin Tebliğ "Çuval" (24/5) (21.1.24 - 25353 tarih ve sayılı R.G.)

İthalatta Gözetim Ve Korunma Önlemlerine İlişkin Tebliğ "Bisiklet Çerçeveleri" (24/4) (16.1.24 - 25348 tarih ve sayılı R.G.)

İthalatta Gözetim Ve Korunma Önlemlerine İlişkin Tebliğ "Bisiklet" (24/3) (16.1.24 - 25348 tarih ve sayılı R.G.)

İthalatta Gözetim Ve Korunma Önlemlerine İlişkin Tebliğ "Porselen" (24/2) (16.1.24 - 25348 tarih ve sayılı R.G.)

İthalatta Gözetim Ve Korunma Önlemlerine İlişkin Tebliğ "Ayakkabı" (24/1) (16.1.24 - 25348 tarih ve sayılı R.G.)

İthalatta Gözetim Ve Korunma Önlemlerine İlişkin Tebliğ " Gözlük Aksam Ve Parça" (23/21) (31.12.23 - 25333 tarih ve sayılı R.G.)

İthalatta Gözetim Ve Korunma Önlemlerine İlişkin Tebliğ "Diş Fırçaları" (23/2) (31.12.23 - 25333 tarih ve sayılı R.G.)

İthalatta Gözetim Ve Korunma Önlemlerine İlişkin Tebliğ "Sandıklar, Bavullar, Çantalar Vb." (23/19) (31.12.23 - 25333 tarih ve sayılı R.G.)

İthalatta Gözetim Ve Korunma Önlemlerine İlişkin Tebliğ "Musluklar" (23/18) (31.12.23 - 25333 tarih ve sayılı R.G.)

İthalatta Gözetim Ve Korunma Önlemlerine İlişkin Tebliğ "Sofra Mutfak Eşyası İle Çatallar Kaşıklar" (23/17) (31.12.23 - 25333 tarih ve sayılı R.G.)

İthalatta Gözetim Ve Korunma Önlemlerine İlişkin Tebliğ "Polistren" (23/16) (31.12.23 - 25333 tarih ve sayılı R.G.)

İthalatta Gözetim Ve Korunma Önlemlerine İlişkin Tebliğ "Gözlük Camları" (23/15) (31.12.23 - 25333 tarih ve sayılı R.G.)

İthalatta Gözetim Ve Korunma Önlemlerine İlişkin Tebliğ "Sıhhi Tesisat Muslukları" (23/11) (12.9.23 - 25227 tarih ve sayılı R.G.)

İthalatta Gözetim Ve Korunma Önlemlerine İlişkin Tebliğ "Buharlı Ütüler" (23/1) (27.8.23 - 25212 tarih ve sayılı R.G.)

İthalatta Gözetim Ve Korunma Önlemlerine İlişkin Tebliğ "Diğer Telefon Cihazları İle Aksam Ve Parçalar" (23/9) (27.8.23 - 25212 tarih ve sayılı R.G.)

İthalatta Gözetim Ve Korunma Önlemlerine İlişkin Tebliğ "Çuvallar" (23/8) (6.7.23 - 25159 tarih ve sayılı R.G.)

İthalatta Gözetim Ve Korunma Önlemlerine İlişkin Tebliğ "Düz Cam" (23/7) (28.6.23 - 25152 tarih ve sayılı R.G.)

İthalatta Gözetim Ve Korunma Önlemlerine İlişkin Tebliğ "Cam Eşya" (23/6) (1.5.23 - 2514 tarih ve sayılı R.G.)

İthalatta Gözetim Ve Korunma Önlemlerine İlişkin Tebliğ "Bisiklet Aksam Ve Parça" (23/5) (1.5.23-2595 tarih ve sayılı R.G.)

İthalatta Gözetim Ve Korunma Önlemlerine İlişkin Tebliğ "Bisiklet" (23/4) (1.5.23-2595 tarih ve sayılı R.G.)

İthalatta Gözetim Ve Korunma Önlemlerine İlişkin Tebliğ "Polistiren" (23/3) (11.1.23-2499 tarih ve sayılı R.G.)

İthalatta Gözetim Ve Korunma Önlemlerine İlişkin Tebliğ "Musluk" (23/2) (11.1.23-2499 tarih ve sayılı R.G.)

İthalatta Gözetim Ve Korunma Önlemlerine İlişkin Tebliğ "Gözlük Camları" (23/1) (11.1.23-2499 tarih ve sayılı R.G.)

İthalatta Gözetim Ve Korunma Önlemlerine İlişkin Değişiklik Tebliği "Motosiklet Ve Bisiklet İç Dış Lastiği" (22/1) (31.12.22 tarihli R.G.)

İthalatta Gözetim Ve Korunma Önlemlerine İlişkin Değişiklik Tebliği "Gözlük Camları" (22/8) (31.12.22 tarihli R.G.)

İthalatta Gözetim Ve Korunma Önlemlerine İlişkin Tebliğ "Düz Cam" (22/7) (24.9.22 tarihli R.G.)

İthalatta Gözetim Ve Korunma Önlemlerine İlişkin Tebliğ "Güneş Gözlükleri Ve Gözlük Çerçeveleri" (22/6) (24.9.22 tarihli R.G.)

İthalatta Gözetim Ve Korunma Önlemlerine İlişkin Tebliğ "Vantilatörler" (22/5) (24.9.22 tarihli R.G.)

İthalatta Gözetim Ve Korunma Önlemlerine İlişkin Tebliğ "İzolatör" (22/4) (11.6.22 tarihli R.G.)

İthalatta Gözetim Ve Korunma Önlemlerine İlişkin Tebliğ "Sofra, Mutfak, Tuvalet, Yazıhane, Ev Tezyinatı Ve Benzeri İşler İçin Cam Eşya" (22/3) (9.5.22 tarihli R.G.)

İthalatta Gözetim Ve Korunma Önlemlerine İlişkin Tebliğ "Motosiklet Ve Bisikletlerde Kullanılan İç Ve Dış Lastikler" (22/2) (19.2.22 tarihli R.G.)

İthalatta Gözetim Ve Korunma Önlemlerine İlişkin Tebliğ "Camdan Gözlük Camları" (22/1) (19.2.22 tarihli R.G.)

İthalatta Gözetim Ve Korunma Önlemlerine İlişkin Tebliğ "Seramikten Olan Elektrik İzolatörleri" (21/1) (13.11.21 tarihli R.G.)

İthalatta Gözetim Ve Korunma Önlemlerine İlişkin Tebliğ "Gözlük Çerçeveleri Ve Güneş Gözlükleri" (21/9) (13.11.21 tarihli R.G.)

İthalatta Gözetim Ve Korunma Önlemlerine İlişkin Tebliğ " Şerit Metre" (21/8) (4.11.21 tarihli R.G.)

Çin Halk Cumhuriyeti Ve Rusya Federasyonu Menşeli, Seramikten Olan Elektrik İzolatörlerinin İthalatında Soruşturma Açılmasına İlişkin Tebliğ (21/5) (11.7.21 tarihli R.G.)

İran İslam Cumhuriyeti Menşeli, “Sofra, Mutfak, Tuvalet, Yazıhane, Ev Tezyinatı Ve Benzeri İşler İçin Cam Eşya” İthalatında Soruşturma Açılmasına Ve Geçici Önlem Alınmasına İlişkin Tebliğ (21/4) (9.6.21 tarihli R.G.)

Çin Halk Cumhuriyeti Menşeli Motosiklet Ve Bisikletlerde Kullanılan İç Ve Dış Lastiklerin İthalatında Soruşturma Açılmasına İlişkin Tebliğ (21/3) (12.5.21 tarihli R.G.)

Çin Tayvan'ı Menşeli Porselenden Sofra Ve Mutfak Eşyası İthalatında Gözetim Uygulamasına İlişkin Tebliğ (99/3) (24.9.1999 tarihli R.G.)

Rusya Federasyonu Ve Ukrayna Menşeli Bazı Ürünlerin İthalatında Gözetim Uygulamasına İlişkin Tebliğ (96/1)

Gözetim Uygulanmasına İlişkin Başlıca Tebliğler:

İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (26/2) "Fasulye" (7.2.26 – 2673 tarih ve sayılı R.G.)

İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (26/1) "Sarımsak" (7.1.26 - 2646 tarih ve sayılı R.G.)

İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (25/17) "Heykeltraşlık Sanatına Göre Yontulmuş Mermerden Salon Süs Eşyaları" (3.9.25 - 25925 tarih ve sayılı R.G.)

İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (25/16) "Dokunmuş Mensucat" (27.8.25 - 25919 tarih ve sayılı R.G.)

İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (25/15) "Voltmetre" (29.7.25 - 2589 tarih ve sayılı R.G.)

İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (25/14) "Ayna" (29.7.25 - 2589 tarih ve sayılı R.G.)

İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (25/13) "Demir Ve Çelikten Yassı Hadde Mamülleri" (13.7.25 - 25874 tarih ve sayılı R.G.)

İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (25/12) "Banyo Küvetleri, Duşlar, Hidro Banyo Sistemleri" (8.7.25 - 25869 tarih ve sayılı R.G.)

İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (25/11) "Ağartma Toprağı-Asit Aktivasyonlu Killer" (24.6.25 - 25855 tarih ve sayılı R.G.)

İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (25/1) "Tohumluk Olmayan Mısır" (21.6.25 - 25852 tarih ve sayılı R.G.)

İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (25/9) "Seramikten Elektrik İzolatörleri" (16.6.25 - 25847 tarih ve sayılı R.G.)

İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (25/8) "Tatlı Biberler, Kırmızı Biber, Yer Fıstığı" (28.5.25 - 25828 tarih ve sayılı R.G.)

İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (25/7) "Transmisyon Kolonları" (11.5.25 - 25812 tarih ve sayılı R.G.)

İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (25/6) "Çantalar" (15/3/25 - 25756 tarih ve sayılı R.G.)

İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (25/5) "Bademler, Cevizler" (3/3/25 - 25744 tarih ve sayılı R.G.)

İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (25/4) "Şenlik Fişekleri, İşaret Fişekleri, Yağmur Fişekleri, Sis İşaretleri Ve Diğer Pirotekni Eşyası" (29/1/25 - 25711 tarih ve sayılı R.G.)

İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (25/3) "Tornavidalar" (29/1/25 - 25711 tarih ve sayılı R.G.)

İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (25/2) "Mumlar" (29/1/25 - 25711 tarih ve sayılı R.G.)

İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (25/1) "Şırıngalar" (29/1/25 - 25711 tarih ve sayılı R.G.)

İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (24/2) "Vidalar" (26.12.24 - 25682 tarih ve sayılı R.G.)

İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (24/19) "Plastikten Eşya" (2.11.24 - 25646 tarih ve sayılı R.G.)

İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (24/18) "Diğer Şerit Metreler" (2.11.24 - 25646 tarih ve sayılı R.G.)

İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (24/17) "Meyve Sıkacakları" (22.1.24 - 25621 tarih ve sayılı R.G.)

İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (24/16) "Hoparlör" (22.1.24 - 25621 tarih ve sayılı R.G.)

İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (24/15) "Granit" (22.1.24 - 25621 tarih ve sayılı R.G.)

İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (24/14) "Fırçalar" (4.1.24 - 2563 tarih ve sayılı R.G.)

İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (24/13) "Oyuncaklar" (4.1.24 - 2563 tarih ve sayılı R.G.)

İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (24/11) "Cam Eşya" (26.9.24 - 25595 tarih ve sayılı R.G.)

İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (24/1) "Meyve Sıkacakları" (28.8.24 - 25567 tarih ve sayılı R.G.)

İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (24/9) "Hoparlörler" (28.8.24 - 25567 tarih ve sayılı R.G.)

İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (24/7) "Voltmetre, Ampermetre, Ölçü Trafoları" (18.7.24 - 25526 tarih ve sayılı R.G.)

İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (24/6) "Aynalar" (18.7.24 - 25526 tarih ve sayılı R.G.)

İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (24/4) "Aktif Hale Getirilmiş Toprak Ve Killer" (18.7.24 - 25526 tarih ve sayılı R.G.)

İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (24/3) "Termometreler" (18.7.24 - 25526 tarih ve sayılı R.G.)

İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (24/2) "Halılar" (18.7.24 - 25526 tarih ve sayılı R.G.)

İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (24/1) "Karolar" (18.7.24 - 25526 tarih ve sayılı R.G.)

Tekstil ve Konfeksiyon Ürünleri İthalatında Gözetim ve Korunma Önlemlerine İlişkin Başlıca Tebliğler:

Tekstil Ve Konfeksiyon İthalatının Kayda Alınmasına İlişkin Tebliğ – İthalat (26/21) (31/12/25 - 264 tarih ve sayılı R.G.)

Çift Taraflı Kontrol Sistemi Kapsamında Kota Uygulanan Tekstil Ürünlerinin İthaline İlişkin Tebliğ (26/1) (27.12.25 - 2636 tarih ve sayılı R.G.)

Tek Taraflı Kontrol Sistemi Kapsamında Kotaya Tabi Tekstil Ürünlerine Ait Kotaların Dağıtımı Ve Yönetimine İlişkin Tebliğ (26/2) (27/12/25 - 2636 tarih ve sayılı R.G.)

Belirli Üçüncü Ülkelerde İşlem Gördükten Sonra Geri İthal Edilen Belirli Tekstil Ürünlerine Ve Giyim Eşyasına Uygulanan Ekonomik Etkili Hariçte İşleme Rejimi Tebliği (26/3) (27/12/25 - 2636 tarih ve sayılı R.G.)

Belirli Tekstil Ve Konfeksiyon Ürünlerinin İthalatında Gözetim Ve Korunma Önlemlerine İlişkin Tebliğ "ÇHC Kota Tebliği" (25/9) (17/12/25 - 2626 tarih ve sayılı R.G.)

Belirli Tekstil Ve Konfeksiyon Ürünlerinin İthalatında Gözetim Ve Korunma Önlemlerine İlişkin Tebliğ (25/8) (2/1/25 - 25972 tarih ve sayılı R.G.)

İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ "Vietnam, Özbekistan, Türkmenistan Menşeli Tekstil Ürünleri" (24/21) (31.12.24 / 25687 tarih ve sayılı R.G.)

İran Menşeli Naylon Tekstürize İplik İthalatına Yönelik Olarak Gözetim Önlemi Alınmasına İlişkin Tebliğ (21/6)

XII- KOTA VE TARİFE KONTENJANI:

131. atın miktar ve / veya değer kısıtlamasına tabi tutulması halinde kota dağıtımı kim tarafından ve ne şekilde yapılır ?

Belirlenen kotaların dağıtımı Dış Ticaret Müsteşarlığı tarafından mevzuatta belirlenmiş usullere göre yapılır.

132. Kotaya tabi ürünlerin ithalatı nasıl gerçekleştirilir?

Kotaya tabi bir ürün ancak Dış Ticaret Müsteşarlığınca (İthalat Genel Müdürlüğü) düzenlenecek ‘’İthal Lisansı’’ nın ilgili gümrük idaresine ibrazı halinde ithal edilebilir.

133. Tarife Kontenjanı ne demektir?

Tarife Kontenjanı , bir mal veya mal grubunun ithalatında uygulanmakta olan gümrük vergisi oranlarında, belirli bir miktar veya değer için indirim yapılması veya muafiyet sağlanmasını ifade eder.

134. Tarife Kontenjanı uygulamasının amacı nedir?

Tarife Kontenjanı uygulaması, ülke ekonomisinin ihtiyacı olan girdilerin / ürünlerin yıllık ya da dönemler itibariyle ithal şartlarının kolaylaştırılarak ithalinin yapılmasını temine yöneliktir.

135. Tarife Kontenjanına konu olan mallar nasıl duyurulur?

Tarife Kontenjanı uygulanacak mallar Dış Ticaret Müsteşarlığı’nın Tebliğleriyle Resmi Gazete’de yayımlanarak duyurulur.

136. Tarife Kontenjanının kullanım usulleri nasıl belirlenir?

Tarife kontenjanlarının kullanım usulleri Dış Ticaret Müsteşarlığınca belirlenmektedir.Tarife kontenjanları kapsamında yapılacak ithalatta, Dış Ticaret Müsteşarlığınca (İthalat Genel Müdürlüğü) düzenlenecek İthal Lisansının ithalatçı tarafından gümrük idaresine ibrazı gerekmektedir.

137. Tarım ürünlerinde tarife kontenjanları ne zaman açılmaktadır?

Tarım ürünlerindeki tarife kontenjanları, hem iç koşullara hem de uluslararası yükümlülüklere bağlı olarak gerçekleştirilmekte ve mevsim ve iklim şartlarına geniş ölçüde bağımlı bulunan tarımsal üretimin, miktar ve kalite olarak yetersiz kaldığı durumlarda açılmaktadır.

138. Sanayi ürünlerinde açılan tarife kontenjanlarına konu olan maddeler nelerdir?

Sanayi ürünlerinde açılan tarife kontenjanları, sanayinin hammadde ihtiyacının ucuz yoldan temini amacına yöneliktir.Tekstil ve konfeksiyon sanayi ürünleri, sıcak ve soğuk haddelenmiş sac, akrilonitril, petrol yağları ve petrol gazları başta olmak üzere bazı sanayi ürünlerinde tarife kontenjanı uygulanmaktadır.

139. Tarım ve sanayi ürünleri ithalatında açılan tarife kontenjanları internet ortamında nereden takip edilebilir?

Dış Ticaret Müsteşarlığı’nın web sayfasından (www.dtm.gov.tr) dış ticaret mevzuatı / ithalat mevzuatı kısmına girilerek tebliğler incelenebilir.

XIII- DIŞ TİCARETTE YARARLANILABİLECEK BAŞLICA İNTERNET SİTELERİ:

http://www.kuto.org.tr ( Kuşadası Ticaret Odası )

http://www.dtm.gov.tr ( Dış Ticaret Müsteşarlığı )

http://www.hazine.gov.tr ( Hazine Müsteşarlığı )

http://www.gumruk.gov.tr/ ( Gümrük Müsteşarlığı )

http://gumrukler.gumruk.gov.tr ( Gümrükler Genel Müdürlüğü )

http://www.sanayi.gov.tr ( Sanayi ve Ticaret Bakanlığı )

http://www.tarim.gov.tr ( Tarım ve Köyişleri Bakanlığı )

http://www.saglik.gov.tr ( Sağlık Bakanlığı )

http://www.cevreorman.gov.tr ( Çevre ve Orman Bakanlığı )

http://www.mfa.gov.tr ( Dışişleri Bakanlığı )

http://www.maliye.gov.tr (Maliye Bakanlığı)

http://www.die.gov.tr ( Türkiye İstatistik Kurumu )

http://www.tcmb.gov.tr (Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası)

http://www.tse.org.tr ( Türk Standardları Enstitüsü )

http://www.igeme.org.tr ( İhracatı Geliştirme Etüd Merkezi )

http://www.tutunalkolkurumu.gov.tr (Tütün, Tütün Mamulleri ve Alkollü İçkiler Piyasası Düzenleme Kurumu )

http://rega.basbakanlik.gov.tr ( Resmi Gazetelere bakmak için )

http://mevzuat.basbakanlik.gov.tr ( mevzuat için )

http://www.abgs.gov.tr ( Avrupa Birliği Genel Sekreterliği )

http://www.disticaretteyaklasimlar.com ( Dış ticaretle ilgili bir forum sitesi )

Güncelleme Tarihi: Şubat.26

disticaret@kuto.org.tr