ETKıNLıKLER

Tüm sektörlere ait etkinlikler aylara göre listelenmektedir. Etkinliklerin içeriğini görmek için başlıkların üzerine tıklayınız.

30 Ocak 2009 - 07 Şubat 2009
Kuto Organ Seçimleri 07 Şubat 2009 Cumartesi günü Kuşadası Çakabey İlköğretim Okulunda yapılacaktır. Oypusulası örneği için bu linki tıklayınız.

fair

Tarih :30.01.2008

Sayı : 2009/005

Kuşadası Ticaret Odası 2009 Organ Seçimleri Seçim Takvimi ve hükmü gereği İlçe Seçim Kurulu Başkanlığı tarafından gönderilen Seçme ve Seçilme hakkına sahip olan listeler 22-24 Ocak 2009 tarihleri arasında oda binasında askıya asılmış ve  3 tam işgünü itiraz süresi tanınmıştır.Ayrıca Seçimin yapılacağı tarih ve yer oda binasında ilan edilmiştir.

İtiraz sürecinden sonra Kesinleşen Listeler İlçe Seçim Kurulu Başkanlığı tarafından Odamıza gönderilmiş ve İlçe Seçim Kurulu Başkanlığının talebi gereği kesinleşen listelerin 30 Ocak-01 Şubat 2009 arasında oda binasında 3 tam işgünü ilanı, örnek oy pusulalarının ilanı, Kuşadası Ticaret Odası organ seçimleri yer gün ve saatleri mahalli gazetelerin birinde ve oda binasında ilan edilecektir.

İlçe Seçim Kurulu Başkanlığının Organ seçimleri kararı aşağıda bilgilerinize sunulmuştur.

 T.C. KUŞADASI İLÇE SEÇİM KURULU BAŞKANLIĞI KUŞADASI TİCARET ODASI ORGAN SEÇİMLERİNE İLİŞKİN KARARI

Karar No : 2009 / 8
Karar Tarihi : 13.01.2009
Başkan : Nihat Postacı 36671
Seçim Müdürü : Mustafa Günay 329

5174 Sayılı "Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ile Odalar ve Borsalar Kanunu"nun "Oda ve Borsa Organlarının Seçimleri" Başlıklı 3. Bölümü; Organ Seçimleri Hakkında Yönetmelik hükümleri ve 1 Mart 2008 tarihli Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren 25.02.2008 tarih ve 2008/13299 Sayılı Bakanlar Kurulu kararı gereğince, KUŞADASI TİCARET ODASI MESLEK KOMİTESİ VE MECLİS ÜYELİĞİ SEÇİMLERİ, 07 Şubat 2009 Cumartesi günü saat 09.00 - 17.00 arasında Kuşadası Çakabey İlköğretim Okulunda Meslek Komiteleri asıl ve yedek üye seçimi ile Meclis asıl ve yedek üye seçimleri yapılacaktır. 12 Şubat 2009 Perşembe günü saat 15.00 - 17.00 arasında Kuşadası Ticaret Odası Meclis salonunda Yönetim Kurulu Başkan, Yönetim Kurulu asıl ve yedek üye seçimi; Disiplin Kurulu asıl ve yedek üye seçimi; Birlik Genel Kurulu asıl ve yedek üye seçimleri yapılacaktır.

Oy verme işlemi saat 09:00'dan 17:00'ye kadar gizli oy, açık tasnif, sayım, döküm esaslarına göre yapılır.

Seçmen Listesinde adı yazılı olmayan üye oy kullanamaz. Oy verenin kimliğini, nufus cüzdanı veya Oda ve Resmi kuruluşlarca verilen belge ile kanıtlaması gerekir.

Gerçek kişi üyeler, oylarını bizzat kullanacaklardır. Gerçek kişiler adına vekaleten oy kullanılamaz.

Tüzel kişi adına oy kullanacak gerçek kişinin, şirketin; sahibi, ortağı, yönetim kurulu üyesi, genel müdürü, murahhas azası seviyesinde üst düzey yöneticisi olmaları, şirketi temsil ile bağlayıcı işlem yapmaya yetkili olmaları ve bu durumun seçimden en az altı ay öncesini kapsaması şarttır.

Tüzel kişilerin, gerçek kişi temsilcilerinin temsil ettikleri tüzel kişinin tescilli ana sözleşmeleri gereğince şirketi temsile ve bağlayıcı işlem yapmaya yetkili olduklarına dair son bir ay içinde düzenlenmiş ve ilgili ticaret sicili memurluğunca tasdik edilmiş bir belgeyi oy kullanma sırasında ibraz etmeleri gerekir. Birden fazla temsilcisi bulunan tüzel kişiler ticaret sicili memurluklarına verilecek bir dilekçe ile hangi temsilcinin seçimlerde oy kullanacağını belirtir. Ticaret Sicil Memurluğunca da bu dilekçede belirtilen temsilci için yetki belgesi düzenlenir. Tüzel kişi temsilcisi gerçek kişi adına vekaleten oy kullanamaz.

Yetki belgesi talep dilekçesi ekte bilgilerinize sunulmuş olup Ticaret Sicil Memurluğumuza müracaattan sonra Kuşadası Vergi Dairesine ödenecek 19,10 TL'lik harcın yatması gerekmektedir.Harc ödendikten sonra yetki belgesi verilmekte ve bu belgeyle oy kullanılabilmektedir.Ayrıca 07 Şubat 2009 seçim tarihi Cumartesi'ye geldiği için harcın yatacağı Vergi Dairesinin kapalı olma ihtimaline karşı 06 Şubat 2009 Cuma mesai bitimine kadar gerekli işlemin tamamlanması oy kullanacak üyelerimizin mağdur olmaması için önemlidir.

İlgililere ilanen duyurulur.

Kuşadası Ticaret Odası

  • Tüzel Kişilerin gerçek kişi temsilcileri için yetki belgesi talep dilekçesini ve oy pusula örneği,
  • Oy pusula örneği  5 asıl ve 5 yedek uyeye göre olup 2 asıl meclis üyesi 2 yedek meclis üyesi yazacaktır. 7 kişilik komitelerde 7 asıl ve 7 yedek üye olup 3 asıl meclis üyesi 3 yedek meclis üyesi yazacaktır.Örnek oy pusulası için,
  • Seçme ve Seçilme Yeterlilik için,
aşağıdaki linklerden ilgili formları indirebilirsiniz.