Hizmetlerimiz

Kapasite Raporu
Kapasite Raporunun Tanım Ve Kapsamı
Kapasite Raporu; bir firmanın, mevcut makine parkı ve işgücüyle, bir yıl zarfında kaç birimlik üretim yapılabileceğinin belli kriterlerden hareket ederek bilimsel bir şekilde belirlenmesi sonucu düzenlenen belgedir. Kapasite raporunun geçerlilik süresi 3 yıldır.

Kapasite Raporu Tanziminde Amaç Nedir?
Kapasite raporları ülkenin sınai üretim potansiyelini tespit etmek, ekonomik ve stratejik plan ve programları için veri tabanı oluşturmak amacıyla düzenlenmektedir. Anılan belge, teşvik, kota, tahsis, ihale, ithalat ve ihracatla ilgili işlemler ile, çeşitli kamu kuruluşları ve Bakanlıkların kayıtlarına girmek için kullanılmaktadır. (sanayi sicili, gıda sicili gibi).

Kapasite Raporu Tanzimi Zorunlu Kılan Mevzuatlar Hangileridir?

· 5174 sayılı TOBB Kanunu
· 6948 sayılı Sanayi Sicil Kanunu
· 28/05/1975 tarih 15248 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 7/9914 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı
· TOBB Muamelat Yönetmeliği (Madde 58)
· 560 sayılı Gıdaların Üretimi ve Tüketimi ve Denetlenmesine Dair KHK ve Yönetmelikleri
· Teşviklerle İlgili Tebliğler
· İthalat ve İhracat Yönetmelikleri


Kapasite Raporu Hangi Alanlarda Kullanılır?

· Sanayi sicil kaydı işlemlerinde,
· Çeşitli kurum ve kuruluşların ihalelerine iştirakte,
· Sanayici-ihracatçılara tanınan haklardan yararlanmada,
· Bazı üretim girdilerini indirimli tarifeden temin etmekte,
· Sanayicilere verilen tahsislerden yararlanmada,
· Kota başvurularında,
· Teşvik Belgesi taleplerinde,
· Geçici kabul yoluyla ithalat girişimlerinde.

 

Kapasite Raporu Tanzim Edilen Sektörler Hangileridir?

· Gıda Sanayii
· İplik Sanayii
· Dokuma Sanayii
· Örme Sanayii
· Konfeksiyon Sanayii
· Boya, Apre ve Emprime Sanayii
· Jüt ve Amyant Sanayii
· Halı ve Hasır Sanayii
· Döküm Sanayii
· Madeni Eşya Sanayii
· Soğuk ve Sıcak Halde Muhtelif Telden Mamul Eşya Sanayii
· Çeşitli Metal Sanayii
· Montaj ve Tamir, Bakır Atölyeleri
· Elektrik Malzemesi İmali, Elektrik Cihazları Montaj, Tamir Atölyeleri
· Kaplama Sanayii
· Sıhhi ve Fenni Tesisatçılar
· Ağaç Eşya Sanayii
· Toprak Eşya Sanayii
· Taş Ocakları ve Maden İstihracı Sanayii
· Cam ve Porselen Sanayii
· Kağıt ve Mukavva Eşya Sanayii
· Baskı ve Cilt Sanayii
· Kimya Sanayii
· Sabun ve Temizlik Malzemeleri Sanayii
· Plastik Eşya Sanayii
· Kauçuk Eşya Sanayii
· Deri Eşya Sanayii
· Film ve Fotoğraf Sanayii
· Protez ve Ortopedi Sanayii
· Muhtelif İnşaat Taahhüt İşleri
· Deri Tuzlama ve Asorti İşleri


Kapasite Raporu İçin Kimler Başvurabilir?

· Oda üyesi olan,
· Sigortalı işçileriyle üretim yapan,
· Sigortalı işçi sayısı en az bir (1) en fazla dokuz (9) olan (yenileme müracaatlarında işçi sayısı sınırlaması yoktur),
· Adresi tescil edilmiş bir işyeri olan,
· Gerekli makine ve tesisatı bulunan küçük sanayiciler Kapasite Raporu tanzimi için başvurabilirler.


Kapasite Raporu İçin Nasıl Başvurulur?

Oda Sicil memurluğundan temin edilen kapasite raporu talep formu ekinde aşağıda belirtilen evraklar derlenerek başvurulur.


Kapasite Raporu Başvuru Evrakları Hangileridir?

· İşçilerin son iki aya ait SSK bildirgeleri ve ödeme makbuzları,
· İşyerinin tapu senedi veya yenilenmiş kira kontratı ile muhtasar beyannamesi ve tahakuk fişi,
· İmza sirküleri,
· İmalatta kullanılan makinelerin alış faturaları yada sahiplik belgelerinin fotokopileri,
· Kapasite Tanzim ücreti olarak Kuşadası Ticaret Odası’na 330,00TL, onay için TOBB’nin , Ak Bank Bakanlıklar Şb. Ankara iban TR 35 0004 6001 5388 8000 069072 no.lu hesabına 255,00TL. yatırılır.


Kapasite Raporu Tanzim İşlemleri Nasıl Yürütülür?

· Firma tarafından kapasite raporu talep formu ile birlikte Oda Sicil memurluğuna başvurulur,
· Başvuru ilgili raportör tarafından değerlendirilir,
· Görevli eksper mühendisle beraber daha önceden belirlenen tarihte firmanın işyerine ziyarette bulunulur,
· Eksper mühendis Kapasite Kriterlerine uygun olarak ölçüm ve tespitlerini yapar ve raporu tanzim eder,
· Tanzim edilen rapor, yazımı müteakip 4 nüsha derlenerek onaylanmak üzere Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’ne online olarak (TOBB) gönderilir,
· TOBB’un onayından sonra 2 nüshası Kuşadası Ticaret Odası’na iade edilen raporlardan birisi firmaya verilirken, diğeri Şube’de firmanın dosyasında muhafaza edilir.


Kapasite Raporunun Yenilenmesini Gerektiren Nedenler Hangileridir?

· Süre bitimi,
· Adresi değişikliği,
· Kapasite verilerindeki değişiklikler.


Kapasite Raporunun İptalini Gerektiren Nedenler Hangileridir?

· Tesisin başka bir firmaya devir edilmesi, kısmen veya tamamen kiraya verilmesi veya geri alınması,
· İşyerinin değiştirilmesi sonucu, makine ve tesisat tablosunda kapasiteye etki edecek bir değişikliğin saptanması (bu durumda eski kapasite raporu iptal edilir yerine yenisi tanzim edilir. İşyeri değişikliğinde makine ve tesisat tablosunda kapasiteye etki edecek bir değişikliğin olmaması halinde yeni adresin TOBB’a bildirilmesi yeterlidir),
· Firmanın sanayicilik vasfını kaybetmesi (firmanın üretimi bırakması veya işyerinin devamlı kapalı olduğunun Kuşadası Ticaret Odası’nca tesbiti),
· Kuruluşun feshi veya iflas etmesi,
· Şahıs firmalarında firma sahibinin vefatı,
· Firmanın faaliyet konusunu değiştirmesi veya işyerini başka bir il’e nakletmesi ve/veya başka bir Oda’ya kaydolmak suretiyle yeni bir kapasite raporu tanzim ettirmesi,
· Tabii afetler nedeniyle makine ve tesisatın harap olması ve uzun zaman çalışmaz durumda bulunduğunun tespiti,
· Geçerlilik süresinin dolması.


Kapasite Raporu Sureti Nasıl Alınır?

Kapasite raporu sureti, firmanın sözlü talebi üzerine Kuşadası Ticaret Odası veznesine fotokopi onayı ücreti olarak sayfa başına 20.00TL yatırması sonucu düzenlenir.