DUYURULAR

Tüm sektörlere ait duyurular aylara göre listelenmektedir. Duyuruların içeriğini görmek için başlıkların üzerine tıklayınız.

5561 SAYILI KANUN “ OTELLERİN MÜŞTERİLERİNE SAĞLADIĞI İNTERNET KULLANIM HİZMETİNDEN KAYNAKLANAN SORUMLULUKLAR “
blank

5651 sayılı Kanun ; “ otellerin müşterilerine sağladığı internet kullanım hizmetinden kaynaklanan sorumlulukları düzenlenmektedir. Kanunda, erişim sağlayıcı, yer sağlayıcı, içerik sağlayıcı, internet toplu kullanım sağlayıcı ve ticari amaçla internet toplu kullanım sağlayıcılar İnternet aktörleri olarak değerlendirilmektedir. Bu kanunla İnternet aktörleri ilk kez tanımlanmış ve yükümlülükleri belirlenmiştir. Bir otel, müşterilerine İnternet hizmeti sunduğu için İnternet toplu kullanım sağlayıcı, kendi adına açtığı www.xxx.com adlı İnternet adresinden yayın yapan sitesinin içeriğini karşıladığı için içerik sağlayıcı ve bu siteyi kendine ait ya da kiralık bir sunucuda barındırdığı için yer sağlayıcı olabilir.

Oteller sundukları internet hizmetiyle toplu kullanım sağlayıcı sınıfına girmektedirler. İnternet Toplu Kullanım Sağlayıcıları Hakkında Yönetmeliğin 3. maddesinde iki tür internet toplu kullanım sağlayıcı tanımlanmıştır. İnternet toplu kullanım sağlayıcı ''Kişilere belli bir yerde ve belli bir süre internet ortamı kullanım olanağı sağlayan gerçek ve tüzel kişiler'' olarak tanımlanırken, ticari amaçla internet toplu kullanım sağlayıcı ise ''İnternet salonu ve benzeri umuma açık yerlerde belirli bir ücret karşılığı internet toplu kullanım sağlayıcılığı hizmeti veren veya bununla beraber bilgisayarlarda bilgi ve beceri artırıcı veya zeka geliştirici nitelikteki oyunların oynatılmasına imkân sağlayan gerçek ve tüzel kişiler'' olarak tanımlanmıştır. Oteller sundukları internet hizmeti ile ''İnternet toplu kullanım sağlayıcı'' sınıfına girmektedirler.

 

Toplu kullanım sağlayıcıların hak ve yükümlülükleri 5651 sayılı Kanunun 7. maddesinde belirtilmiştir. Bu maddenin 1. fıkrası ticari amaçla internet toplu kullanım sağlayıcının yükümlülüklerini belirtirken 2. fıkrasında ticari amaçla olup olmadığına bakılmaksızın bütün toplu kullanım sağlayıcıların yükümlülüklerinden bahsedilmektedir.


Bu fıkraya göre ''Ticarî amaçla olup olmadığına bakılmaksızın bütün toplu kullanım sağlayıcılar, konusu suç oluşturan içeriklere erişimi önleyici tedbirleri almakla yükümlüdür''. İnternet toplu kullanım sağlayıcıların “izin belgesi” almalarına gerek yoktur. İnternet Toplu Kullanım Sağlayıcıları Hakkında Yönetmeliğin 4.maddesindeki yükümlülükleri yerine getirmek durumundadırlar. Bahsi geçen yükümlülükler; Konusu suç oluşturan içeriklere erişimi önleyici tedbirleri almak ve İç IP Dağıtım Loglarını elektronik ortamda kendi sistemlerine kaydetmektir.

İnternet toplu kullanım sağlayıcılar, “Konusu suç oluşturan içeriklere erişimi önleyici tedbirleri alma” yükümlülüğünü yerine getirmek için dilediği yazılım ve donanımı –isterse Telekomünikasyon İletişim Başkanlığı onaylı filtreleme programlarını da kullanabilirler.

Diğer yükümlülükten ise ; ''İç IP Dağıtım Loglarını elektronik ortamda kendi sistemlerine kaydetmek'' olarak bahsedilmiştir. Yönetmelikte iç IP dağıtım logları; “kendi iç ağlarında dağıtılan IP adres bilgilerini, kullanıma başlama ve bitiş tarih ve saatini ve bu IP adreslerini kullanan bilgisayarların tekil ağ cihaz numarasını (MAC adresi) gösteren bilgiler” olarak tanımlanmaktadır.


Tanımdan anlaşıldığı üzere; iç ağdaki her bilgisayarın MAC adresi ile hangi tarih-saat aralığında hangi IP adresine sahip olduğu bilgisi tutulmalıdır. İç ağdaki bilgisayarlara IP dağıtımı iki türlü yapılmaktadır. Birincisi her bir bilgisayara elle, sırayla sabit IP verilmesi, ikincisi ise bir DHCP sunucu veya genelde kullanılan şekliyle ADSL modem gibi bir cihaz tarafından değişken IP atanmasıdır.


İç IP dağıtım loglarını tutmanın en kolay yolu iç ağdaki her bilgisayara sabit IP vermektir. Böylece iç ağdaki hangi bilgisayarın ne zaman hangi IP ye sahip olduğu bilgisi değişmediğinden log dosyası da değişmeyecektir. Bu IP dağıtım bilgileri bir text dosyaya kaydedilip doğruluk ve bütünlük değeri bir program ile kayıt altına alınabilir. İç ağdaki bilgisayarlara değişken IP verilmesi durumunda; ADSL modem gibi cihazların DHCP özelliği kapatılarak, bir bilgisayara kurulacak DHCP sunucu yazılımı vasıtasıyla IP dağıtımı yapılabilir ve aynı programdan IP dağıtımının logu alınabilir. ADSL modemin dağıttığı IP adresinin logunu tutma özelliği varsa modem üzerinden de log alınabilir.


Aynı şekilde kullanılan içerik filtreleme yazılımının log tutma özelliği varsa bundan da yararlanılabilir. Sonra alınan log dosyaları ve bir program vasıtasıyla üretilecek doğruluk ve bütünlük değerleri kayıt altına alınıp saklanabilir.

İlgili mevzuatta kablosuz internet erişimine ilişkin olarak özel bir düzenleme bulunmamakla birlikte, toplu kullanım sağlayıcıların yükümlülükleri arasında yer alan iç IP dağıtım loglarını tutmaya ilişkin husus kapsamında kablosuz olarak sunulan İnternet erişiminin de değerlendirilmesi gerekmektedir. Dolayısıyla, kablosuz İnternet hizmeti verilen şahıslara ilişkin iç IP dağıtım loglarının tutulması gerekmektedir.


Aksi taktirde madde 8 gereğince “İnternet ortamında yapılan ve Yasa da belirtili suçları oluşturduğu hususunda yeterli şüphe sebebi bulunan yayınlarla ilgili olarak erişimin engellenmesine karar verilir:


Erişimin engellenmesi kararı, soruşturma evresinde hâkim, kovuşturma evresinde ise mahkeme tarafından verilir. Soruşturma evresinde, gecikmesinde sakınca bulunan hallerde Cumhuriyet savcısı tarafından da erişimin engellenmesine karar verilebilir. Bu durumda Cumhuriyet savcısı kararını yirmidört saat içinde hâkimin onayına sunar ve hâkim, kararını en geç yirmidört saat içinde verir. Bu süre içinde kararın onaylanmaması halinde tedbir, Cumhuriyet savcısı tarafından derhal kaldırılır. Koruma tedbiri olarak verilen erişimin engellenmesine ilişkin karara 4/12/2004 tarihli ve 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu hükümlerine göre itiraz edilebilir.


Hâkim, mahkeme veya Cumhuriyet savcısı tarafından verilen erişimin engellenmesi kararının birer örneği, gereği yapılmak üzere Başkanlığa gönderilir.


Erişimin engellenmesi kararının gereği, derhal ve en geç kararın bildirilmesi anından itibaren yirmidört saat içinde yerine getirilir.


Başkanlık tarafından verilen erişimin engellenmesi kararının konusunu oluşturan yayını yapanların kimliklerinin belirlenmesi halinde, Başkanlık tarafından, Cumhuriyet başsavcılığına suç duyurusunda bulunulur.


Soruşturma sonucunda kovuşturmaya yer olmadığı kararı verilmesi halinde, erişimin engellenmesi kararı kendiliğinden hükümsüz kalır. Bu durumda Cumhuriyet savcısı, kovuşturmaya yer olmadığı kararının bir örneğini Başkanlığa gönderir.


Kovuşturma evresinde beraat kararı verilmesi halinde, erişimin engellenmesi kararı kendiliğinden hükümsüz kalır. Bu durumda mahkemece beraat kararının bir örneği Başkanlığa gönderilir.


Koruma tedbiri olarak verilen erişimin engellenmesi kararının gereğini yerine getirmeyen yer veya erişim sağlayıcılarının sorumluları, fiil daha ağır cezayı gerektiren başka bir suç oluşturmadığı takdirde, altı aydan iki yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır.


İdarî tedbir olarak verilen erişimin engellenmesi kararının yerine getirilmemesi halinde, Başkanlık tarafından erişim sağlayıcısına, onbin Yeni Türk Lirasından yüzbin Yeni Türk Lirasına kadar idarî para cezası verilir. İdarî para cezasının verildiği andan itibaren yirmidört saat içinde kararın yerine getirilmemesi halinde ise Başkanlığın talebi üzerine Kurum tarafından yetkilendirmenin iptaline karar verilebilir.


Bu Kanunda tanımlanan kabahatler dolayısıyla Başkanlık veya Kurum tarafından verilen idarî para cezalarına ilişkin kararlara karşı, 6/1/1982 tarihli ve 2577 sayılı İdarî Yargılama Usulü Kanunu hükümlerine göre kanun yoluna başvurulabilir.