Hizmetlerimiz

A.TR Dolaşım Belgesi

 

Avrupa Birliği'ne üye aşağıda sıralanan ülkelere yapılan ihracatlarda Türkiye ve Toplulukta Serbest Dolaşım'da bulunan eşyanın Türkiye-Avrupa Topluluğu Gümrük Birliği çerçevesinde tercihli rejimden yararlanabilmesini sağlamak üzere Gümrük İdaresi’nce ya da bu idare tarafından yetki verilen kuruluşlarca düzenlenip gümrük idarelerimizce vize edilen belgedir.

 

Türkiye ile Avrupa Topluluğu Arasında oluşturulan Gümrük Birliğinin Uygulanmasına İlişkin Esaslar Hakkında 2002/4616 sayılı 24.07.2002 tarihli Karar çerçevesinde düzenlenen belgedir.

 

Avrupa Topluluğuna üye ülkeler şunlardır:

 

 • Federal Almanya Cumhuriyeti ,
 • Fransa Cumhuriyeti ,
 • İtalya Cumhuriyeti,
 • Belçika Krallığı ,
 • Lüksemburg Büyük Dükalığı ,
 • Hollanda Krallığı ,
 • Danimarka Krallığı ,
 • İrlanda Cumhuriyeti,
 • Büyük Britanya ve Kuzey İrlanda Birleşik Krallığı ,
 • Yunanistan Cumhuriyeti ,
 • Portekiz Cumhuriyeti ,
 • İspanya Krallığı ,
 • Avusturya Cumhuriyeti ,
 • Finlandiya Cumhuriyeti ,
 • İsveç Krallığı ,
 • Polonya Cumhuriyeti ,
 • Macaristan Cumhuriyeti ,
 • Çek Cumhuriyeti ,
 • Slovak Cumhuriyeti ,
 • Slovenya Cumhuriyeti ,
 • Malta Cumhuriyeti ,
 • Estonya Cumhuriyeti ,
 • Letonya Cumhuriyeti ,
 • Litvanya Cumhuriyeti ,
 • Kıbrıs Cumhuriyeti .

 

A.TR Dolaşım Belgesi tanımında geçen “Serbest Dolaşımdaki Eşya”, tümüyle Türkiye ve Topluluk ' ta elde edilmiş olan ya da tamamı veya bir kısmı üçüncü ülkeler menşeli olup Türkiye ya da Topluluk' ta ithal işlemleri tamamlanmış , gerekli gümrük vergisi , eş etkili vergi ve resimleri tahsil edilmiş , bu vergi ve resimleri tam veya kısmi bir iadeden yararlanmamış eşyayı ifade etmektedir.

 

Yukarıda sıralanan Avrupa Birliği' ne üye ülkelere Tarım Ürünleri Listesi dışındaki ve Avrupa Kömür Çelik Topluluğu Ürün Listesi dışındaki serbest dolaşımdaki eşyanın ihracında A.TR Dolaşım Belgesi formları  adedi 20,00.-TL mukabilinde ihracatçı KUTO üyelerine diledikleri sayıda satışa sunulmaktadır.

 

İhracatçı üyeler veya gümrük beyannamelerini imzalamakla yetkili kanuni temsilcileri tarafından A.TR Dolaşım Belgelerini bu belgenin arka sayfasında yazılı kurallara uygun olarak doldurduktan sonra ihraç konusu eşyanın Türkiye' de serbest dolaşım halinde bulunduğu hususunda tevsik edici tüm bilgi ve belgeler de eklenmek suretiyle onay işlemi Kuşadası Ticaret Odası tarafından  yapılır.