Hizmetlerimiz

Kapasite Raporu
Kapasite Raporunun Tan─▒m Ve Kapsam─▒
Kapasite Raporu; bir firman─▒n, mevcut makine park─▒ ve i┼čgücüyle, bir y─▒l zarf─▒nda kaç birimlik üretim yap─▒labilece─činin belli kriterlerden hareket ederek bilimsel bir ┼čekilde belirlenmesi sonucu düzenlenen belgedir. Kapasite raporunun geçerlilik süresi 3 y─▒ld─▒r.

Kapasite Raporu Tanziminde Amaç Nedir?
Kapasite raporlar─▒ ülkenin s─▒nai üretim potansiyelini tespit etmek, ekonomik ve stratejik plan ve programlar─▒ için veri taban─▒ olu┼čturmak amac─▒yla düzenlenmektedir. An─▒lan belge, te┼čvik, kota, tahsis, ihale, ithalat ve ihracatla ilgili i┼člemler ile, çe┼čitli kamu kurulu┼člar─▒ ve Bakanl─▒klar─▒n kay─▒tlar─▒na girmek için kullan─▒lmaktad─▒r. (sanayi sicili, g─▒da sicili gibi).

Kapasite Raporu Tanzimi Zorunlu K─▒lan Mevzuatlar Hangileridir?

· 5174 say─▒l─▒ TOBB Kanunu
· 6948 say─▒l─▒ Sanayi Sicil Kanunu
· 28/05/1975 tarih 15248 say─▒l─▒ Resmi Gazete’de yay─▒mlanan 7/9914 say─▒l─▒ Bakanlar Kurulu Karar─▒
· TOBB Muamelat Yönetmeli─či (Madde 58)
· 560 say─▒l─▒ G─▒dalar─▒n Üretimi ve Tüketimi ve Denetlenmesine Dair KHK ve Yönetmelikleri
· Te┼čviklerle ─░lgili Tebli─čler
· ─░thalat ve ─░hracat Yönetmelikleri


Kapasite Raporu Hangi Alanlarda Kullan─▒l─▒r?

· Sanayi sicil kayd─▒ i┼člemlerinde,
· Çe┼čitli kurum ve kurulu┼člar─▒n ihalelerine i┼čtirakte,
· Sanayici-ihracatç─▒lara tan─▒nan haklardan yararlanmada,
· Baz─▒ üretim girdilerini indirimli tarifeden temin etmekte,
· Sanayicilere verilen tahsislerden yararlanmada,
· Kota ba┼čvurular─▒nda,
· Te┼čvik Belgesi taleplerinde,
· Geçici kabul yoluyla ithalat giri┼čimlerinde.

 

Kapasite Raporu Tanzim Edilen Sektörler Hangileridir?

· G─▒da Sanayii
· ─░plik Sanayii
· Dokuma Sanayii
· Örme Sanayii
· Konfeksiyon Sanayii
· Boya, Apre ve Emprime Sanayii
· Jüt ve Amyant Sanayii
· Hal─▒ ve Has─▒r Sanayii
· Döküm Sanayii
· Madeni E┼čya Sanayii
· So─čuk ve S─▒cak Halde Muhtelif Telden Mamul E┼čya Sanayii
· Çe┼čitli Metal Sanayii
· Montaj ve Tamir, Bak─▒r Atölyeleri
· Elektrik Malzemesi ─░mali, Elektrik Cihazlar─▒ Montaj, Tamir Atölyeleri
· Kaplama Sanayii
· S─▒hhi ve Fenni Tesisatç─▒lar
· A─čaç E┼čya Sanayii
· Toprak E┼čya Sanayii
· Ta┼č Ocaklar─▒ ve Maden ─░stihrac─▒ Sanayii
· Cam ve Porselen Sanayii
· Ka─č─▒t ve Mukavva E┼čya Sanayii
· Bask─▒ ve Cilt Sanayii
· Kimya Sanayii
· Sabun ve Temizlik Malzemeleri Sanayii
· Plastik E┼čya Sanayii
· Kauçuk E┼čya Sanayii
· Deri E┼čya Sanayii
· Film ve Foto─čraf Sanayii
· Protez ve Ortopedi Sanayii
· Muhtelif ─░n┼čaat Taahhüt ─░┼čleri
· Deri Tuzlama ve Asorti ─░┼čleri


Kapasite Raporu ─░çin Kimler Ba┼čvurabilir?

· Oda üyesi olan,
· Sigortal─▒ i┼čçileriyle üretim yapan,
· Sigortal─▒ i┼čçi say─▒s─▒ en az bir (1) en fazla dokuz (9) olan (yenileme müracaatlar─▒nda i┼čçi say─▒s─▒ s─▒n─▒rlamas─▒ yoktur),
· Adresi tescil edilmi┼č bir i┼čyeri olan,
· Gerekli makine ve tesisat─▒ bulunan küçük sanayiciler Kapasite Raporu tanzimi için ba┼čvurabilirler.


Kapasite Raporu ─░çin Nas─▒l Ba┼čvurulur?

Oda Sicil memurlu─čundan temin edilen kapasite raporu talep formu ekinde a┼ča─č─▒da belirtilen evraklar derlenerek ba┼čvurulur.


Kapasite Raporu Ba┼čvuru Evraklar─▒ Hangileridir?

· ─░┼čçilerin son iki aya ait SSK bildirgeleri ve ödeme makbuzlar─▒,
· ─░┼čyerinin tapu senedi veya yenilenmi┼č kira kontrat─▒ ile muhtasar beyannamesi ve tahakuk fi┼či,
· ─░mza sirküleri,
· ─░malatta kullan─▒lan makinelerin al─▒┼č faturalar─▒ yada sahiplik belgelerinin fotokopileri,
· Kapasite Tanzim ücreti olarak Ku┼čadas─▒ Ticaret Odas─▒’na 330,00TL, onay için TOBB’nin , Ak Bank Bakanl─▒klar ┼×b. Ankara iban TR 35 0004 6001 5388 8000 069072 no.lu hesab─▒na 255,00TL. yat─▒r─▒l─▒r.


Kapasite Raporu Tanzim ─░┼člemleri Nas─▒l Yürütülür?

· Firma taraf─▒ndan kapasite raporu talep formu ile birlikte Oda Sicil memurlu─čuna ba┼čvurulur,
· Ba┼čvuru ilgili raportör taraf─▒ndan de─čerlendirilir,
· Görevli eksper mühendisle beraber daha önceden belirlenen tarihte firman─▒n i┼čyerine ziyarette bulunulur,
· Eksper mühendis Kapasite Kriterlerine uygun olarak ölçüm ve tespitlerini yapar ve raporu tanzim eder,
· Tanzim edilen rapor, yaz─▒m─▒ müteakip 4 nüsha derlenerek onaylanmak üzere Türkiye Odalar ve Borsalar Birli─či’ne online olarak (TOBB) gönderilir,
· TOBB’un onay─▒ndan sonra 2 nüshas─▒ Ku┼čadas─▒ Ticaret Odas─▒’na iade edilen raporlardan birisi firmaya verilirken, di─čeri ┼×ube’de firman─▒n dosyas─▒nda muhafaza edilir.


Kapasite Raporunun Yenilenmesini Gerektiren Nedenler Hangileridir?

· Süre bitimi,
· Adresi de─či┼čikli─či,
· Kapasite verilerindeki de─či┼čiklikler.


Kapasite Raporunun ─░ptalini Gerektiren Nedenler Hangileridir?

· Tesisin ba┼čka bir firmaya devir edilmesi, k─▒smen veya tamamen kiraya verilmesi veya geri al─▒nmas─▒,
· ─░┼čyerinin de─či┼čtirilmesi sonucu, makine ve tesisat tablosunda kapasiteye etki edecek bir de─či┼čikli─čin saptanmas─▒ (bu durumda eski kapasite raporu iptal edilir yerine yenisi tanzim edilir. ─░┼čyeri de─či┼čikli─činde makine ve tesisat tablosunda kapasiteye etki edecek bir de─či┼čikli─čin olmamas─▒ halinde yeni adresin TOBB’a bildirilmesi yeterlidir),
· Firman─▒n sanayicilik vasf─▒n─▒ kaybetmesi (firman─▒n üretimi b─▒rakmas─▒ veya i┼čyerinin devaml─▒ kapal─▒ oldu─čunun Ku┼čadas─▒ Ticaret Odas─▒’nca tesbiti),
· Kurulu┼čun feshi veya iflas etmesi,
· ┼×ah─▒s firmalar─▒nda firma sahibinin vefat─▒,
· Firman─▒n faaliyet konusunu de─či┼čtirmesi veya i┼čyerini ba┼čka bir il’e nakletmesi ve/veya ba┼čka bir Oda’ya kaydolmak suretiyle yeni bir kapasite raporu tanzim ettirmesi,
· Tabii afetler nedeniyle makine ve tesisat─▒n harap olmas─▒ ve uzun zaman çal─▒┼čmaz durumda bulundu─čunun tespiti,
· Geçerlilik süresinin dolmas─▒.


Kapasite Raporu Sureti Nas─▒l Al─▒n─▒r?

Kapasite raporu sureti, firman─▒n sözlü talebi üzerine Ku┼čadas─▒ Ticaret Odas─▒ veznesine fotokopi onay─▒ ücreti olarak sayfa ba┼č─▒na 20.00TL yat─▒rmas─▒ sonucu düzenlenir.

    á á