DUYURULAR

TŘm sekt÷rlere ait duyurular aylara g÷re listelenmektedir. Duyurularřn išeri­ini g÷rmek išin ba■lřklarřn Řzerine třklayřnřz.

Y├ťZME HAVUZLARININ TAB─░ OLACA─×I SA─×LIK ESASLARI ve ┼×ARTLARI
blank
 

Yüzme amac─▒yla kullan─▒lan aç─▒k ve kapal─▒ yüzme havuzlar─▒ ile sular─▒n─▒n hijyenik ┼čartlara uygunlu─ču, yüzme havuzu suyunun kalite standartlar─▒n─▒n belirlenmesi, denetlenmesi ve izlenmesi ile ilgili usul ve esaslar─▒ düzenleyen “Yüzme Havuzlar─▒n─▒n Tabi Olaca─č─▒ Sa─čl─▒k Esaslar─▒ ve ┼×artlar─▒ Hakk─▒nda Yönetmelik”, 06.03.2011 tarih ve 27866 say─▒l─▒ Resmi Gazete’de yay─▒nlanarak yürürlü─če girmi┼čtir. Sa─čl─▒k amaçl─▒ kullan─▒lan kapl─▒ca ve mineralli su ile havuzlar─▒ ile ticari amaçl─▒ olarak kullan─▒lmayan havuzlar söz konusu yönetmeli─čin kapsam─▒ d─▒┼č─▒nda b─▒rak─▒lm─▒┼čt─▒r.

Yönetmeli─če göre havuz sular─▒n─▒n ayda 1 defa kimyasal, fiziksel ve mikrobiyolojik özellikler yönünden analiz edilmesi gerekmektedir. Yüzme havuzunun aç─▒k oldu─ču süre içerisinde yüzme havuzu suyuna ait s─▒cakl─▒k, pH, serbest klor de─čerleri ile suyun mikrobiyolojik özelliklerine ait en son analiz sonuçlar─▒ kullan─▒c─▒lar─▒n görebilece─či bir panoda yaz─▒yla veya elektronik olarak ilan edilmelidir.Ayr─▒nt─▒l─▒ bilgi için t─▒klay─▒n─▒z...

 

 

 

Numune Alma Esaslar─▒

(1) Numuneler su ak─▒m─▒n─▒n en dü┼čük oldu─ču veya kullan─▒c─▒lar─▒n en yo─čun oldu─ču bölgeden yüzme havuzu kenar─▒n─▒n yakla┼č─▒k 50 cm uza─č─▒ndan ve su yüzeyinin 20 cm alt─▒ndan al─▒n─▒r.

(2) Numuneler, numune alma formu düzenlenerek al─▒n─▒r, her numune için bir kod numaras─▒ verilir ve kod numaras─▒ numune alma formu ile numune ┼či┼česinin üzerine yaz─▒l─▒r.

(3) Havuz suyundan al─▒nan her bir numune için iki┼čer adet “Havuz Suyu Numune Alma Formu” düzenlenir ve formlardan biri numune ile birlikte laboratuara verilir, di─čeri ise numuneyi alan kurum veya kurulu┼čta kal─▒r.

(4) Mikrobiyolojik analizler için en az 500 mililitre su numunesi, sodyum tiyosülfatl─▒ steril cam veya suyun niteli─čini de─či┼čtirmeyen plastik ┼či┼čelere al─▒n─▒r. Mikrobiyolojik analizler için al─▒nan numuneler, güne┼č ─▒┼č─▒nlar─▒ndan korunarak (5±3) °C’de ─▒s─▒y─▒ muhafaza edebilen ta┼č─▒ma kaplar─▒ ile en k─▒sa zamanda laboratuara gönderilir. Numunelerin al─▒m─▒ndan laboratuara ula┼čt─▒r─▒lmas─▒ aras─▒ndaki süre on iki saati geçemez.

(5) Kimyasal analizler için en az 1000 ml su numunesi temiz cam veya suyun niteli─čini etkilemeyen plastik ┼či┼čelere al─▒n─▒r. Kimyasal analizler için al─▒nan numuneler, (5±3) °C’de ─▒s─▒y─▒ muhafaza edebilen ta┼č─▒ma kaplar─▒ ile en k─▒sa sürede laboratuara gönderilir. Numunelerin al─▒m─▒ndan laboratuara ula┼čt─▒r─▒lmas─▒ aras─▒ndaki süre 24 saati geçemez.

(6) Havuz suyundan numune alma i┼či ─░l Sa─čl─▒k Müdürlü─čü taraf─▒ndan veya numune alma konusunda akredite olmu┼č ve Sa─čl─▒k Bakanl─▒─č─▒nca yetkilendirilmi┼č kurum veya kurulu┼čça yap─▒l─▒r. Ancak, bu durum Bakanl─▒k ve Müdürlü─čün denetim, izleme ve numune alma yetkisini ortadan kald─▒rmaz. Analizler, a┼ča─č─▒da belirtilen hükümler çerçevesinde, Bakanl─▒k laboratuarlar─▒nda veya di─čer kamu, kurum ve kurulu┼č laboratuarlar─▒nda veya 7. maddede belirtilen ┼čartlar─▒ ta┼č─▒yan ve Bakanl─▒kça yetkilendirmi┼č özel laboratuarlarda yapt─▒r─▒l─▒r.

a) Her türlü numune alma ve analiz ücretleri yüzme havuzu i┼čleticisi taraf─▒ndan ödenir.

b) Laboratuarlar, Müdürlükçe al─▒nan su numunelerinin analiz sonuçlar─▒n─▒ raporlaman─▒n yap─▒ld─▒─č─▒ gün içinde e-posta, belgegeçer veya posta ile Müdürlü─če ve yüzme havuzu i┼čleticisine iletir. Yüzme havuzu i┼čleticisine gönderilen raporlar, denetim esnas─▒nda denetim elemanlar─▒na gösterilmek üzere yüzme havuzu i┼čleticisi taraf─▒ndan bir y─▒l süreyle saklan─▒r.

Denetim

(1) Yüzme havuzu, havuz suyu ve havuz kimyasallar─▒ her ay Müdürlük taraf─▒ndan denetlenir. Bu denetimlerde;

a) Havuz suyu haz─▒rlanmas─▒nda ve dezenfeksiyonunda kullan─▒lan kimyasallar─▒n Bakanl─▒ktan ruhsatl─▒ olup olmad─▒─č─▒,

b) Havuz suyu kimyasallar─▒ için bir depo ile yeterli ki┼čisel koruyucu ekipman bulunup bulunmad─▒─č─▒,

c) Analiz kay─▒t defterleri ve bu Yönetmelik eklerine göre yap─▒lan veya yapt─▒r─▒lan analiz sonuçlar─▒, kontrol edilir.

(2) Bir takvim y─▒l─▒ sonunda yap─▒lan de─čerlendirmede havuz ve havuz suyu kalitesinin bu Yönetmelikte belirlenen ┼čartlara uygun olmas─▒ durumunda “Temiz Havuz Sertifikas─▒” Müdürlük taraf─▒ndan düzenlenir. Yap─▒lacak denetimlerde havuz ve havuz suyu kalitesinin bu Yönetmelikte belirlenen ┼čartlara uygun olmamas─▒ durumunda bu sertifika Müdürlükçe iptal edilir.

Yüzme Havuzunun ─░┼čletilmesi

Yüzme havuzu i┼čleticisi, teknik i┼čler ve havuzun uygun ┼čekilde i┼čletilmesinden sorumlu kimya veya sa─čl─▒k e─čitimi alm─▒┼č, en az lise mezunu bir ki┼či ve sertifikal─▒ bir cankurtaran istihdam etmek zorundad─▒r. Yüzme havuzunda ip, yüzer duba, simit gibi can kurtarmaya mahsus malzemeler ile ilkyard─▒m malzemeleri haz─▒r bulundurulur. Kullan─▒c─▒lar─▒n temiz mayolarla yüzme havuzuna girmeleri sa─član─▒r. Tesisler, bütün kullan─▒c─▒lar─▒n soyunma odalar─▒ için ayr─▒lan mekâna girmeden önce ayak dezenfeksiyonu yapmalar─▒n─▒, soyunma odalar─▒ndan yüzme havuzuna geçi┼člerinden önce de du┼č almalar─▒n─▒ sa─člayacak ┼čekilde düzenlenir. Yüzme havuzunda hayvanlar─▒n insanlarla birlikte bulunmalar─▒na hiçbir ┼čekilde izin verilmez. Tesis içerisinde riayet edilecek kurallar ile muhtemel tehlikelere kar┼č─▒ ki┼čileri uyarmak amac─▒ ile haz─▒rlanan uyar─▒ levhalar─▒ kolayca görülebilecek ve okunabilecek uygun yerlerde bulundurulur. Yüzme havuzu suyu y─▒lda en az bir defa bo┼čalt─▒larak genel temizlik yap─▒l─▒r. Fiziki mekânlar daima temiz ve kuru tutularak kapanma saatinden sonra havuz dip temizli─či dâhil genel temizlik yap─▒l─▒r. Yüzme havuzu ve fiziki mekânlar yeteri kadar ayd─▒nlat─▒lmal─▒ ve havaland─▒r─▒lmal─▒d─▒r. Kapal─▒ yüzme havuzu, soyunma ve giyinme yerleri de dâhil olmak üzere k─▒┼č aylar─▒nda ─▒s─▒t─▒l─▒r.

Fiziki Mekânlar

(1) Du┼č yerleri, tuvaletler ve soyunma-giyinme yerleri, kad─▒n ve erkek için ayr─▒ düzenlenir.

(2) Du┼č yerleri du┼č suyunun s─▒cakl─▒─č─▒ ayarlanabilecek ┼čekilde ve en az yirmi ki┼čiye bir du┼č dü┼čecek ┼čekilde düzenlenir.

(3) Tuvaletler soyunma ve du┼č yerlerine yak─▒n konumda, en az yirmi ki┼čiye bir tuvalet dü┼čecek ┼čekilde düzenlenir. Tuvalet ve lavabolarda bol ve temiz su, s─▒v─▒ sabun, tuvalet kâ─č─▒d─▒, kâ─č─▒t havlu ve çöp kovas─▒ bulundurulur.

(4) Giri┼či ve yollar─▒ tamamen ayr─▒ tutulan seyirci yerleri, seyircilerin havuz k─▒sm─▒na girmelerini engelleyecek ┼čekilde düzenlenir. Seyirci bölümünde seyircilerin ihtiyac─▒n─▒ kar┼č─▒layacak kadar tuvalet, lavabo ve pisuar bulundurulur.

Güvenlik Tedbirleri

Yüzme havuzunda kazalar─▒n önlenmesi ve güvenli─čin sa─članmas─▒ için a┼ča─č─▒da belirtilen kurallara uyulur:

a) Yüzme havuzu kazalara neden olmayacak ve kenar─▒nda güvenli yürümek için yeterli alan bulunacak ┼čekilde planlan─▒r. Dalmak için gerekli olan su derinli─či sa─član─▒r. Aksi takdirde her türlü dal─▒┼ča izin verilmez.

b) Yüzme havuzu çevresindeki yürüme alan─▒, du┼č yeri ve çevresinin zemini düzgün ve kaymaya yol açmayan malzemeden yap─▒l─▒r.

c) Yüzme havuzunda bo┼čaltma mazgal─▒ kapal─▒ durumda bulundurulur.

d) Havuz derinlikleri kullan─▒c─▒lar─▒n görebilece─či ┼čekilde havuz kenar─▒na en az 4 yönde yaz─▒l─▒r.

e) Yüzme havuzu kenar─▒nda acil durumlarda kullan─▒lmak üzere telefon bulundurulur.Söz konusu yönetmeli─činin tamam─▒na ve eklerine http://www.uhe.org.tr/yayinlar/saglik-bakanligi-yonetmeligi_1302179407.pdf adresinden ula┼čabilirsiniz.

    á á